"Opisy zabytków w kościołach i na cmentarzach w dekanatach: zwinogródzkim, radomyślskim i białocerkiewskim" ze zbiorów Aleksandra Czołowskiego w Bibliotece Narodowej

Authors

  • Agnieszka Biedrzycka Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Polski Słownik Biograficzny

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.09

Keywords:

diocese of Żytomierz, Ukraine, Biała Cerkiew, Brusiłów, Didowszczyzna, Koszowata, Łysianka, Talne, Taraszcza, Tołsta, Wodzianiki, Zwinogródka, cemetries, tombstones, inscriptions

Abstract

“A Description of Antique Objects in Churches and Cemetries in the Deaneries of Zwinogród, Radomyśl, and Biała Cerkiew” in the Collection of Alexander Czołowski in the National Library

The edition is a presentation of antique objects in churches, chapels and cemeteries in the in the deaneries of Zwinogród, Radomyśl, and Biała Cerkiew of the former Roman-Catholic diocese of Żytomierz (today’s diocese of Kiev-Zhytomir in Ukraine) which was written by two anonymous authors between 1890 and 1894. The manuscript of these descriptions, unanalyzed by scholars as yet, found its way to the collection of a Lvov historicist and archivist Alexander Czołowski (1865-1944). A short time before his death the collection was evacuated by him from Lvov to Tyniec and subsequently sold to the National Library in Warsaw (sign 5705 II) by his daughter in 1947. The manuscript contains fairly succinct descriptions of sacral objects and cemeteries (the majority of which are nonexistent or ruined now) in Zwinogródka, Talne, Wodzianiki, Tołsta, Łysianka, Koszowata, Taraszcza, Brusiłów, Biała Cerkiew, and Didowszczyzna as well as close to 300 transcripts of inscriptions from tombstones, epitaphs, and commemorative plaques from these places that belong to the Chojecki family, Olga Naryszkin née Potocka, general-major of artillery Piotr Olszewski, author Robert Stanisławski, professor of medicine Bronisław Chojnowski, physician, amateur geographer and sculptor Adolf Rykman, and others.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Biedrzycka, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Polski Słownik Biograficzny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wydawca źródeł, redaktor Polskiego słownika biograficznego w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XVI do XVII w. oraz dziejami pogranicza południowo-wschodniego. Wydała m.in. Korespondencję Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646 (Kraków 2005), dwa tomy Pomników epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie (Kraków 2005, 2018) oraz Kalendarium Lwowa 1918-1939 (Kraków 2012), wyróżnione nagrodą „Przeglądu Wschodniego”.

References

d’Abancourt H., Bacciarelli Marceli, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 198-200.
View in Google Scholar

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 11, Wrocław 1997.
View in Google Scholar

Albrecht-Szymanowska W., Grudziński Stanisław, [w:] Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1, Warszawa 2000, s. 380-381.
View in Google Scholar

Banaszak M., Grabowski Joachim, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 579-580.
View in Google Scholar

Betlej A., Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka XVIII wieku, Kraków 2010.
View in Google Scholar

Boniecki A., Herbarz polski, t. 3, Warszawa 1900.
View in Google Scholar

Chachaj J., Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 87, 2007, s. 5-65.
View in Google Scholar

Chmielkowski L., Kościół w Talnem – wylęgarnia kurczaków – pracownia nagrobków, „Gazeta Lwowska” 1993, nr 10, s. 3.
View in Google Scholar

Chojecki Z., Chojecki Jan Nepomucen, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 394-395.
View in Google Scholar

Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa–Kraków 1926.
View in Google Scholar

Chyczewska A., Bacciarelli Marcello, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 56-63.
View in Google Scholar

Dębowska M., Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014.
View in Google Scholar

Dutkowska M., Ciara S., Aleksander Czołowski (1865-1944), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 2, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2014, s. 191-202.
View in Google Scholar

Dzwonkowski R., Kościół katolicki obrządku łacińskiego w ZSRR po 1918 roku. Zarys problematyki, [w:] Odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSRR. Studia historyczno-demograficzne, red. E. Walewander, Lublin 1993, s. 81-99.
View in Google Scholar

Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 4, Kraków 1911.
View in Google Scholar

Frybes S., Grudziński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław 1960-1961, s. 46-47.
View in Google Scholar

Gmiterek H., Sołtyk Józef Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa–Kraków 2000-2001, s. 383-385.
View in Google Scholar

Górniak M. R., Kijowska diecezja katolicka, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, szp. 1424-1426.
View in Google Scholar

Grabczak P., Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798-1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
View in Google Scholar

Hauser Z., Sarkofag „pięknej Bitynki”, „Spotkania z Zabytkami” R. 27, 2003, nr 3, s. 12-13.
View in Google Scholar

Hauser Z., Tokarski J., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 3, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” T. 7, 1962, s. 99-124.
View in Google Scholar

[Iwanowski E.], Helenijusz E., Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione, t. 1-3, Kraków 1901-1902.
View in Google Scholar

