Kategorie analityczne konfliktu politycznego w interdyscyplinarnej perspektywie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03

Keywords:

conflict, interdisciplinarity, causes, types, dynamics of conflict

Abstract

ANALYTICAL CATEGORIES OF POLITICAL CONFLICT IN AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

The article takes up selected issues present in research on social conflicts: 1. The impact of theoretical and methodological pluralism of social sciences on the evolution and current state of the theory of social conflict; 2. The importance of the interdisciplinary approach in explaining research problems and constructing the theory of conflict; 3. Sociological, psychological and political aspects of conflict research, including social inequalities, the influence of cognitive and emotional processes on the perception of reality and conflict activities, the origin and regulation of political conflicts related to the processes of exercising power and the diversification of the political structure of society; 4. The complexity of the basic categories of the political conflict analysis scheme: causes, phases, strategies, and methods of operation of entities, types, and effects.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Leszek Sobkowiak, University of Wrocław

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Teorii Polityki Instytutu Politologii UWr. Zainteresowania naukowe: teoria polityki, teoretyczne i empiryczne aspekty dynamiki życia politycznego, mechanizmy i uwarunkowania działań politycznych, partycypacja i konflikty polityczne, socjotechnika.

References

Adamus-Matuszyńska A., Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii, Katowice 2019.

Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, przeł. R. Babińska, Kraków 2008.

Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

Heywood A., Politologia, przeł. B. Maliszewska [i in.], Warszawa 2006.

Jabłoński A.W., Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 22, https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.2. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.2

Karwat M., Podstawy socjotechniki. Dla politologów i nie tylko, Warszawa 2014.

Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1982.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Laska A., Nocoń J., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2010.

Laska A., Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, Bydgoszcz 2017.

Machnikowski R.M., Terroryzm jako globalne zagrożenie XXI w., [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-086-3.16. DOI: https://doi.org/10.18778/8088-086-3.16

Mikiewicz P., Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji, Wrocław 2011.

Montbrial de, T., Działanie i system świata, przeł. A. Szeptycki, Warszawa 2011.

Oblicza przemocy, red. J. Ziółkowski, P. Rutkowski, Warszawa 2019.

Parsons T., System społeczny, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2009.

Psychologia polityczna, red. D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, przeł. R. Andruszko, Kraków 2008.

Rothert A., Sieciowy (bez)ład, czyli emergencja systemu politycznego, [w:] J. Szymanek, M. Kaczorowska, A. Rothert, Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.

Rudniański J., Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej, Warszawa 1983.

Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

Sobkowiak L., Konflikt destruktywny jako mechanizm polityki, „Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, vol. 4, nr 2 (8).

Sobkowiak L., Konflikt polityczny, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1, Pojęcia, teorie, metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016.

Sobkowiak L., Konflikt polityczny. Interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 22, https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.1. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.1

Socjotechnika lęku w polityce, red. F. Pierzchalski, J. Golinowski, Bydgoszcz 2016.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Sztumski J., Wódz J., Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecznej na przykładzie badań empirycznych w Polsce południowej, Wrocław 1984.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, przeł. J. Szmatka, wstęp i red. nauk. P. Sztompka, Warszawa 1985.

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Sobkowiak, Leszek. 2022. “Kategorie Analityczne Konfliktu Politycznego W Interdyscyplinarnej Perspektywie”. Politeja 19 (2(77):73-85. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03.