Network and Networks – The European E-Challenge

Authors

  • Paweł Krężołek University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.10

Keywords:

Internet, social media, political network, European Union

Abstract

Network and political networks have become today an important challenge for Europe. In addition to the opportunities they offer, they also carry a number of risks. The Internet is changing not only the channels of political communication, but also the content of the policy. Unquestionably, the Internet is now one of the determinants of an individual’s position on the social ladder. The use of network resources and possessing digital competences are a condition of being able to access cultural heritage (online distribution channel is becoming the main channel of its promotion), access the offer of the public administration (digitalisation of the public services) and, above all, exercise and search for work (telework, job  advertisements). The Digital Agenda is an important policy challenge for the European Union countries.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Paweł Krężołek, University of Warsaw

Holds MA in Political Science, currently a PhD candidate at Warsaw University. Specializes in European funds and political analysis. He attempts to connect political expertize with marketing and PR consulting. His research interests focus on social networks and social and political movements, as well as development of the Internet as advanced technology of social communication.

References

Adamowski J. (ed.), Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Warszawa 2004.
Google Scholar

Anonymouse.org, at <http://anonymouse.org/anonwww.html>.
Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R. (eds.), Leksykon politologii. Wraz z Aneksem o reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, Wrocław 2004.
Google Scholar

Armbruster J., Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, transl. by R. Kędzierski, Wrocław 2013.
Google Scholar

Arystoteles, Polityka, ed. and transl. by L. Piotrowicz, Warszawa 2003.
Google Scholar

Bangermann M., “Living and Working in the Information Society”, 1996, at <http://www.uni‑mannheim.de/edz/pdf/kom/gruenbuch/kom‑1996‑0389‑en.pdf>.
Google Scholar

“Bangemann Report: Europe and the global information society”, at .
Google Scholar

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, transl. by P. Cypryański, Warszawa 2006.
Google Scholar

Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 1975.
Google Scholar

Bendyk E., Bunt sieci, Warszawa 2012.
Google Scholar

Bógdał‑Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.
Google Scholar

Browning G., Elektroniczna demokracja. Wybory w Internecie, transl. by P. Gliwiński, Warszawa 1997.
Google Scholar

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, transl. by T. Hornowski, Warszawa 2003.
Google Scholar

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, transl. by O. Siara, Warszawa 2013.
Google Scholar

Castells M., Władza komunikacji, transl. by J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013.
Google Scholar

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
Google Scholar

Denning D., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, transl. by J. Bloch, Warszawa 2002.
Google Scholar

Diani M., “Analiza sieciowa”, in K. Gorlach, P. Mooney (eds.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.
Google Scholar

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, at <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl>.
Google Scholar

Goban‑Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 2002.
Google Scholar

Haber L., Niezgoda M. (eds.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006.
Google Scholar

Janowska K., “Scena z życia codziennego. Rozmowa z P. Sztompką”, Polityka, no. 41 (2002).
Google Scholar

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, transl. by M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.
Google Scholar

Kaase M., “Perspektywy badań partycypacji politycznej”, in R. J. Dalton, H.‑D. Klingemann (eds.), Zachowania polityczne, vol. 2, transl. by A. Brzoska et al., Warszawa 2010.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji “Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego I zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Bruksela, 3 March 2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, at .
Google Scholar

“Lisbon Agenda”, 3 May 2004, EurActiv, at <http://www.euractiv.com/future‑eu/lisbon‑agenda/article‑117510>.
Google Scholar

Manovich L., Język nowych mediów, transl. by P. Cypryański, Warszawa 2006.
Google Scholar

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, transl. by J. Mikułowski Pomorski, Kraków 2004.
Google Scholar

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, Warszawa 2017.
Google Scholar

Mider D., “Internet jako narzędzie walki z cenzurą”, in M. Marczewska‑Rytko (ed.), Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e‑mobilizaja), Lublin 2014.
Google Scholar

Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
Google Scholar

Mider D., Maksimowicz A. (eds.), Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, Warszawa 2013.
Google Scholar

“Obywatele ACTA”, at <http://zbiory.ecs.gda.pl/images/elfinder/publikacje/ECS_Seria‑RAPORT_Obywatele‑ACTA.pdf>.
Google Scholar

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 2004.
Google Scholar

“Pliki cookie”, Europa.eu, at <http://europa.eu/cookies/index_pl.htm>.
Google Scholar

Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008.
Google Scholar

Rheingold H., The Virtual Community, at <http://www.rheingold.com/vc/book>.
Google Scholar

Rothert A., Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa 2005.
Google Scholar

Rothert A., Dezagregacja polityki, Warszawa 2010.
Google Scholar

Rothert A., Technopolis. Wirtualne sieci polityczne, Warszawa 2003.
Google Scholar

“Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE”, 2009, at .
Google Scholar

Rynkiewicz M., “Ceny za internet w Polsce wyższe niż w Luksemburgu, a prędkość…”, 31 July 2013, Money.pl, at <http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ceny;za;internet;w;polsce;wyzsze;niz;w;luksemburgu;a;predkosc;,12,0,1355020.html>.
Google Scholar

Spencer H., Jednostka wobec państwa, ed. A. Bosiacki, Warszawa 2002.
Google Scholar

Szpunar W., “Wikileaks zapowiada kolejne 15 tys. dokumentów”, 16 August 2010, PC World, at <http://www.idg.pl/news/361043/wikileaks.zapowiada.kolejne.15.tys.dokumentow.html>.
Google Scholar

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.
Google Scholar

Tor Project, at <https://tor.eff.org/>.
Google Scholar

Wallace P., Psychologia Internetu, transl. by T. Hornowski, Poznań 2001.
Google Scholar

WikiLeaks, at <https://wikileaks.org/index.en.html>.
Google Scholar

Witkowska M., Cholawo‑Sosnowska K. (eds.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.
Google Scholar

“Wyzwanie”, in Słownik języka polskiego PWN, at <http://sjp.pwn.pl/sjp/wyzwanie;2541345>.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

Krężołek, Paweł. 2017. “Network and Networks – The European E-Challenge”. Politeja 14 (4(49):157-71. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.10.