Bośniaccy Rusini na przełomie XIX i XX wieku w świetle pracy Josyfa Grodśkiego Położenie Rusinów w Bośni

Authors

  • Tomasz Jacek Lis Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.04

Keywords:

Greek-Catholic Church in Bosnia, Ruthenians in Bosnia, Galicians’ migration, Austro-Hungarian period, Yosyf Grodsky

Abstract

YOSYF GRODSKY AND BOSNIANS’ RUTHENIAN IN PERIOD 1878-1918

The article presents the person of Yosyf Grodsky, the greek-catholik clerk from Lviv, which was moved to Bosnia in 1907-1908. He was Methropolite Andrey Sheptytsky’s friend. He send Yosyf Grodsky to Bosnia because Sheptytsky wanted to know the lives of Ruthenian farmers who came from villages in Bosnia. Also he wanted popularize topic of Ruthenian colonisation in Bosnia and Hercegovina. In 1909 Grodsky published book Positon of the Ruthenian from Bosnia. The article presentes some information about this book, and I would like to show more details about Ruthenian society in this part of Balkan Peninsula in the Austro-Hungarian period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Jacek Lis, Jagiellonian University

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2018 r. z wyróżnieniem obronił pracę doktorską. Zajmuje się historią Półwyspu Bałkańskiego w XIX i XX w., a także związkami Polaków z południową Slowiańszczyzną. Staże i wymiany akademickie odbywał na uniwersytetach w Splicie (2016), Zagrzebiu (2021) i dwukrotnie w Sarajewie (2012 i 2017). Ponadto stypendysta Polskiej Misji Historycznej (2021) i Fundacji Lanckorońskich (2021). Autor kilkudziesięciu artykułów, dwóch książek i kilku edycji źródłowych. Obecnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

References

Baczkowski M., Żołnierze narodowości polskiej w podboju i okupacji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry (1878-1914), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2000, z. 127, s. 107-119.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Blaževič V., Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, Sarajevo 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bujak J., Polskie osady w rejonie Bosanskiej Gradiški i Derventy 1892-1946, Jelenia Góra 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Busuladžić A., Pojava grkokatoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini (od 1879. do najnovijeg doba), „Časopis za suvremenu povijest” 2003, vol. 31, no. 1, s. 173-188.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Drljača D., Kolonizacija i život Poljaka u Jugoslavenskim zemlja, Beograd 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Džaja S., Bosna i Hercegovina u Austrougarskom razdoblju (1878-1918), Mostar–Zagreb 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grijak Z., Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grijak Z., Predstavka episkopata vrhbosanske metropolje iż 1903 godine u svjetlu austrougarske vjerske politike u Bosni i Hercegovini, „Chroatica christiana periodica” 2008, god. 32, no. 62, s. 77-108.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hentosz L., Działalność charytatywna i finansowo-ekonomiczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako instrument modernizacji ukraińskiego społeczeństwa Galicji, [w:] Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944), red. A. R. Szeptycki, Wrocław–Warszawa 2011, s. 115-134.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Imamović M., Historija Bošnjaka, Sarajevo 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jurkowski T., Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947, Bolesławiec 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kasparek T., Bośnia a emigracja galicyjska, Lwów 1903.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kasumanović A., Modaliteti eksterne kolonizacije u Bosni 1890-1914. Case Study za njemačke erarne kolonije, „Prilozi” 2009, no. 38, s. 81-120.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwaśniak F., Orlovac A., Dzieje Polaków w Bośni 1895-1946, Legnica 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lis T. J., Osadnictwo Rusinów w Bośni i Hercegowinie na przełomie XIX i XX wieku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 50, nr 1, s. 25-41. DOI: https://doi.org/10.12775/SDR.2015.1.01
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lis T. J., Polityczne przyczyny kolonizacji polskiej w Bośni na przełomie XIX i XX wieku, „Pamiętnik Słowiański” 2013, t. 48, s. 151-164.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lis T. J., Polskie osadnictwo i duchowieństwo w Bośni i Hercegowinie od 1894 r. do 1920 r., Toruń 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Madžar B., Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu, Sarajevo 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Magiera J., Ludność polska w Bośni, Kraków 1912.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Magocsi P. R., A History of Ukraine, Toronto 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nowak M., Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Gdańsk 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Papić J., Bośnia, „Missye Katolickie” R. 29, 1910, nr 342, s. 168-169.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Peklić J., Život i djelo križevačkoga biskupa Julija Drohobeckog, „Podravina” 2004, vol. 3, no. 5, s. 71-88.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piech S., Duchowieństwo a masowe migracje zarobkowe w diecezji tarnowskiej 1876-1914, „Chrześcijanin w Świecie” R. 16, 1984, nr 2, s. 145-197.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Siwicki P., Grekokatolicyzm galicyjski, studyci i „brat Klemens” w świetle listów bł. Leona Fiodorowa do metropolity Andrzeja Szeptyckiego, pisanych w Kamenicy, [w:] Arystokrata ducha.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951), red. A. Szeptycki, Wojnowice 2018, s. 257-268.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stępień S., Na niwie gospodarczej i duchowej… Droga życiowa bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego), [w:] Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951), red. A. Szeptycki, Wojnowice 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Šehić N., Autonomni pokret muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1980.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Teinović B., Trapistička opatija Marija Zvijezda u Banjaluci, Banja Luka 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Teinović B., Trapistička opatija Marija Zvijezda. Prosvjetno-kulturni svjetionik Banjaluke i Bosanske Krajine (1869-1946), „Bosna Franciscana” 2020, no. 52, s. 141-158. DOI: https://doi.org/10.1038/158141a0
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Thomas W. I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Warszawa 1976.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wójtowicz-Huber B., Ojcowie Narodu. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), Warszawa 2008. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323531999
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Lis, Tomasz Jacek. 2022. “Bośniaccy Rusini Na przełomie XIX I XX Wieku W świetle Pracy Josyfa Grodśkiego Położenie Rusinów W Bośni”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):57-74. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.04.

Issue

Section

Articles