Austriackie katastry gruntowe w zasobach Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie

  • Daniel Nowak University of Rzeszów
Keywords: archiv, economic history, Galicia, Kingdom of Galicia and Lodomeria, administrative division, facje (tax statements), Josephin Metrics, Franciscan Metrics, Fixed Galician Cadaster

Abstract

Austrian Land Cadasters in the Possession of Central State Historical Archives of Ukraine in Lvov

The paper outlines the most important sources for economic history of Galicia (Austrian Kingdom of Galicia and Lodomeria) that are kept in the Central State Historical Archives of Ukraine in Lvov. The sources comprise tax fassus (statements) of 1772 and Galician cadasters, that is Josephin Metrics, made in 1795-89, and Franciscan Metrics, started in 1819-20, as well as Fixed Galician Cadaster, compiled in mid-19th century. The paper describes the place of storage of the documents in the Lvov Archives, their contests, and the ways they can be utilized. In addition, changes in administrative division of Galicia have been delineated to facilitate the search of the archive.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Daniel Nowak, University of Rzeszów

prawnik i historyk, doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się austriackimi katastrami gruntowymi, tj. Metryką Józefińską (1785-1789), Metryką Franciszkańską (1819-1820) i Stałym Katastrem Galicyjskim (1844-1854). Autor książek Historia Starego Żmigrodu (Krosno 2001); Stary Żmigród w średniowieczu (Krosno 2014, II wyd. Krosno 2017); Kronika kościoła parafialnego w Starym Żmigrodzie (Krosno 2018); Indeks właścicieli i użytkowników nieruchomości cyrkułu dukielskiego w latach 1785-1789 na podstawie Metryki Józefińskiej, t. 1: Miejscowości cyrkułu dukielskiego A–Ł; t. 2: Miejscowości cyrkułu dukielskiego M–Ż (Krosno 2019) i Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji. Metryka Józefińska (1785–1789), Metryka Franciszkańska (1819 –1820) i Stały Kataster Galicyjski (1844–1854). Studium źródłoznawcze (Krosno, w druku) oraz licznych opracowań dotyczących regionu żmigrodzkiego oraz Galicji w okresie przed autonomicznym (1772-1867). E-mail: daniellonowak@wp.pl

References

Źródła drukowane:

Dziennik Rządowy dla Okręgu Administracyjnego we Lwowie, Lwów 1858.

Edicta et Mandata Universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae…, Lwów 1773-1775, 1785, 1817.

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Galizien und Lodomerien für das Jahr… 1819, 1824.

Opracowania:

Barwiński E., Pierwsze podziały administracyjne Galicji, „Ziemia Czerwieńska” 1935, z. 1.

Fedorowski W., Ewidencja gruntów, Warszawa 1974.

Fierich J., Kultury rolnicze, zmianowania i zbiory w katastrze józefińskim 1785/7, „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” T. 12, 1950, s. 25-66.

Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, t. 2-3, red. K. Ślusarek, Kraków 2015.

Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, Lublin 2013.

Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław 1971.

Hajduk K., Administracja państwowa i samorząd w powiecie brzozowskim w latach 1867-1914, „Rocznik Przemyski” T. 45, 2009, s. 81-104.

Jewuła Ł., Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848, Kraków 2013.

Kiryk F., Brzesko w świetle Metryki Józefińskiej, [w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofiarowane profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu, red. F. Leśniak, Kraków 2000, s. 311-322.

Kiryk F., Granice osiadłości mieszczańskich i właściciele gruntów oraz domów w Starym Sączu w świetle metryki józefińskiej i franciszkańskiej, „Rocznik Sądecki” T. 21, 1993, s. 102-108.

Madurowicz H., Podraza A., Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław 1958.

Rozdolski R., Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, t. 2, Warszawa 1962.

Schnur-Pepłowski S., Z przeszłości Galicji (1772-1862), Lwów 1895.

Stanaszek B., Terytorium, zabudowa i ludność Brzostku w pierwszym półwieczu rządów austriackich w Galicji, [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 2, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009, s. 133-167.

Styś W., Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historii gospodarczej Galicji, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” T. 2, 1932-1933, s. 57-92.

Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.

Wolski J., Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urzędowych i badaniach naukowych, „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 32, 2000, nr 3, s. 199-212.

Wydro J., Kataster gruntowy austriacki i jego znaczenie dla Galicji, „Studia Historyczne” 1967, s. 145-147.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1999.

Гнєвишева О. et al., Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник, Львів 2001.

Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Першіпо земельні кадастри Галичини, ред. Я. Захарчишин, уклад. Я. Пироженко, В. Сіверська, Київ 1965.

Zbiory on-line:

Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, [on-line:] http://www.miasta-galicji.pl/publikacje – 21 IX 2019.

Published
2019-12-31
How to Cite
Nowak, Daniel. 2019. “Austriackie Katastry Gruntowe W Zasobach Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy We Lwowie”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.03.