Przestrzenne determinanty przestępczości w Krakowie w latach 2017-2021

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.15

Keywords:

crime, environmental criminology, geography of crime, spatial analyses

Abstract

SPATIAL DETERMINANTS OF CRIME IN KRAKOW, 2017-2021

The article presents a spatial analysis of selected types of crimes committed in Krakow in 2017-2021. Spatial data on crimes from the Police registers, the numbers of which were presented in tabular form, and data on the distribution of municipal monitoring were used for the research. The first step was to determine the type of spatial distribution of criminal offenses using the Nearest Neighbour Analysis method. As a result of determining the type of distribution as a clustered distribution, a detailed identification of the places of the highest concentration of criminal events in the city was initiated. For this purpose, the method of kernel density estimation showing the distribution of intensity of criminal events was used. Analyzes showed the highest concentration of violent crimes in Krakow in 2017-2021 in the city center, while crimes against property was evenly distributed throughout the city, with the exception of its suburbs. The last stage was a detailed spatial analysis of places defined as “hot spots” in terms of their functional and spatial conditions and situational conditions conducive to or hindering the commission of crimes there. The analysis was made on the basis of the local inspection of “hot spots”. The obtained research results were compared to the criminological theories presented in the article and the results of research in this scope presented both in Poland and abroad.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Polończyk, Pedagogical University of Krakow

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę analiz przestrzennych w obszarze bezpieczeństwa (przestępstw i wykroczeń oraz danych z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa), a także zagadnienia poczucia bezpieczeństwa i lęku przed przestępczością. Od 2018 roku współpracuje z Programem poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” (w roku 2021 była liderem obszaru „Diagnoza”). Prowadzi również badania w ramach tzw. GIS-u historycznego. Jest kierownikiem grantu otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „DIALOG” na lata 2018-2022 pt.: „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych”.

References

ArcGIS Pro, How Kernel Density Works, [online] https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-analyst/how-kernel-density-works.htm.

ArcGIS Pro, What Is a Z-Score? What Is a P-Value?, [online] https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-statistics/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.htm.

Bajerski A., Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu, [w:] Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, Opole 2006.

Barclay P. i in., Preventing Auto Theft in Suburban Vancouver Commuter Lots: Effects of a Bike Patrol, [w:] Crime Prevention Studies, vol. 6: Preventing Mass Transit Crime, red. R.V. Clarke, New York 1996.

Bartnicki S.P., The Geography of Crime. A Case Study of Warsaw, „Miscellanea Geographica” 1986, vol. 2, nr 1, https://doi.org/10.2478/mgrsd-1986-020133. DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-1986-020133

Bąk I., Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce, „Ekonometria – Econometrics” 2015, vol. 50, nr 4, http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2015.4.03. DOI: https://doi.org/10.15611/ekt.2015.4.03

Block R., Block C.R., The Bronx and Chicago: Street Robbery in the Environs of Rapid Transit Stations, [w:] Analyzing Crime Patterns: Frontiers of Practice, red. V. Goldsmith i in., Thousand Oaks, CA 2012, https://dx.doi.org/10.4135/9781452220369.n11. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452220369.n11

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

Bogacka E., Czynniki kradzieży rzeczy cudzej w świetle teorii działań rutynowych. Przykład województwa wielkopolskiego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2016, nr 36.

Bogacka E., Przestępczość w Poznaniu na tle innych miast wojewódzkich Polski w latach 2000-2006, [w:] Obrazy współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją, red. J.W. Kwiatkowski, Warszawa 2012.

Boots B.N., Getis A., Point Pattern Analysis (1988). Reprint, red. G.I. Thrall, WVU Research Repository, 2020, [online] https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=rri-web-book.

Brantingham P.L., Brantingham P.J., Crime Pattern Theory, [w:] Environmental Criminology and Crime Analysis, red. R. Wortley, L. Mazerolle, Cullompton 2008.

Brantingham P.L., Brantingham P.J., Criminality of Place: Crime Generators and Crime Attractors, „European Journal on Criminal Policy and Research” 1995, nr 3, https://doi.org/10.1007/BF02242925. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02242925

Brantingham P.L., Brantingham P.J., Notes on the Geometry of Crime, [w:] Environmental Criminology, red. P.L. Brantingham, P.J. Brantingham, Beverly Hills, CA 1981.

Ceccato V., Crime in a City in Transition: The Case of Tallinn, Estonia, „Urban Studies” 2009, vol. 46, nr 8, https://doi.org/10.1177/0042098009105501. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098009105501

Christens B., Speer P.W., Predicting Violent Crime Using Urban and Suburban Densities, „Behavior and Social Issues” 2005, vol. 14, nr 2, https://doi.org/10.5210/bsi.v14i2.334. DOI: https://doi.org/10.5210/bsi.v14i2.334

Clarke R.V., Eck J.E., Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps, Washington, DC 2016.

