Przyszłość Unii Europejskiej: możliwe kierunki zmian

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.04

Keywords:

European Union, Conference on the Future of Europe, change, institutions, civil society

Abstract

THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION: POSSIBLE DIRECTIONS FOR CHANGE


The crises of recent years have revealed the weakness of the European Union in many areas. This, in turn, contributed to the debate on its current state and necessary changes, inter alia, at the Conference on the Future of Europe. And although there are many arguments for the need for reforms, among other things, in order for the Union to better cope with challenges both internally and in its external environment, no Intergovernmental Conference has been convened so far. However, this does not mean that reform is impossible or unlikely, nor does it mean that there are no changes taking place in the European Union. The article will present the positions of institutions, member states and civil society regarding the necessary changes, and, above all, it will outline the directions of necessary and possible changes. The article will be descriptive, analytical, and comparative in nature.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Danuta Kabat-Rudnicka, Krakow University of Economics, Poland

Prawnik i politolog, profesor uczelni; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: federalizm, konstytucjonalizm, sądownictwo konstytucyjne i międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, polityki Unii Europejskiej, międzynarodowe stosunki polityczne, teorie stosunków międzynarodowych, teorie integracji europejskiej, systemy polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe; autorka dwóch monografii: Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym (2010) oraz Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne – wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? (2016).

References

Ananicz S., Buras P., Smoleńska A., Nowy rozdział. Transformacja Unii Europejskiej a Polska, Warszawa 2021.
Google Scholar

Barcz J., Konferencja w sprawie przyszłości Europy a reformy ustrojowe Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 9.
Google Scholar

Barcz J., Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Szczególne wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Warszawa 2020.
Google Scholar

Barcz J., Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej, Warszawa 2020.
Google Scholar

Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010.
Google Scholar

Conference on the Future of Europe: Common Approach Amongst Austria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Slovakia and Sweden, 23 III 2021, [online] https://www.affarieuropei.gov.it/media/5615/non-paper-stati-ue-23-marzo-2021.pdf.
Google Scholar

Conference on the Future of Europe. Franco-German Non-Paper on Key Questions and Guidelines, 27 XI 2019, [online] https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Conferenceon-the-Future-of-Europe.pdf.
Google Scholar

Council of the European Union, Conference on the Future of Europe – Revised Council Position, Brussels, 3 February 2021, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf.
Google Scholar

Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo, Panel 2, Zalecenia, [online] https://futureu.europa.eu/pl/assemblies/citizens-panels?locale=pl.
Google Scholar

Duff A., Constitutional Change in the European Union. Towards a Federal Europe, Cham 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-10665-1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-10665-1
Google Scholar

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Conference on the Future of Europe – Putting Vision into Concrete Action, Brussels, 17 June 2022, COM(2022) 404 final.
Google Scholar

European Parliament Resolution of 4 May 2022 on the Follow-up to the Conclusions of the Conference on the Future of Europe, 2022/2648(RSP).
Google Scholar

European Parliament Resolution of 9 June 2022 on the Call for a Convention for the Revision of the Treaties, 2022/2705(RSP).
Google Scholar

Fabbrini F., Possible Avenues for Further Political Integration in Europe: A Political Compact for a More Democratic and Effective Union?, Brussels, May 2020, [online] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651849/IPOL_STU(2020)651849_EN.pdf.
Google Scholar

Fabbrini F., The Conference on the Future of Europe. A New Model to Reform the EU?, 2019, DCU Brexit Institute – Working Paper, nr 12, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3515188. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3515164
Google Scholar

Fabbrini F., The Conference on the Future of Europe: Process and Prospects, „European Law Journal” 2020, vol. 26, nr 5-6, https://doi.org/10.1111/eulj.12401. DOI: https://doi.org/10.1111/eulj.12401
Google Scholar

General Secretariat of the Council, Conference on the Future of Europe: Proposals and Related Specific Measures Contained in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of Europe: Preliminary Technical Assessment, Brussels, 10 June 2022.
Google Scholar

Ifantis K. i in., Theory and Reform in the European Union, Manchester–New York, NY 2003.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Formuła Konferencji w sprawie przyszłości Europy, Bruksela, 22 stycznia 2020 r., COM/2020/27 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r. Zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi jako kluczowy element otwartej strategicznej autonomii Europy, Bruksela, 6 lipca 2023 r., COM(2023) 376 final.
Google Scholar

Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Sprawozdanie z wyników, maj 2022 r., [online] https://wayback.archive-it.org/12090/20230216212939/https://futureu.europa.eu/pl/pages/plenary?format=html&locale=pl.
Google Scholar

