Intensyfikacja współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej w latach 2010‑2019 w świetle teorii nowej międzyrządowości

Authors

  • Klaudia Kudławiec Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.01

Keywords:

reform of the eurozone, new intergovernmentalism, European Commission, new EU method, distribution of power in the European Union

Abstract

Intensification of Economic Cooperation in the European Union in the Years 2010-2019 in the Light of the Theory of New Intergovernmentality

The subject of the article is the process of intensifying economic integration in the European Union in the years 2010-2019, which is to lead to the creation of a real Economic and Monetary Union. The article is based on the theory of new intergovernmentalism, through which the eurozone system reform has been analyzed. The first part presents the main assumptions of the theory of new intergovernmentalism in relation to two models of European integration: intergovernmental and supranational. The second part was devoted to four projects included in the future Economic and Monetary Union: Financial Union, Economic Union, Fiscal Union and Political Union.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Klaudia Kudławiec, Jagiellonian University in Kraków

Doktorantka w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka stosunków międzynarodowych na UJ. W pracy naukowej podejmuje tematykę związaną z: systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, integracją gospodarczą, obywatelstwem europejskim, strefą euro, Unią Gospodarczą i Walutową oraz prawem pracy UE. Autorka artykułów, m.in: Parlament Europejski VIII kadencji wobec reformy strefy euro (Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej, red. A. Nitszke, J. Węc, Kraków 2019), Nowe zasady delegowania pracowników w Unii Europejskiej („Poszerzamy Horyzonty” 2019, t. 14), Europejska Unia Fiskalna – model ponadnarodowy versus model międzyrządowy (w: Instytucjonalizacja procesów integracji europejskiej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i funkcjonalne, red. T. Kownacki, A. Wierzchowska, Warszawa 2019).

References

Bickerton C.J., Hodson D., Puetter U., The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post‑Maastricht Era, „Journal of Common Market Studies” 2015, Vol. 53, nr 4, https://doi.org/10.1111/jcms.12212.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Czaputowicz J., Czy interdyscyplinarność jest właściwym kierunkiem rozwoju stosunków międzynarodowych w Polsce?, [w:] Wielo‑ i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, red. A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2012.

Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz.U. UE 2015, L 282/37.

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie opracowane przez: Jeana‑Claude’a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem, Jeroenem Dijsselbloemem, Mario Draghim i Martinem Schulzem, Komisja Europejska, Bruksela, 22 VI 2015.

Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej, Komisja Europejska, COM (2017) 291 final, Bruksela, 31 V 2017.

Fabbrini S., Puetter U., Integration without Supranationalisation: Studying the Lead Roles of the European Council and the Council in Post‑Lisbon EU Politics, „Journal of European Integration” 2016, Vol. 38, nr 5, https://doi.org/10.1080/07036337.2016.1178254.

Grosse T.G., Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro, [w:] Modernizacja dla spójności społeczno‑ekonomicznej, Rzeszów 2011, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 19.

Grosse T.G., Podsumowanie. W kierunku teorii dezintegracji regionalnej, [w:] Polityki europejskie w dobie kryzysu, red. T.G. Grosse, Warszawa 2016.

Haas E.B., The Uniting of Europe. Political, Social and Economical Forces, 1950‑1957, Stanford 1968.

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, przeł. A. Czwojdrak, Kraków 2010, Politika.

Kaliszuk E., Pakt euro plus, „Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie” 2010/2011.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Banku Centralnego. Dalsze działania na rzecz dokończenia budowy Unii Gospodarczej i Walutowej. Plan działania, Bruksela, 6 XII 2017, COM (2017) 821 final.

Kudławiec K., Parlament Europejski wobec reformy strefy euro, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014‑2019, red. A. Nitszke, J. Węc, Kraków 2019.

Ruszkowski J., Polska w Unii Europejskiej. W kierunku eurosceptycznej samoizolacji, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, red. K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska‑Grzelak, Warszawa 2018.

Sacadura Valle‑Flor M., The Six‑Pack as a Test for the New Intergovernmentalism and Supranationalism Theories, „Revista Brasileira de Política Internacional” 2018, Vol. 61, nr 1, https://doi.org/10.1590/0034‑7329201800106.

Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the opening ceremony of the 61st academic year of the College of Europe in Bruges on 2 November 2010, [online] http://www.institutdelors.eu/wp‑content/uploads/2018/01/speech.merkel‑english.pdf.

Szczyt strefy euro. Oświadczenie, Rada Unii Europejskiej, EURO 503/18, Bruksela, 14 IV 2018.

Świeboda P., Ewolucja polskiego stanowiska w sprawie kształtu instytucjonalnego Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 4.

Thomas W., Patrick W., Howell‑Kerry E., The European Commission and Fiscal Governance Reform: a Strategic Actor?, „West European Politics” 2017, Vol. 40, nr 6, https://doi.org/10.1080/01402382.2017.1297638.

Tosiek P., „Demokracja międzyrządowa” – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE, „Rocznik Integracji Europejskiej” R. XI, 2017, https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.26.

Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Report by President of the European Council Herman van Rompuy, 26 VI 2012, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/33785/131201.pdf.

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej […], 2 III 2019, [online] https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302(01)&from=PL.

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, Parlament Europejski, III 2019, [online] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635535/EPRS_ATA(2019)635535_PL.pdf.

Węc J.J., Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 1.

Węc J.J., Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, „Rocznik Integracji Europejskiej” R. VIII, 2014, https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.3.

Węc J.J., Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016, „Politeja” 2016, Vol. 13, nr 45, https://doi.org/10.12797/politeja.13.2016.45.09.

Zając‑Frąs M., Teorie i modele integracji europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 852.

Published

2020-06-25

How to Cite

Kudławiec, Klaudia. 2020. “Intensyfikacja współpracy Gospodarczej W Unii Europejskiej W Latach 2010‑2019 W świetle Teorii Nowej międzyrządowości”. Politeja 17 (3(66):15-27. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.01.