Cohen L.E., Felson M., Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, „American Sociological Review” 1979, vol. 4, nr 4, https://doi.org/10.2307/2094589. DOI: https://doi.org/10.2307/2094589

Copes H., Routine Activities and Motor Vehicle Theft: A Crime Specific Approach, „Journal of Crime and Justice” 1999, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.1080/0735648X.1999.9721097. DOI: https://doi.org/10.1080/0735648X.1999.9721097

Cornish D.B., The Procedural Analysis of Offending and Its Relevance for Situational Prevention, [w:] Crime Prevention Studies, vol. 3, red. R.V. Clarke, New York 1994.

Cornish D.B., Clarke R.V., The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending, New York 1986. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8625-4

Czarnecki B., Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej, Białystok 2011.

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.

Czyński M., Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zabudowanym, Szczecin 2006.

Feng J., Dong Y., Song L., A Spatio-Temporal Analysis of Urban Crime in Beijing. Based on Data for Property Crime, „Urban Studies” 2016, vol. 53, nr 15, https://doi.org/10.1177/0042098015612982. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098015612982

Gerell M., Kronkvist K., Violent Crime, Collective Efficacy and City-Centre Effects in Malmö, „The British Journal of Criminology” 2017, vol. 57, nr 5, https://doi.org/10.1093/bjc/azw074. DOI: https://doi.org/10.1093/bjc/azw074

Głaz M., Ilnicki D., Przestępstwa i wykroczenia w przestrzeni Wrocławia, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Opole 2004.

Hill B., Paynich R., Fundamentals of Crime Mapping, Burlington 2014.

Hodgkinson T., Andresen M.A., Changing Spatial Patterns of Residential Burglary and the Crime Drop: The Need for Spatial Data Signatures, „Journal of Criminal Justice” 2019, vol. 61, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.04.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.04.003

Hodgkinson T., Andresen M.A., Farrell G., The Decline and Locational Shift of Automotive Theft: A Local Level Analysis, „Journal of Criminal Justice” 2016, vol. 44, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2015.12.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2015.12.003

Jacob B., Lefgren L., Moretti E., The Dynamics of Criminal Behaviour: Evidence from Weather Shocks, „The Journal of Human Resources” 2007, vol. 42, nr 3, https://doi.org/10.3368/jhr.XLII.3.489. DOI: https://doi.org/10.3368/jhr.XLII.3.489

Jałowiecki B., Miejsce, przestrzeń, obszar, „Przegląd Socjologiczny” 2011, vol. 60, nr 2-3.

Janik D., Przestępstwo kradzieży z włamaniem, „International Journal of Legal Studies” 2017, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2209. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2209

Jaroszewska-Brudnicka R., Zmienność czasowa i przestrzenna zjawiska przestępczości w Toruniu w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Gdynia 2001.

Kelling G.L., Wilson J.Q., Broken Windows. The Police and Neighborhood Safety, „Atlantic Monthly” 1982, vol. 249, nr 3.

Kennedy L.W., Caplan J.M., A Theory of Risky Places, Newark, NJ 2012, [online] http://www.rutgerscps.org/uploads/2/7/3/7/27370595/risktheorybrief_web.pdf.

Klakla J.B., Radomska E., Szafrańska M., Land Use and Facilities and the Spatial Distribution of Urban Property Crime, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2021, vol. 94, https://doi.org/10.18778/0208-6069.94.05. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.94.05

Klakla J.B. i in., Przestępczość w Krakowie w latach 2016-2017. Analiza przestrzenna, „Archiwum Kryminologii” 2019, vol. 41, nr 1, https://doi.org/10.7420/AK2019H.

Kossowska A., Młodociani sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim na terenie Warszawy. Próba analizy ekologicznej, „Archiwum Kryminologii” 1972, vol. 5, https://doi.org/10.7420/AK1972C.

Kossowska A., Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna, „Archiwum Kryminologii” 1976, vol. 7, https://doi.org/10.7420/AK1976B.

Kuć M., Przestępczość z użyciem przemocy, [online] https://www.kul.pl/files/1418/materialy_na_zajecia/kuc/prawo_a_pat.spol._09.05.2020.pdf.

Kulczyńska K., Pawlak N., Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości nieletnich w województwie wielkopolskim, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2017, nr 40.

