Relatywizm kulturowy a badanie relacji międzykulturowych

Authors

  • Janusz A. Majcherek Pedagogical University, Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.05

Keywords:

relativism, multiculturalism, intercultural relations

Abstract

Cultural Relativism and Research on Intercultural Relations
The article discusses various versions of relativism – descriptive, linguistic and axiological. Author assumes the attitude toward specific questions regarding above types of relativism in terms of their utility to study intercultural relations. Author criticizes both multiculturalism and axiological relativism as isolationist positions. He presents arguments in favor of overcoming the linguistic diversity and diffusionist vision of cultures.

References

Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

Anusiewicz J., Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2012.

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.

Benjamin W., Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opracowanie H. Orłowski, przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1996.

Burszta W. J., Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013.

Burszta W. J., Postkolonializm i dekolonizacja umysłu, [w:] Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, red. T. Szkudlarek, Kraków 1995.

Burszta W.J., Tożsamość w wojnie kultur, [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, red. H. Mamzer, Poznań 2007.

Burszta W., Wielokulturowość. Pytania pierwsze, [w:] U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa 1997.

Davidson D., Eseje o prawdzie, języku i umyśle, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1992.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Dworkin R., Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate, New Jersey 2006.

Firth R., Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, przeł. J. Dunin, Z. Szyfelbejn Sokolewicz, Warszawa 1965.

Geertz C., Anty-antyrelatywizm, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, przeł. W. Dohnal i in., Warszawa 1999.

Grobler A., Nie o to chodzi, by złowić króliczka, „Przegląd Filozoficzny” 3, 2001.

Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.

Harré R., Krausz M., Varieties of relativism, Oxford – Cambridge 1996.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Himmelfarb G., Jeden naród, dwie kultury, przeł. P. Bogucki, Warszawa 2007.

Hunter J.D., Culture Wars. The Struggle to Define America, New York 1991.

Jacher W., Tożsamość i wielokulturowość jako kategorie badań procesów społecznych [w:] Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, red. A. Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.

Jennings R.C., Przekład, interpretacja i rozumienie, [w:] Język, znaczenie, rozumienie i relatywizm, red. Z. Muszyński, Warszawa 1991.

Kamińska J., Swoi i obcy. Kulturowe dystanse i uprzedzenia w kontekście procesów globalizacyjnych, [w:] Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, red. A. Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.

Kołakowski L., Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego, [w:] Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.

Lorenz K., Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, Warszawa 1978.

Lorenz K., Regres człowieczeństwa, Warszawa 1986.

Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

MacIntyre A., Relativism, Power and Philosophy, [w:] After Philosophy. End of Transformation?, red. K. Baynes, J. Bohman, T. McCarthy, Cambridge–London 1987.

Majcherek J.A., Relatywizm kulturowy. Uwarunkowania i konsekwencje pewnej doktryny, Kraków 1995.

Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.

Paleczny T., Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005.

Quine W.V.O., Filozoficzny postęp w teorii języka, [w:] Lingwistyka a filozofia, przeł. i red. B. Stanosz, Warszawa 1977.

Rekłajtis E., Wielokulturowość i uproszczenia mikroskali, [w:] Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, red. A. Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.

Sapir E., Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978.

Steiner G., Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. Olga i Wojciech Kubińscy, Kraków 2000.

Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Szahaj A., Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, [w:] A. Szahaj, Relatywizm i fundamentalizm, Toruń 2008.

Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.

White H.C., Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne, przeł. A. Hałas, Kraków 2011.

Downloads

Published

2017-05-15

How to Cite

Majcherek, J. A. (2017). Relatywizm kulturowy a badanie relacji międzykulturowych. Intercultural Relations, 1(1(1), 83–105. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.05