Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w latach 2010‑2018

Geneza, dynamika oraz instrumenty jego przezwyciężenia

Authors

  • Janusz Józef Węc Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.02

Keywords:

global financial crisis, debt crisis in the Eurozone, system reform of the Eurozone, European Union, Economic and Monetary Union

Abstract

The Debt Crisis in the Eurozone in Years 2010‑ 2018. Genesis, Dynamics and Tools to Overcome the Crisis

The global financial crisis significantly contributed to the outbreak of the Eurozone debt crisis in 2010 and exposed the institutional weaknesses of the entire zone that had existed since its inception. In 2010‑2018, the European Union focused essentially on four basic forms of crisis management in the Eurozone: financial support for indebted economies, aid programs for crisis‑stricken countries, measures by the European Central Bank to overcome the crisis and system reform of the Eurozone and the Economic and Monetary Union. The research objective of the article is to analyze the dynamics of the debt crisis in the Eurozone. The author would like to answer the following research questions: How much have the aid programs of the European Union and the International Monetary Fund contributed to overcoming the debt crisis? Has this crisis really been overcome? How deep were the structural reforms of the indebted economies? The author also defines the research hypothesis that the debt crisis in the Eurozone has not been finally overcome, since in many countries government debt is still on a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Janusz Józef Węc, Jagiellonian University in Kraków

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016‑2019 kierownik projektu badawczo‑dydaktycznego Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair. Autor ponad 250 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 21 monografii i syntez na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko‑niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Ostatnio wydane monografie: Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002‑2026, (Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford 2018); Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002‑2016 (Kraków 2017); Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007‑2015 (Kraków 2016); Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia (Kraków 2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950‑2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (Kraków 2012).

References

Źródła

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2011, nr 91.

EFSF/ESM. Financial Assistance. Evaluation Report, Luksemburg 2017, [online] https://www.esm.europa.eu.

EFSF‑ESM. Überblick über die europäischen Finanzhilfen, hrsg. vom Bundesministerium der Finanzen, Stand 31, Dezember 2018, [online] https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/Stabilisierung_des_Euro/europaeische‑finanzhilfen‑efsf‑efsm.html.

ESM. European Stability Mechanism. Spain: a Fast and Effective Programme, [online] https://www.esm.europa.eu/assistance/spain.

European Stability Mechanism. EFSF‑ESM, February 2019, [online] https://www.esm.europa.eu.sites.default.

Eurostat, General Government Deficit/Surplus (% of GDP and Million EUR), Brussels 2019, [online] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00127/default/table.

Eurostat, Government Finance and EDP Statistics. General Government Gross Debt, Brussels 2019, [online] https://ec.europa.eu/eurostat/web/government‑finance‑statistics/statistics‑illustrated.

Eurostat, Real GDP Growth Rate Volume (% Change on Previous Period), Brussels 2019, [online] https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/national‑accounts/statistics‑illustrated.

Financial Assistance to Euro Area Countries. Financial Assistance to Greece, EFSF Programme for Greece (Expired 30 June 2015), [online] https://www.esm.europa.eu/assistance/greece/efsf‑programme‑greece‑expired.

Financial Assistance to Euro Area Countries. Financial Assistance to Greece. Infographic – Financial Assistance to Greece 2010‑2018, [online] https://www.consilium.europa.eu/en /infographics/financial‑assistance‑to‑greece‑2010‑2018/.

Financial Assistance to Euro Area Countries. Financial Assistance to Cyprus. ESM. How Cyprus Modernised Its Economy, [online] https://www.esm.europa.eu/assistance/cyprus/.

Financial Assistance to Euro Area Countries. Financial Assistance to Ireland, [online] https://ec.europa.eu/info/business‑economy‑euro/economic‑and‑fiscal‑policy‑coordination/eu‑financial‑assistance/which‑eu‑co.

Financial Assistance to Euro Area Countries. Financial Assistance to Spain. Summary, [online] https://ec.europa.eu/info/business‑economy‑euro/economic‑and‑fiscal‑policy‑coordination/eu‑financial‑assistance/which‑eu‑countries‑have‑received‑assistance/financial‑assistance‑spain_en.

Financial Assistance to Euro Area Countries. Financial Assistance to Portugal. Post‑Programme Surveillance, [online] https://ec.europa.eu/info/business‑economy‑euro/economic‑and‑fiscal‑policy‑coordination/eu‑financial‑assistance/which‑eu‑countries‑have‑received‑assistance/financial‑assistance‑portugal_en.

Komisja Europejska, Notatka prasowa – Unia Bankowa: przywracamy stabilność finansową w strefie euro, Bruksela, 15 kwietnia 2014 r.

Rada Europejska, Konkluzje szefów państw lub rządów strefy euro z dnia 11 marca 2011 r., [online] http://www.consilium.europa.eu.