LaGrange T.C., The Impact of Neighborhoods Schools and Malls on the Spatial Distribution of Property Damage, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 1999, vol. 36, nr 4, https://doi.org/10.1177/0022427899036004003. DOI: https://doi.org/10.1177/0022427899036004003

Leśniak A., Polończyk A., Waśniowski P., Variations in the Spatial Distribution of Crime Events in an Urban Environment during the COVID-19 Lockdown, „Cartography and Geographic Information Science” 2022, vol. 49, nr 2, https://doi.org/10.1080/15230406.2021.2013945. DOI: https://doi.org/10.1080/15230406.2021.2013945

Lisowska-Kierepka A., Przestępczość w przestrzeni – geograficzne badania zjawiska w wielkim mieście (przykład Wrocławia, Krakowa i Poznania), Wrocław 2019.

Loukaitou-Sideris A., Liggett R., Iseki H., The Geography of Transit Crime: Documentation and Evaluation of Crime Incidence on and Around the Green Line Stations in Los Angeles, „Journal of Planning Education and Research” 2002, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.1177/0739456X02238443. DOI: https://doi.org/10.1177/0739456X02238443

Łuczyszczyn A., Miasta jako miejsca kumulacji przestępczości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 490, https://doi.org/10.15611/pn.2017.490.19. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.490.19

McGrath S.A., Perumean-Chaney S.E., Sloan III J.J., Property Crime on College Campuses: A Case Study Using GIS and Related Tools, „Security Journal” 2014, vol. 27, nr 3, https://doi.org/10.1057/sj.2012.24. DOI: https://doi.org/10.1057/sj.2012.24

Mojica V.J. i in., Spatial Analysis of Violent Crimes in Metro Manila, Philippines, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice” 2019, vol. 43, nr 1, https://doi.org/10.1080/01924036.2017.1398669. DOI: https://doi.org/10.1080/01924036.2017.1398669

Mordwa S., Kradzieże w przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2011, nr 11.

Mordwa S., Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi), [w:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Łódź 2003.

Mordwa S., Laskowska P., Czynniki zagrożeń przestępczością w przestrzeni miasta, „Archiwum Kryminologii” 2020, vol. 42, nr 2.

Mydel R., Kozimor K., Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica” 1989, nr 22.

Newman O., Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design, New York 1972.

Nowosad A., Związek przyczynowy w kwalifikowanej bójce lub pobiciu, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11.

Niu X. i in., Dynamics of Crime Activities in the Network of City Community Areas, „Applied Network

Science” 2019, vol. 4, nr 127, https://doi.org/10.1007/s41109-019-0239-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s41109-019-0239-8

Omotor D.G., Demographic and Socio-Economic Determinants of Crimes in Nigeria: A Panel Data Analysis, „Journal of Applied Business & Economic” 2010, nr 11195.

Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D., The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Chicago 1967.

Pawełczyńska A., Przestępczość grup nieletnich, Warszawa 1964.

Piotrowski W., Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Wrocław 1966.

Pióro Z., Ekologia społeczna w urbanistyce na przykładzie badań lubelskich i toruńskich, Warszawa 1962.

Przestępstwa z 7 wybranych kategorii, Statystyka.policja.pl [online] https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/122289, Przestepstwa-z-7-wybranych-kategorii.html.

Rossow I., Norström T., The Impact of Small Changes in Bar Closing Hours on Violence: The Norwegian Experience From 18 Cities, „Addiction” 2012, vol. 107, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03643.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03643.x

Schabenberger O., Gotway C.A., Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Boca Raton 2005.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

Silverman B.W., Density Estimation for Statistics and Data Analysis, London 1986.

Skogan W.G., Disorder and Decline: Crime and the Spiral of Decay in American Neighborhoods, New York 1990.

Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Krakowa w 2021 roku, Kraków 2022.

Sypion-Dutkowska N., Skupiska przestępstw mieszkaniowych w Szczecinie, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2012, nr 20.

Sypion-Dutkowska N., Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie Szczecina), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2014, nr 159.

Szwierz J. i in., Monitoring wizyjny i jego wpływ na straty spowodowane przestępczością. Przykłady z wybranych polskich miast, „Studia z Polityki Publicznej” 2020, vol. 25, nr 1, https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.1.3. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.1.3

Szymańska D., Pappelbon J., Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda, [w:] Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 2, red. I. Jażdżewska, Łódź 2001.

Wechsler H. i in., Secondhand Effects of Student Alcohol Use Reported by Neighbors of Colleges: The Role of Alcohol Outlets, „Social Science & Medicine” 2002, vol. 55, nr 3, https://doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00259-3. DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00259-3

Wortley R., Mazerolle L., Environmental Criminology and Crime Analysis: Situating the Theory, Analytic Approach and Application, [w:] Environmental Criminology and Crime Analysis, red. R. Wortley, L. Mazerolle, Cullompton 2008.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Polończyk, Agnieszka. 2022. “Przestrzenne Determinanty przestępczości W Krakowie W Latach 2017-2021”. Politeja 19 (4 (79):287-326. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.15.

Issue

Section

Understanding Contemporary Security