Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016

Authors

  • Janusz Józef Węc Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09

Keywords:

system reform of the euro area, European Union, Lisbon Treaty, European Council, Council of the European Union, European Commission, European Parlament, Banking Union, Economic Union, Fiscal Union, Financial Union, Political Union

Abstract

The Dynamics of the system reform of the Eurozone in the years 2012‑2016


The article shows the dynamics of the system reform of the Eurozone in the years 2012‑2016. The first part of the article concentrates on the implementation of the system reform in the period since the adoption by the European Council Herman Van Rompuy’s report on 13th/14th December 2012 until the creation of organisational foundations for the Banking Union. The second part has been devoted to the work on the reform after publishing on 22 June 2015 what is know as Five President’s Report.

Downloads

Download data is not yet available.

References

I. Źródła

Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz.U. UE L, 2015, nr 282.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.U. UE L, 2014, nr 173.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L, 2014, nr 173.

Komisja Europejska, Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie opracowane przez: Jeana‑Claude’a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem, Jeroenem Dijsselbloemem, Mario Draghim i Martinem Schulzem, Bruksela, 22 VI 2015 r.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego oraz Komitetu Regionów „Droga do utworzenia unii bankowej”, Strasburg, 24 XI 2015 r., COM(2015) 587 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych”, Bruksela, 30 IX 2015 r., COM(2015) 468 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej, Bruksela, 21 X 2015 r., COM(2015) 600 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Banku Centralnego „Plan działania na rzecz bardziej spójnej zewnętrznej reprezentacji strefy euro na forach międzynarodowych”, Bruksela, 21 X 2015 r., COM(2015) 602 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Komunikat prasowy. Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW): początek europejskiej debaty, Bruksela, 28 XI 2012 r., IP/12/1272.

Komisja Europejska, Komunikat prasowy. W sprawozdaniu czterech przewodniczących i prezesa EBC określono plan wzmocnienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej od 1 lipca 2015 r., Bruksela, 22 VI 2015 r.

Komisja Europejska, Notatka prasowa. Unia Bankowa: przywracamy stabilność finansową w strefie euro, Bruksela, 15 IV 2014 r.

Komisja Europejska, Wniosek. Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r.

ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz.U. UE L, 2015, nr 282.

Komisja Europejska, Wniosek. Decyzja Rady określająca środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Bruksela, 21 X 2015 r., COM(2015) 603 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, Strasburg, 24 XI 2015 r., COM(2015) 586 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Wniosek. Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia w strefie euro krajowych rad ds. konkurencyjności, Bruksela, 21 X 2015 r., COM(2015) 601 wersja ostateczna.

Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Sprawy Gospodarcze i Finansowe, Przyszłość UGW. Plan działania na przyszłość, [online] http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/economic_and_monetary_union/the_future_of_emu.

Ministerstwo Gospodarki RP, Semestr europejski. Okres oceny i koordynacji polityki gospodarczej w UE, Warszawa 2014.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 13‑14 grudnia 2012 r. Konkluzje, Bruksela, 14 XII 2012 r., EUCO 205/12.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 14‑15 marca 2013 r. Konkluzje, Bruksela, 14 III 2013 r., EUCO 23/13.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 17‑18 grudnia 2015 r. Konkluzje, Bruksela, 18 XI 2015 r., EUCO 28/15.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 20‑21 marca 2014 r. Konkluzje, Bruksela, 21 III 2014 r., EUCO 7/1/14, REV 1.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 25‑26 czerwca 2015 r. Konkluzje, Bruksela, 26 VI 2015 r., EUCO 22/15.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 27‑28 czerwca 2013 r. Konkluzje, Bruksela, 28 VI 2013 r., EUCO 104/2/13, REV 2.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r. Konkluzje, Bruksela, 16 X 2015 r., EUCO 26/15.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 28 czerwca 2016 r. Konkluzje, Bruksela, 28 VI 2016 r., EUCO 26/16.

Rada Europejska, Sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya „W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej”. Komunikat prasowy, Bruksela, 26 VI 2012 r., EUCO 120/12.

Rada Europejska. Przewodniczący, W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie okresowe, Bruksela, 12 X 2012 r.

Rada Europejska. Przewodniczący, W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej. [Sprawozdanie końcowe], Bruksela, 5 XII 2012 r.

Rada Unii Europejskiej. Sekretariat Generalny, Jak wygląda europejski semestr?, [online] http://www. consilium.europa.eu/pl/ policies/european‑semester/.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.U. UE L, 2014, nr 225.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.U. UE L, 2013, nr 287.

