Środowisko intelektualne Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa (1906-1939)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.09

Keywords:

Society of Friends of the Past of Lviv, Lviv historical milieu 1900-1939, history of historiography, history of Lviv

Abstract

THE INTELLECTUAL MILIEU CHARACTERISING THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE PAST OF LVIV (1906-1939) 

The paper is an attempt to characterise the Society of Friends of the Past of Lviv in the years 1906-1939 (with a 1914-1926 break); the community of Lviv historians, journalists, museologists, and archivists around this Society, and various forms and manifestations of their activity. The Society contributed to the development of research in the field of regional history, and studies on the history of Lviv, its culture and monuments. Among the co-founders of the Society were famous Lviv historians, including Aleksander Czołowski (1865-1944), Ludwik Kubala (1838-1918), Józef Białynia-Chołodecki (1852-1934), and the vice-mayor of the city of Lviv, Tadeusz Rutowski (1852-1918).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lidia Michalska-Bracha, Jan Kochanowski University of Kielce

Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Historyk XIX-XX w., autorka ponad 150 publikacji, prowadzi badania z zakresu pamięci kulturowej, historii historiografii, dziejów powstań narodowych, historii Lwowa i Galicji oraz historii kobiet.

References

Źródła drukowane i wydawnictwa źródłowe:

Miasto Lwów w okresie samorządu 1870-1895, Lwów 1896.

Pomniki Dziejowe Lwowa, t. 1, Lwów 1892; t. 2, Lwów 1896; t. 3, Lwów 1905; t. 4, Lwów 1921.

„Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, R. 1, 1921, z. 1, red. P. Dąbkowski.

Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa 1906-1918, Lwów 1918.

Statut Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, Lwów 1928.

Statut „Towarzystwa miłośników przeszłości Lwowa”, Lwów 1907.

Śp. Dr Aleksander Lisiewicz, „Nowa Reforma” 1916, nr 242 z 15 V.

Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa w latach 1926 do 1930. Sprawozdanie Zarządu, Lwów 1931.

Opracowania:

Bieńkowski W., 75 lat w służbie Krakowa, „Rocznik Krakowski” 1974, t. 45, s. 5-10.

Charewiczowa Ł., Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938.

Charewiczowa Ł., Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa. Z powodu dwudziestopięciolecia istnienia 1906-1931, Lwów 1932.

Czołowski A., O potrzebie badania i gromadzenia zabytków municypalnych, cechowych, brackich, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, t. 1, Kraków 1900, s. 1-3.

Dutkowska M., Ciara S., Aleksander Czołowski (1865-1944), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 2, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2014, s. 191-202.

Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku, red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2016.

Kolbuszewska J., Jan Ptaśnik (1876-1930), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, [t. 1], red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 467- 482.

Kramarz H., Mecenat artystyczno-kulturalny samorządu miejskiego we Lwowie u schyłku czasów autonomicznych, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. 1, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1995, s. 90-98.

Kramarz H., Tadeusz Rutowski. Portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego, Kraków 2001.

Laszak E., Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944), Łódź 2004.

Liske K., W jaki sposób dałby się rozbudzić i rozwinąć ruch naukowy na prowincji?, [w:] Pamiętnik II Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. 1, Lwów 1890, s. 1-4.

Malczewska-Pawelec D., Łucja Charewiczowa (1897-1943), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej, t. 2, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2014, s. 517-534.

Malczewska-Pawelec D., Łucja Charewiczowa jako badaczka i propagatorka historii regionalnej i lokalnej, „Wieki Stare i Nowe” 2015, t. 9, s. 36-51.

Michalska-Bracha L., Bohdan Janusz (1887-1930) – miłośnik przeszłości Lwowa, jego kultury i zabytków, [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017, s. 113-125.

Michalska-Bracha L., W kręgu miłośników przeszłości Lwowa – Franciszek Jaworski i Józef Białynia-Chołodecki, [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 3, red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2012, s. 11-26.

Pawłowski B., Franciszek Jaworski, „Kwartalnik Historyczny” R. 28, 1914, z. 2, s. 315-316.

Pisulińska J., Historycy i historia w lwowskich towarzystwach naukowych okresu międzywojennego, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 366-385.

Pisulińska J., Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939), Rzeszów 2012.

Romek Z., Ludwik Kubala (1838-1918), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, [t. 1], red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 157-180.

Semkowicz A., O potrzebie i sposobie wydania ważniejszych źródeł znajdujących się w miejskim Archiwum we Lwowie, [w:] Pamiętnik II Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. 1, Lwów 1890, s. 1-12.

Sierżęga P., Józefa Białyni Chołodeckiego portret własny, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa, t. 1, red. J. Maternicki, Rzeszów 2004, s. 205-221.

Sierżęga P., Kazimierz Tyszkowski (1894-1940), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, [t. 1], red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 579-595.

Sierżęga P., Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Rzeszów 2011.

Skoczek J., Dotychczasowy stan badań nad historiografią Lwowa, „Kwartalnik Historyczny” 1925, z. 2, s. 336-350.

Sroka Ł.T., Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.

Stępnik A., Metamorfozy historii lokalnej we Lwowie w latach 1869-1939, „Res Historica” 2015, t. 39, s. 205-224, https://doi.org/10.17951/rh.2015.39.205. DOI: https://doi.org/10.17951/rh.2015.39.205

Toczek A., Historycy amatorzy i popularyzatorzy nieprofesjonalni we Lwowie (1860-1918), [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. 5: Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 306-323.

Toczek A., Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860-1918), Kraków 2013.

Toczek A., Lwów – historycy w działalności towarzystw naukowych miasta (1867-1918), [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 211-239.

Wnęk J., Rozwój badań nad historią regionalną Galicji, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2011, s. 75-99.

Zima I., Aleksander Czołowski 1865-1944. Luminarz lwowskiej kultury, Gdynia 2011.

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Michalska-Bracha, Lidia. 2021. “Środowisko Intelektualne Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa (1906-1939)”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):153-64. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.09.