Kategorie analityczne konfliktu politycznego w interdyscyplinarnej perspektywie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03

Keywords:

conflict, interdisciplinarity, causes, types, dynamics of conflict

Abstract

ANALYTICAL CATEGORIES OF POLITICAL CONFLICT IN AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

The article takes up selected issues present in research on social conflicts: 1. The impact of theoretical and methodological pluralism of social sciences on the evolution and current state of the theory of social conflict; 2. The importance of the interdisciplinary approach in explaining research problems and constructing the theory of conflict; 3. Sociological, psychological and political aspects of conflict research, including social inequalities, the influence of cognitive and emotional processes on the perception of reality and conflict activities, the origin and regulation of political conflicts related to the processes of exercising power and the diversification of the political structure of society; 4. The complexity of the basic categories of the political conflict analysis scheme: causes, phases, strategies, and methods of operation of entities, types, and effects.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Leszek Sobkowiak, University of Wrocław

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Teorii Polityki Instytutu Politologii UWr. Zainteresowania naukowe: teoria polityki, teoretyczne i empiryczne aspekty dynamiki życia politycznego, mechanizmy i uwarunkowania działań politycznych, partycypacja i konflikty polityczne, socjotechnika.

References

Adamus-Matuszyńska A., Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii, Katowice 2019.
Google Scholar

Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, przeł. R. Babińska, Kraków 2008.
Google Scholar

Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
Google Scholar

Heywood A., Politologia, przeł. B. Maliszewska [i in.], Warszawa 2006.
Google Scholar

Jabłoński A.W., Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 22, https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.2. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.2
Google Scholar

Karwat M., Podstawy socjotechniki. Dla politologów i nie tylko, Warszawa 2014.
Google Scholar

Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
Google Scholar

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1982.
Google Scholar

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.
Google Scholar

Laska A., Nocoń J., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
Google Scholar

Laska A., Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, Bydgoszcz 2017.
Google Scholar

Machnikowski R.M., Terroryzm jako globalne zagrożenie XXI w., [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-086-3.16. DOI: https://doi.org/10.18778/8088-086-3.16
Google Scholar

Mikiewicz P., Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji, Wrocław 2011.
Google Scholar

Montbrial de, T., Działanie i system świata, przeł. A. Szeptycki, Warszawa 2011.
Google Scholar

Oblicza przemocy, red. J. Ziółkowski, P. Rutkowski, Warszawa 2019.
Google Scholar

Parsons T., System społeczny, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2009.
Google Scholar

Psychologia polityczna, red. D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, przeł. R. Andruszko, Kraków 2008.
Google Scholar

Rothert A., Sieciowy (bez)ład, czyli emergencja systemu politycznego, [w:] J. Szymanek, M. Kaczorowska, A. Rothert, Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.
Google Scholar

Rudniański J., Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej, Warszawa 1983.
Google Scholar

Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.
Google Scholar

Sobkowiak L., Konflikt destruktywny jako mechanizm polityki, „Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, vol. 4, nr 2 (8).
Google Scholar

Sobkowiak L., Konflikt polityczny, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1, Pojęcia, teorie, metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016.
Google Scholar

Sobkowiak L., Konflikt polityczny. Interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 22, https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.1. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.1
Google Scholar

Socjotechnika lęku w polityce, red. F. Pierzchalski, J. Golinowski, Bydgoszcz 2016.
Google Scholar

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Google Scholar

Sztumski J., Wódz J., Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecznej na przykładzie badań empirycznych w Polsce południowej, Wrocław 1984.
Google Scholar

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, przeł. J. Szmatka, wstęp i red. nauk. P. Sztompka, Warszawa 1985.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Sobkowiak, Leszek. 2022. “Kategorie Analityczne Konfliktu Politycznego W Interdyscyplinarnej Perspektywie”. Politeja 19 (2(77):73-85. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03.