[Iwanowski E.] Helenijusz E., Rozmowy o Polskiej Koronie, t. 1, Kraków 1873.
View in Google Scholar

[Iwanowski E.] Helenijusz E., Wspomnienia lat minionych, t. 1, Kraków 1876.
View in Google Scholar

Kieniewicz S., Potocki Adam, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 750-755.
View in Google Scholar

Konarski S., Potocka Aleksandra, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław 1982, s. 731-732.
View in Google Scholar

Konopczyński W., Czacki Feliks (Szczęsny), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 140-142.
View in Google Scholar

Kowalczyk J., Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006.
View in Google Scholar

Kozyrska A., Modzelewska B., Mohylewska archidiecezja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 2009, szp. 31-42.
View in Google Scholar

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 19, 1970, s. 271–351; T. 20, 1970, s. 253-374.
View in Google Scholar

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980.
View in Google Scholar

Laszak E., Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944), Łódź 2004.
View in Google Scholar

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.
View in Google Scholar

[Liwski J.B.] Bolesław znad Dniepru, Lisianka, „Tygodnik Ilustrowany” 1883, nr 44, s. 283, 286.
View in Google Scholar

[Liwski J. B.] Bolesław znad Dniepru, Steblów, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 118, s. 203-204.
View in Google Scholar

Loret M., Kościół katolicki w zaborze rosyjskim za panowania Pawła I, „Przegląd Powszechny” R. 45, 1928, t. 179, s. 111-128.
View in Google Scholar

Majkowska R., Działalność kolekcjonerska Władysława Łozińskiego, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” R. 28, 1983, s. 65-82.
View in Google Scholar

Red., Iwanowski Eustachy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław 1962-1964, s. 178-179.
View in Google Scholar

Rosowski W., Losy zakonników z klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej skasowanych w XIX w., [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, red. M. Derwich, t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaboru austriackiego i rosyjskiego, Wrocław 2014, s. 287-302.
View in Google Scholar

Rosowski W., Pałucki Michał Józef, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, szp. 1189-1190.
View in Google Scholar

Ryszkiewicz A., Dowgird (Daugirdas) Tadeusz, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 91-92.
View in Google Scholar

Seweryn T., Biedroński Leon, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 25.
View in Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-14, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880-1895.
View in Google Scholar

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 3, Warszawa 1995.
View in Google Scholar

Szczawińska E., Biedroński Leon, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 1, Wrocław–Gdańsk 1971, s. 152-153.
View in Google Scholar

Szymański J., Trelińska B., Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych, Lublin 2003.
View in Google Scholar

Świątynia w Korostyszowie, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska” 1998, nr 1, s. 33-34.
View in Google Scholar

[Talko-Hryncewicz J.], Iłgowski J., Ostatnia starościna zwinogródzka. Zarys dziejów kresowego miasteczka, Kraków 1888.
View in Google Scholar

Urbański A., Memento kresowe, Warszawa 1929.
View in Google Scholar

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 2, Warszawa 1905; t. 5, Warszawa 1908.
View in Google Scholar

Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1990.
View in Google Scholar

Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska i sanocka), oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987.
View in Google Scholar

Vogel B., Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego. Przemysł muzyczny w latach 1815-1914, Kraków 1981.
View in Google Scholar

Witkowska K., Powązki – mówiące kamienie. Inskrypcje nagrobne na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Kraków 2009.
View in Google Scholar

Witkowski M., Dookoła zagadki steblowskiej, „Pamiętnik Literacki” R. 47, 1956, z. spec., s. 349-395.
View in Google Scholar

Zembrzuski L., Chojnowski Bronisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 401-402.
View in Google Scholar

Zima I., Aleksander Czołowski 1865-1944. Luminarz lwowskiej kultury, Gdynia 2011.
View in Google Scholar

Zielińska T., Zbiór Aleksandra Czołowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych, „Archeion” T. 89, 1991, s. 37-60.
View in Google Scholar

Zięba A. A., Stanisławski Robert Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa–Kraków 2003-2004, s. 106-110.
View in Google Scholar

Bіlousov Û., Kiїvsʹko-Žitomirsʹka rimsʹko-katolicʹka єparhіâ, Žitomir 2000 [Білоусов Ю., Київсько-Житомирська римсько-католицька єпархія, Житомир 2000].
View in Google Scholar

Іstorіâ mіst і sіl Ukraїnsʹkoї RSR, red. P. T. Tronʹko, Čerkasʹka oblastʹ, Kiїv 1972 [Історія міст і сіл Української РСР, ред. П. Т. Тронько, Черкаська область, Київ 1972].
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Biedrzycka, Agnieszka. 2019. “‘Opisy zabytków W kościołach I Na Cmentarzach W Dekanatach: Zwinogródzkim, radomyślskim I białocerkiewskim’ Ze zbiorów Aleksandra Czołowskiego W Bibliotece Narodowej”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):141-74. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.09.