Krzyżanowska-Skowronek I., Teorie zmiany na przykładzie włoskiej polityki wschodniej, Kraków 2015, https://doi.org/10.12797/9788376386416. DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386416
Google Scholar

Managed Expectations: EU Member States’ Views on the Conference on the Future of Europe, red. M. Ålande, N. von Ondarza, S. Russack, Berlin 2021, SWP Working Paper, nr 3, [online] https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/WP_03-2021_EPINReport_CoFoE_01.pdf.
Google Scholar

Naurin D., Rasmussen A., Dynamics of Change in the European Union, London 2012, https://doi.org/10.4324/9780203720424. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203720424
Google Scholar

Ondarza N. von, Ålande M., The Conference on the Future of Europe Obstacles and Opportunities to a European Reform Initiative That Goes beyond Crisis Management, „SWP Comment” 2021, nr 19, [online] https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2021C19_Conference_Future_of_Europe.pdf.
Google Scholar

Opening Statement in the European Parliament Plenary Session by Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission, Strasbourg, 16 July 2019, [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_4230.
Google Scholar

Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie wniosków Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany traktatów, A9-0337/2023.
Google Scholar

Rada Europejska, Konkluzje, Bruksela, 12 grudnia 2019 r., [online] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/pl/pdf.
Google Scholar

Rada Europejska, Konkluzje, Bruksela, 20 czerwca 2019 r., [online] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/pl/pdf.
Google Scholar

Rada Europejska, Konkluzje, Bruksela, 23-24 czerwca 2022 r., [online] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-24-2022-INIT/pl/pdf.
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony. Dz. Urz. UE 2018, C 252.
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stanu debaty nad przyszłością Europy. Dz. Urz. UE 2020, C 449.
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2018, C 252.
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany Traktatów, 2022/2051(INL), [online] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0427_PL.html.
Google Scholar

Rosenau J.N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton 1990, https://doi.org/10.1515/9780691188522. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691188522
Google Scholar

Sailing on High Seas: Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century. Report on the Franco-German Working Group on EU Institutional Reform, Paris–Berlin, 18 September 2023, [online] https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2617206/4d0e0010ffcd8c0079e21329bbbb3332/230919-rfaa-deu-fra-bericht-data.pdf.
Google Scholar

Sesja plenarna Konferencji, [online] https://wayback.archive-it.org/12090/20230216212939/https://futureu.europa.eu/pl/pages/plenary?format=html&locale=pl.
Google Scholar

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, kultura i sport / Transformacja cyfrowa, Panel 1, Zalecenia, [online] https://futureu.europa.eu/pl/assemblies/citizens-panels?locale=pl.
Google Scholar

The Conference on the Future of Europe: Breaking New Ground for the EU. Revised Italian Non-Paper on the Conference on the Future of Europe (2021-2022), [online] https://movimentoeuropeo.it/images/Documenti/All._4_Non-paper_aggiornato.pdf.
Google Scholar

The Institutions of the Enlarged European Union: Change and Continuity, red. E. Best, Th. Christiansen, P. Settembri, Cheltenham, UK–Northampton, MA 2008.
Google Scholar

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2012, C 326.
Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2016, C 202.
Google Scholar

UE w świecie, migracja, Panel 4, Zalecenia, [online] https://futureu.europa.eu/pl/assemblies/citizens-panels?locale=pl.
Google Scholar

Using the Conference on the Future of Europe to Shape a Real European Political Discourse. Italian Non-Paper for the Conference on the Future of Europe (2020-2022), [online] https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/09/italian_paper_on_the_cofe_feb_2020.pdf.
Google Scholar

V4 Statement on the Future of Europe, 26 January 2018, [online] https://ensz-newyork.mfa.gov.huassets/37/09/61/9d8c287dcd5f21187b4e56cc57742d8e7d16d32d.pdf.
Google Scholar

Węc J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011, Societas, 36.
Google Scholar

Węc J., Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych państw członkowskich UE oraz proces implementacji traktatu lizbońskiego, Kraków 2016.
Google Scholar

Wielojęzyczna platforma cyfrowa. Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Sprawozdanie końcowe, maj 2022 r. [online] https://wayback.archive-it.org/12090/20230216212939/https://futureu.europa.eu/pl/pages/plenary?format=html&locale=pl.
Google Scholar

Zmiana klimatu, środowisko / Zdrowie, Panel 3, Zalecenia, [online] https://futureu.europa.eu/pl/assemblies/citizens-panels?locale=pl.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Kabat-Rudnicka, Danuta. 2024. “Przyszłość Unii Europejskiej: Możliwe Kierunki Zmian”. Politeja 21 (1(88/1):57-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.04.

Issue

Section

Część 1. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej (2010-2023)