Ochrona praw konsumenta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952‑1989

Authors

  • Mira Malczyńska‑Biały University of Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.21

Keywords:

consumer, consumer interest, consumer rights, Polish People’s Republic

Abstract

The Protection of Consumer Rights in the Polish People’s Republic in 1952‑1989

The article, based on the analysis of legal acts and literature on the subject, aims to present the protection of consumer rights in a communist state on the example of the Polish People’s Republic. Selected legal regulations in force in 1952‑1989, whose subjects were consumers, were discussed. The article indicates the dangers faced by consumers shopping in the then Polish state. Attention was also paid to the rights of consumers (including warranty) as well as the real threats to their rights resulting from the properties of the centrally planned economy. The last part of the article fulfills the role of conclusion. It contains considerations on the actual safety of consumers who, in the absence of availability of consumer goods, purchased products and services at inflated prices and of reduced quality.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mira Malczyńska‑Biały, University of Rzeszów

Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki konsumenckiej i praw konsumenta w Unii Europejskiej i Polsce oraz polityki gospodarczej.

References

Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Dz.U. 1953, nr 15, poz. 61.

Drągalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.

Habuda L., Od PRL do Trzeciej Rzeczypospolitej i dalej… Liberalna demokracja i wolnorynkowa gospodarka. Dlaczego i jakie?, Toruń 2007.

Jarosz D., Pasztor M., Afera mięsna. Fakty i konteksty, Toruń 2004.

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002.

Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 2003.

Kierunki reformy gospodarczej. Projekt. Projekty ustaw – o przedsiębiorstwach państwowych, o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1981.

Kołodziejek B., Interpretacja zjawiska naruszania interesów konsumenta w warunkach gospodarki planowej, [w:] Interesy konsumentów a działalność handlu. Materiały z konferencji Warszawa–Jadwisin 29‑30 X 1973, Warszawa 1975.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232.

Kowalski J., Z zagadnień teorii demokracji socjalistycznej, [w:] Państwo, naród, demokracja socjalistyczna w PRL, red. J. Kowalski, L. Lisiakiewicz, Warszawa 1970.

Kowrygo B., Rola i zadania spółdzielczości w zakresie edukacji konsumenta, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” 1985, nr 1.

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.

Lewandowski J., Wiśniewski A., Skuteczność ochrony interesów konsumenta w świetle przepisów prawa, [w:] Interesy konsumentów a działalność handlu. Materiały z konferencji Warszawa–Jadwisin 29‑30 X 1973, Warszawa 1975.

Łętowska E., Kształtowanie się odrębności obrotu mieszanego, [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego, red. E. Łętowska, Wrocław 1983.

Malczyńska‑Biały M., Consumer Policy in Poland’s Process of Accession to the European Union, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2018, nr 12, https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.23.

Malczyńska‑Biały M., Normalizacja europejska a bezpieczeństwo produktów konsumenckich, [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne i społeczno‑gospodarcze, red. M. Delong, M. Malczyńska‑Biały, Rzeszów 2018.

Malczyńska‑Biały M., Wolność zrzeszania się na przykładzie organizacji konsumenckich w Polsce, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa 2009.

Polska 5 lat po sierpniu. Raport, Londyn 1986.

Sołtysiński S., Ochrona praw konsumenta, „Państwo i Prawo” 1971, nr 12.

Szymczak J., Opakowanie a ochrona interesów konsumenta, [w:] Interesy konsumentów a działalność handlu. Materiały z konferencji Warszawa–Jadwisin 29‑30 X 1973, Warszawa 1975.

Ślaga W., Drugi obieg gospodarki w Polsce – potrzeba nowego spojrzenia, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku. Raport syntetyczny i opracowania studialne, red. J. Hausner, Kraków 1992.

Światowy G., Ochrona konsumenta w procesie urynkowienia gospodarki polskiej i jej integracji z Unią Europejską, [w:] Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 15‑16.10.1998, red. K. Gutkowska, I. Ozimek, Warszawa 1998.

Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie jakości produkcji, M.P. 1950, nr 65, poz. 765.

Uchwała nr 355 Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności, M.P. 1958, nr 77, poz. 450.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971, nr 12, poz. 114 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach, Dz.U. 1982, nr 7, poz. 52 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, Dz.U. 1982, nr 19, poz. 146.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324 z późn. zm.

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1989, nr 10, poz. 57.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1989, nr 75, poz. 444.

Wasiak W., Determinanty i podstawy prawne ochrony interesów konsumenta w Polsce, „Prace Naukowe

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rynek i konsumpcja” 1985, nr 289.

Welfe W., Zasady makromodelowania gospodarki okresu transformacji. Główne postulaty teoretyczne, [w:] Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, red. A. Welfe, Warszawa 2000.

Wójcik K., Edukacja konsumenta jako czynnik kształtowania jakości życia, Warszawa 1978.

Żuławska C., O prawach konsumenta w okresie przemian, „Roczniki Nauk Społecznych. Nauki Społeczno‑Ekonomiczne” 1994‑1995, t. 22‑23, z. 1.

Żuławska C., Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” 1985, nr 3.

Żuławska C., Obrót z udziałem konsumenta. Ochrona prawna, Wrocław 1987.

Published

2020-06-25

How to Cite

Malczyńska‑Biały, Mira. 2020. “Ochrona Praw Konsumenta W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej W Latach 1952‑1989”. Politeja 17 (3(66):303-14. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.21.