Rada Europejska, Oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro i instytucji UE, Bruksela, 21 lipca 2011 r., [online] http://www.consilium.europa.eu.

Rada Unii Europejskiej, Komunikat prasowy. Uwagi przewodniczącego Hermana Van Rompuya na konferencji prasowej po szczycie państw strefy euro, Bruksela, 21 lipca 2011 r., EUCO 54/11, [online] http://www.consilium.europa.eu.

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej. Rada Europejska – 2011, Oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro, Bruksela, 26 października 2011 r., Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.

Structural Report Support Service, [online] https://ec.europa.eu/info/departments/structural‑reform‑support‑service_pl.

Monografie i opracowania zbiorowe

Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod red. naukową R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J. Węca, Kraków 2013.

Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, ed. by R. Baldwin and F. Giavazzi, London 2015.

Götz M., Kryzys i przyszłość strefy euro, Warszawa 2012.

Gruszczyński M., Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Warszawa 2013.

Integracja europejska – polska perspektywa, pod red. naukową Z. Czachóra, T.G. Grosse i W. Parucha, Warszawa 2018.

Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka i in., Warszawa 2015.

Pietrzykowski M., Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Poznań 2014.

Poliński R., Problemy strefy euro, Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa 2017, https://doi.org/10.3726/b14374.

Węc J.J., Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002‑2016, Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2018.

Węc J.J., Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – Procesy decyzjne – Osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012.

Artykuły w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych

Alcidi C., Gros D., Ferre J.N., Rinaldi D., The Instruments Providing Macro‑Financial Support to EU Member States, CEPS. Research Report, 2017, No. 6, March 2017, [online] https://www. ceps.eu>system>files.

Beck T., Peydró J.‑L., Five Years of Crisis (Resolution) – Some Lessons, [w:] Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, ed. by R. Baldwin and F. Giavazzi, London 2015.

Czekaj J., Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia, „Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 3, https://doi.org/10.7366/1898352932101.

De Grauwe P., Design Failures of the Eurozone, [w:] Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, ed. by R. Baldwin and F. Giavazzi, London 2015.

Frankel J., Causes of Eurozone Crises, [w:] Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, ed. by R. Baldwin and F. Giavazzi, London 2015.

Kalka P., Czy w strefie euro występuje jeszcze kryzys?, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 2.

Kunstein T., Wessels W., Die Europäische Union in der Währungskrise. Eckdaten und Schlüsselentscheidungen, „Integration“ 2011, H. 4, https://doi.org/10.5771/0720‑5120‑2011‑4‑308.

Narodowy Bank Polski, Departament Zagraniczny, Informacja na temat nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) oraz przyszłego kształtu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), [online] http://www.nbp.pl/.

Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy jego rozwiązania, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.

Neuhaus A., Wie die Finanzkrise in Deutschland ankam, „Handelsblatt“, 29. Juli 2017, [online] https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken‑versicherungen/ikb‑wie‑die‑finanzkrise‑in‑deutschland‑ankam/20121572.html.

Poliński R., Strefa euro. Kryzys i reformy, 2017, [online] https://www.pte.pl.

Rosińska‑Bukowska M., Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro‑ i mikroekonomiczne, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia Oeconomica 273.

Węc, J.J., Debata w Niemczech na temat drugiej reformy ustrojowej Unii Europejskiej (2011‑2012). Ewolucja programowa niemieckich partii politycznych w polityce europejskiej, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod red. naukową R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J. Węca, Kraków 2013.

Węc, J.J., Die politische Debatte zur zweiten Systemreform der Europäischen Union in Deutschland (2011‑2012), „Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten“ 2014, H. 2, https://doi.org/10.4467/23534893ZG.14.012.2934.

Węc J.J., Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016, „Politeja” 2016, nr 6, https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09.

Węc, J.J., Niemcy wobec reformy ustrojowej strefy euro, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, nr 3, https://doi.org/10.18290/rns.2016.44.3‑3.

Węc J.J., Normatywna działalność Unii Europejskiej w walce z kryzysem zadłużeniowym strefy euro, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka i in., Warszawa 2015.

Węc J.J., Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 1.

Węc J.J., Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro. Implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2016, nr 1.

Węc J.J., Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, "Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.3.

Węc J.J., The European Union Debate on the Second Institutional Reform (2011‑2012), „Przegląd Zachodni” 2014, No. 1.

Węc J.J., Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia, [w:] Integracja europejska – polska perspektywa, pod red. Z. Czachóra, T.G. Grosse i W. Parucha, Warszawa 2018.

Published

2020-06-25

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2020. “Kryzys zadłużeniowy W Strefie Euro W Latach 2010‑2018: Geneza, Dynamika Oraz Instrumenty Jego przezwyciężenia”. Politeja 17 (3(66):29-52. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.02.