Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych

Authors

  • Bogdan Kosowski Jagiellonian University in Kraków
  • Aneta Kułakowska Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie https://orcid.org/0000-0003-1829-568X

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.16

Keywords:

household, economic safety, threats

Abstract

PERCEPTIONS OF HOUSEHOLDS’ ECONOMIC SAFETY

In the triad of major economic entities, households play a key role in economic processes. They make one of the fundamental pillars of the domestic market economy. Their economic condition is of great significance to other participants of commercial exchange and affects the functioning of other entities. Currently, every modern entity which manages limited resources strives to satisfy its needs in a way that maximizes benefits. By meeting their needs, households strive to develop a specific sense of economic safety. It is primarily conditioned by a certain level and quality of life and provides opportunities for development. Nowadays, economic safety has become the basic need and goal of every economic unit, including households.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Bogdan Kosowski, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab. inż., prof. UJ, specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, instytucjach i administracji publicznej. Konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem zdobytym w Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych. Łączy i adaptuje teorię organizacji i nauk o zarządzaniu z nauką o bezpieczeństwie, stosując kompleksowe podejście oparte na analizie ryzyka związanego ze zmiennością zagrożeń.

Aneta Kułakowska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Mł. bryg. dr, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Zarządzania ryzykiem na Akademii Finansów. Od 1999 roku pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Wykładowca teorii ekonomii i bezpieczeństwa. Autorka licznych publikacji w zeszytach naukowych SGSP oraz artykułów i monografii w zakresie bezpieczeństwa organizacji, bezpieczeństwa ekonomicznego, a także finansowego. Obszar zainteresowań naukowych to zakres nauk społecznych, tj.: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe.

References

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

Duczkowska-Piasecka M., Rola innowacji w umacnianiu bezpieczeństwa ekonomicznego, „Journal of Modern Science” 2017, vol. 33, nr 2.

Gębska M., Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2017, vol. 14, nr 14.

Hacker J., Economic Security, [w:] For Good Measure: Advancing Research on Well-Being Metrics Beyond GDP, red. J.E. Stiglitz, J.-P. Fitoussi, M. Durand, Paris 2018, https://doi.org/10.1787/9789264307278-en. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264307278-10-en

Karta z dnia 14.08.1941 r. Tekst polski, [w:] Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, oprac. K. Kocot, K. Wolfke, Wrocław–Warszawa 1978.

Kośny M., Piotrowska M., Economic Security of Households and Their Savings and Credits, „National Bank of Poland Working Papers” 2013, nr 146, https://doi.org/10.2139/ssrn.2244856. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2244856

Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R., Wewnętrzne społeczno-ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, vol. 18, nr 6.

Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004.

Kulisz M.Z., Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2019, nr 7, https://doi.org/10.34862/rbm.2013.10.

Leszczyńska M., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, vol. 56, nr 4, http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.23. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.23

Leszczyński M., Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach postępującej finansyzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2016, nr 44, t. 3, https://doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-13. DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-13

Lisowski A., Diagnoza potrzeb i realizacja lokalnej polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 1999.

Nowakowski Z., Protasowicki I., Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostki a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, „Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2008, nr 2.

Nowakowski Z., Protasowicki I., Bezpieczeństwo polityczne i militarne Polski po 1989 roku, Rzeszów 2008.

Plecka M., Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, vol. 2, nr 35.

Konwencja o prawach i obowiązkach państw zawarta na VII Konferencji Panamerykańskiej (Montevideo,

12.1933 r.), [w:] S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 2: 1927-1934, Poznań 1992.

Stock R., Psychological Approaches to Work Security, Broszura Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Geneva 2002.

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Kosowski, Bogdan, and Aneta Kułakowska. 2022. “Percepcja bezpieczeństwa Ekonomicznego Gospodarstw Domowych”. Politeja 19 (4 (79):327-42. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.16.

Issue

Section

Understanding Contemporary Security