Semestr europejski. Przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011‑2016) (stan prawny na 30 listopada 2015), Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Biblioteka Sejmowa, [online] https://oide.sejm.gov.pl/.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (teksty skonsolidowane), Dz.U. UE C, 2008, nr 115.

Umowa o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Bruksela, 21 V 2014 r., EU/SRF.

II. Opracowania

Banking Union for Europe. Risks and Challenges, red. T. Beck, London 2012.

Beck T., Peydró J.‑L., Five Years of Crisis (Resolution) – Some Lessons, [w:] Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, red. R. Baldwin, F. Giavazzi, London 2015.

De Grauwe P., Desing Failures of the Eurozone, [w:] Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, red. R. Baldwin, F. Giavazzi, London 2015.

Europejski Bank Centralny – rozpoczęcie nadzorowania banków strefy euro przez EBC, „Przegląd Spraw Europejskich” 2014, nr 11.

Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, red. R. Baldwin, F. Giavazzi, London 2015.

Frankel J., Causes of Eurozone Crises, [w:] Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, red. R. Baldwin, F. Giavazzi, London 2015.

Götz M., Kryzys i przyszłość strefy euro, Warszawa 2012.

Gruszczyński M., Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Warszawa 2013.

Jurkowska‑Zeidler A., Fundamentalne zmiany regulacji i nadzoru jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w ramach Unii Bankowej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. 33.

Koleśnik J., Europejska unia bankowa – nowy wymiar ryzyka systemowego, „Problemy Zarządzania” 2013, t. 11, nr 2. DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.42.6

Komisja Europejska – drugi filar Unii Bankowej w pełni operacyjny, „Przegląd Spraw Europejskich” 2016, nr 1.

Komisja Europejska – początek prac nad projektem unii rynków kapitałowych, „Przegląd Spraw Europejskich” 2015, nr 1.

Komisja Europejska – Publikacja „Planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitalowych”, „Przegląd Spraw Europejskich” 2015, nr 8/9.

Kunstein T., Wessels W., Die Europäische Union in der Währungskrise. Eckdaten und Schlüsselentscheidungen, „Integration” 2011, Vol. 34, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.5771/0720‑5120‑2011‑4‑308. DOI: https://doi.org/10.5771/0720-5120-2011-4-308

Nosiadek G., Unia bankowa krajów Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2014, nr 3.

Patynowska J., Horyzonty Bankowości 2015: Trzy filary stabilności, „Miesięcznik Finansowy Bank” III 2015.

Pietrzykowski M., Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Poznań 2014.

Rada Europejska – oświadczenie przywódców państw strefy euro, „Przegląd Spraw Europejskich” 2014, nr 10.

Rada Unii Europejskiej – Posiedzenie Rady Ecofin 25 maja 2016 r. Postępy we wdrażaniu Unii Bankowej, „Przegląd Spraw Europejskich” 2016, nr 5.

Rada Unii Europejskiej – wdrażanie Unii Bankowej, „Przegląd Spraw Europejskich” 2016, nr 2.

Schoenmaker D., Banking Union: Where We’re Going Wrong, [w:] Banking Union for Europe. Risks and Challenges, red. T. Beck, London 2012.

Unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa 2013, Studia Finansów i Bankowości.

Waliszewski K., Koncepcja unii bankowej – szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa 2013.

Waliszewski K., Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym, „Nauki o Finansach. Financial Sciences” 2015, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.2.07. DOI: https://doi.org/10.15611/nof.2015.2.07

Węc J.J., The European Union Debate on the Second Institutional Reform (2011‑2012), „Przegląd Zachodni” 2014, nr 1.

Węc J.J., Die politische Debatte zur zweiten Systemreform der Europäischen Union in Deutschland (2011‑2012), „Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten” 2014, nr 2.

Węc J.J., Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012, Societas, 44.

Węc J.J., Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, [online] http://dx.doi.org/10.14746/rie.2014.8.3. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.3

Węc J.J., Relacje polsko‑niemieckie w Unii Europejskiej i NATO na poczatku XXI w. Próba bilansu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU” 2015, t. 23.

Zaleska M., Unia bankowa – koncepcja i wyzwania, [w:] Unia bankowa, red. taż, Warszawa 2013.

Zielińska K., Drogi do unii bankowej – reformy systemu regulacji systemu bankowego, „Ekonomia Międzynarodowa” 2013, z. 4.

Published

2021-06-22

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2021. “Dynamika Reformy Ustrojowej Strefy Euro W Latach 2012‑2016”. Politeja 13 (45):171-205. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09.

Issue

Section

Articles