Network and Networks – The European E-Challenge

Authors

  • Paweł Krężołek University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.10

Keywords:

Internet, social media, political network, European Union

Abstract

Network and political networks have become today an important challenge for Europe. In addition to the opportunities they offer, they also carry a number of risks. The Internet is changing not only the channels of political communication, but also the content of the policy. Unquestionably, the Internet is now one of the determinants of an individual’s position on the social ladder. The use of network resources and possessing digital competences are a condition of being able to access cultural heritage (online distribution channel is becoming the main channel of its promotion), access the offer of the public administration (digitalisation of the public services) and, above all, exercise and search for work (telework, job  advertisements). The Digital Agenda is an important policy challenge for the European Union countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paweł Krężołek, University of Warsaw

Holds MA in Political Science, currently a PhD candidate at Warsaw University. Specializes in European funds and political analysis. He attempts to connect political expertize with marketing and PR consulting. His research interests focus on social networks and social and political movements, as well as development of the Internet as advanced technology of social communication.

References

Adamowski J. (ed.), Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Warszawa 2004.

Anonymouse.org, at <http://anonymouse.org/anonwww.html>.

Antoszewski A., Herbut R. (eds.), Leksykon politologii. Wraz z Aneksem o reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, Wrocław 2004.

Armbruster J., Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, transl. by R. Kędzierski, Wrocław 2013.

Arystoteles, Polityka, ed. and transl. by L. Piotrowicz, Warszawa 2003.

Bangermann M., “Living and Working in the Information Society”, 1996, at <http://www.uni‑mannheim.de/edz/pdf/kom/gruenbuch/kom‑1996‑0389‑en.pdf>.

“Bangemann Report: Europe and the global information society”, at .

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, transl. by P. Cypryański, Warszawa 2006.

Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 1975.

Bendyk E., Bunt sieci, Warszawa 2012.

Bógdał‑Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.

Browning G., Elektroniczna demokracja. Wybory w Internecie, transl. by P. Gliwiński, Warszawa 1997.

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, transl. by T. Hornowski, Warszawa 2003.

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, transl. by O. Siara, Warszawa 2013.

Castells M., Władza komunikacji, transl. by J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

Denning D., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, transl. by J. Bloch, Warszawa 2002.

Diani M., “Analiza sieciowa”, in K. Gorlach, P. Mooney (eds.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, at <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=pl>.

Goban‑Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 2002.

Haber L., Niezgoda M. (eds.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006.

Janowska K., “Scena z życia codziennego. Rozmowa z P. Sztompką”, Polityka, no. 41 (2002).

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, transl. by M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

Kaase M., “Perspektywy badań partycypacji politycznej”, in R. J. Dalton, H.‑D. Klingemann (eds.), Zachowania polityczne, vol. 2, transl. by A. Brzoska et al., Warszawa 2010.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji “Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego I zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Bruksela, 3 March 2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, at .

“Lisbon Agenda”, 3 May 2004, EurActiv, at <http://www.euractiv.com/future‑eu/lisbon‑agenda/article‑117510>.

Manovich L., Język nowych mediów, transl. by P. Cypryański, Warszawa 2006.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, transl. by J. Mikułowski Pomorski, Kraków 2004.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, Warszawa 2017.

Mider D., “Internet jako narzędzie walki z cenzurą”, in M. Marczewska‑Rytko (ed.), Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e‑mobilizaja), Lublin 2014.

Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.

Mider D., Maksimowicz A. (eds.), Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, Warszawa 2013.

“Obywatele ACTA”, at <http://zbiory.ecs.gda.pl/images/elfinder/publikacje/ECS_Seria‑RAPORT_Obywatele‑ACTA.pdf>.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 2004.

“Pliki cookie”, Europa.eu, at <http://europa.eu/cookies/index_pl.htm>.

Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008.

Rheingold H., The Virtual Community, at <http://www.rheingold.com/vc/book>.

Rothert A., Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa 2005.

Rothert A., Dezagregacja polityki, Warszawa 2010.

Rothert A., Technopolis. Wirtualne sieci polityczne, Warszawa 2003.

“Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE”, 2009, at .

Rynkiewicz M., “Ceny za internet w Polsce wyższe niż w Luksemburgu, a prędkość…”, 31 July 2013, Money.pl, at <http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ceny;za;internet;w;polsce;wyzsze;niz;w;luksemburgu;a;predkosc;,12,0,1355020.html>.

Spencer H., Jednostka wobec państwa, ed. A. Bosiacki, Warszawa 2002.

Szpunar W., “Wikileaks zapowiada kolejne 15 tys. dokumentów”, 16 August 2010, PC World, at <http://www.idg.pl/news/361043/wikileaks.zapowiada.kolejne.15.tys.dokumentow.html>.

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.

Tor Project, at <https://tor.eff.org/>.

Wallace P., Psychologia Internetu, transl. by T. Hornowski, Poznań 2001.

WikiLeaks, at <https://wikileaks.org/index.en.html>.

Witkowska M., Cholawo‑Sosnowska K. (eds.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.

“Wyzwanie”, in Słownik języka polskiego PWN, at <http://sjp.pwn.pl/sjp/wyzwanie;2541345>.

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

Krężołek, Paweł. 2017. “Network and Networks – The European E-Challenge”. Politeja 14 (4(49):157-71. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.10.