Austriackie katastry gruntowe w zasobach Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.03

Keywords:

archiv, economic history, Galicia, Kingdom of Galicia and Lodomeria, administrative division, facje (tax statements), Josephin Metrics, Franciscan Metrics, Fixed Galician Cadaster

Abstract

Austrian Land Cadasters in the Possession of Central State Historical Archives of Ukraine in Lvov

The paper outlines the most important sources for economic history of Galicia (Austrian Kingdom of Galicia and Lodomeria) that are kept in the Central State Historical Archives of Ukraine in Lvov. The sources comprise tax fassus (statements) of 1772 and Galician cadasters, that is Josephin Metrics, made in 1795-89, and Franciscan Metrics, started in 1819-20, as well as Fixed Galician Cadaster, compiled in mid-19th century. The paper describes the place of storage of the documents in the Lvov Archives, their contests, and the ways they can be utilized. In addition, changes in administrative division of Galicia have been delineated to facilitate the search of the archive.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Daniel Nowak, University of Rzeszów

Prawnik i historyk, doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się austriackimi katastrami gruntowymi, tj. Metryką Józefińską (1785-1789), Metryką Franciszkańską (1819-1820) i Stałym Katastrem Galicyjskim (1844-1854). Autor książek Historia Starego Żmigrodu (Krosno 2001); Stary Żmigród w średniowieczu (Krosno 2014, II wyd. Krosno 2017); Kronika kościoła parafialnego w Starym Żmigrodzie (Krosno 2018); Indeks właścicieli i użytkowników nieruchomości cyrkułu dukielskiego w latach 1785-1789 na podstawie Metryki Józefińskiej, t. 1: Miejscowości cyrkułu dukielskiego A–Ł; t. 2: Miejscowości cyrkułu dukielskiego M–Ż (Krosno 2019) i Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji. Metryka Józefińska (1785–1789), Metryka Franciszkańska (1819 –1820) i Stały Kataster Galicyjski (1844–1854). Studium źródłoznawcze (Krosno, w druku) oraz licznych opracowań dotyczących regionu żmigrodzkiego oraz Galicji w okresie przed autonomicznym (1772-1867).

References

Barwiński E., Pierwsze podziały administracyjne Galicji, „Ziemia Czerwieńska” 1935, z. 1.
View in Google Scholar

Fedorowski W., Ewidencja gruntów, Warszawa 1974.
View in Google Scholar

Fierich J., Kultury rolnicze, zmianowania i zbiory w katastrze józefińskim 1785/7, „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” T. 12, 1950, s. 25-66.
View in Google Scholar

Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, t. 2-3, red. K. Ślusarek, Kraków 2015.
View in Google Scholar

Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, Lublin 2013.
View in Google Scholar

Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław 1971.
View in Google Scholar

Hajduk K., Administracja państwowa i samorząd w powiecie brzozowskim w latach 1867-1914, „Rocznik Przemyski” T. 45, 2009, s. 81-104.
View in Google Scholar

Jewuła Ł., Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848, Kraków 2013.
View in Google Scholar

Kiryk F., Brzesko w świetle Metryki Józefińskiej, [w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofiarowane profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu, red. F. Leśniak, Kraków 2000, s. 311-322.
View in Google Scholar

Kiryk F., Granice osiadłości mieszczańskich i właściciele gruntów oraz domów w Starym Sączu w świetle metryki józefińskiej i franciszkańskiej, „Rocznik Sądecki” T. 21, 1993, s. 102-108.
View in Google Scholar

Madurowicz H., Podraza A., Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław 1958.
View in Google Scholar

Rozdolski R., Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, t. 2, Warszawa 1962.
View in Google Scholar

Schnur-Pepłowski S., Z przeszłości Galicji (1772-1862), Lwów 1895.
View in Google Scholar

Stanaszek B., Terytorium, zabudowa i ludność Brzostku w pierwszym półwieczu rządów austriackich w Galicji, [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 2, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009, s. 133-167.
View in Google Scholar

Styś W., Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historii gospodarczej Galicji, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” T. 2, 1932-1933, s. 57-92.
View in Google Scholar

Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
View in Google Scholar

Wolski J., Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urzędowych i badaniach naukowych, „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 32, 2000, nr 3, s. 199-212.
View in Google Scholar

Wydro J., Kataster gruntowy austriacki i jego znaczenie dla Galicji, „Studia Historyczne” 1967, s. 145-147.
View in Google Scholar

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Gnєviševa O. et al., Centralʹnij deržavnij іstoričnij arhіv Ukraїni, m. Lʹvіv. Putіvnik, Lʹvіv 2001 [Гнєвишева О. et al., Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путів-ник, Львів 2001].
View in Google Scholar

Josifіnsʹka (1785-1788) і Franciskansʹka (1819-1820) metriki. Peršіpo zemelʹnі kadastri Galičini, red. Â. Zaharčišin, uklad. Â. Piroženko, V. Sіversʹka, Kiїv 1965 [Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Першіпо земельні ка-дастри Галичини, ред. Я. Захарчишин, уклад. Я. Пироженко, В. Сіверська, Київ 1965].
View in Google Scholar

Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, [on-line:] http://www.miasta-galicji.pl/publikacje – 21 IX 2019.
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Nowak, Daniel. 2019. “Austriackie Katastry Gruntowe W Zasobach Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy We Lwowie”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):37-53. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.03.