Wpływ traktatu lizbońskiego na europejskie partie polityczne

Keywords: Europarties, political parties at the European level, leading candidates, Spitzenkandidaten

Abstract

Impact of the Lisbon Treaty on European Political Parties
The subject of the article is to analyze the relevant provisions of the Lisbon Treaty in order to show the changes they have introduced for Europarties. The main thesis of the article is that even if the direct influence of the said Treaty on Europarties was negligible, its indirect impact could be significantly greater. The article has been divided into three parts. The first recalled the genesis of the Europarties and outlined the legal framework for their activities until the entry into force of the Treaty of Lisbon. In the second one – the provisions of the Treaty directly devoted to the Europarties were analyzed. The third part depicted the areas in which – by adopting a specific interpretation of the Treaty provisions – the Europarties may try to exert an indirect influence on the EU decision‑making process, especially a new way of selecting the President of the European Commission.

Author Biography

Beata Kosowska‑Gąstoł, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii partii i transnarodowej współpracy partii w Europie. Jest autorką i współautorką publikacji z tego zakresu, m.in.: Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje (2014); Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries (2016).

References

Arnim H.H. von, Schurig M., The European Party Financing Regulation, Münster 2004.

European Parliament Decision of 7 February 2018 on the Revision of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission (2017/2233(ACI)), P8_TA‑PROV(2018)0030.

Final communiqué of the Paris Summit (9 and 10 December 1974), „Bulletin of the European Communities”, nr 12, Luxembourg, XII 1974, [online] http://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_paris_summit_9_and_10_december_1974‑en‑2acd8532‑b271‑49ed‑bf63‑bd8131180d6b.html.

Gagatek W., Mechanizm wyłaniania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej przez partie polityczne na poziomie europejskim: geneza, założenia, konsekwencje polityczne i instytucjonalne (w druku).

Gorgol A., Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim, Lublin 2011.

Hecke S. van, Do Transnational Party Federations Matter? (…and Why Should We Care?), „Journal of Contemporary European Research” 2010, vol. 6, nr 2.

Herszenhorn D.M., de la Baume M., EU Leaders: We Won’t Be Bound by Spitzenkandidat process, „Politico” 2018, 23 II, [online] https://www.politico.eu/article/jean‑claude‑juncker‑spitzenkandidat‑eu‑leaders‑we‑wont‑be‑bound‑by‑spitzenkandidat‑process/.

Hix S., The Transnational Party Federations, [w:] Political Parties and the European Union, red. J. Gaffney, London–New York 1996.

Jastrzębski M., Status prawny partii politycznych na poziomie europejskim, [w:] T. Godlewski [i in.], Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, Toruń 2009.

Jednolity Akt Europejski, Dz.U. UE L 169, 29 VI 1987.

Johansson K.M., Towards a Theory of Federations of Political Parties in Multilevel Europe: at the Nexus of International Relations and Comparative Politics, [w:] The Europarties. Organisation and Influence, red. P. Delwit, E. Külahci, C. Van de Walle, Brussels 2004.

Juncker J.‑C., Orędzie o stanie Unii w 2017 r., Luksemburg 2017.

Kosowska‑Gąstoł B., Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje, Kraków 2014.

Kosowska‑Gąstoł B., „Partie polityczne na poziomie europejskim” – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. M. Chorośnicki [i in.], Kraków 2013.

Peglis M., How Can European Political Parties Maximise Their Success in the 2019 Elections?, „European View” 2‑15, vol. 14, nr 1, [online] https://doi.org/10.1007/s12290‑015‑0354‑6.

Podstawy prawne Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych. Teksty skonsolidowane traktatów uwzględniające korekty językowe, wprow., wyb. i oprac. J. Barcz, Warszawa 2010.

Put G.‑J. [i in.], The Choice of Spitzenkandidaten: A Comparison Analysis of the Europarties’ Selection Procedures, „Politics and Governance” 2016, vol. 4, nr 1, [online] https://doi.org/10.17645/pag.v4i1.469.

Rozporządzenie (WE) Nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, Dz.U. UE L 297, 15 XI 2003.

Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, Dz.U. UE L 343, 27 XII 2007.

Rozporządzenie (EU, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, Dz.U. UE L 317, 4 XI 2014.

Traktat lizboński, Dz.U. UE C 306, 17 XII 2007.

Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht), Dz.U. UE C 191, 29 VII 1992.

Traktat z Amsterdamu, Dz.U. UE C 340, 10 XI 1997.

Traktat z Nicei, Dz.U. UE C 80, 10 III 2001.

Published
2019-02-10
How to Cite
Kosowska‑Gąstoł, Beata. 2019. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Europejskie Partie Polityczne”. Politeja 15 (3(54), 93-105. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.06.