Uwagi językowe na marginesie ormiańsko-kipczackich tekstów sądowych w edycji Edwarda Tryjarskiego (2010)

Authors

  • Michał Németh Kraków

Keywords:

Armenian‑Kipchak language, Middle Turkic sources, Slavonic influences

Abstract

Linguistic remarks on the Armenian‑Kipchak judicial texts edited by Edrward Tryjarski

This article contains remarks and supplementary notes concerning the description of the Armenian‑Kipchak language delivered by Edward Tryjarski in his work Records of the Armenian religious court in the city of Lwów from the years 1625–1630 written in Armenian‑Kipchak language, his edition of manuscript sources. These remarks mainly concern the influence of Slavonic languages and some of the native morphological phenomena.

Author Biography

Michał Németh, Kraków

Doktor; turkolog, hungarysta, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent filologii tureckiej i węgierskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim wokół językoznawstwa historycznego i etymologii, specjalizuje się w badaniach nad historią języka karaimskiego oraz nad kontaktami słowiańsko- i turkijsko‑węgierskimi. Autor ponad dwudziestu prac, w tym monografii Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script. (19th–20th Centuries). A Critical Edition (2011) oraz Zwięzłej gramatyki języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami (2011).

References

[Baskakow N. A., Szapszal S. M., Zajonczkowskij A.] Baskakov N. A., Zajončkovskij A., Šapšal S. Š. i dr., Karaimsko‑russko‑polʹskij slovarʹ, Moskva 1974.

Daškevyč J. R., Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559–1567) as a Cultural and Historical Monument, “Ural‑Altaische Jahrbücher” 36, 1965, s. 292–310.

[Daszkiewicz J. R., Tryjarski E.] Daškevič Â. R., Tryârski È., Tri armâno‑kypčakskih zapisi lʹvovskogoogo armânskogo duhovnogo suda 1625 г. „Rocznik Orientalistyczny” 41, 1979, nr 1, s. 57–80.

Dezső L., A XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai, Budapest 1989.

[Dokumienty] Dokumenty na poloveckom âzyke. Sudebnye akty Kamenec‑Podolʹskoj armânskoj obŝiny, traskrpciâ, perevod, predislovie vvedenie, grammatičeskij kommentarij i glossarij T. I. Grunina, pod redakciej È. V. Sevortâna, ctatʹâ Â. R. Daškeviča, Moskva 1967.

[Garkawec A. N.] Garkavec A. N., Kypčakskoe pisʹmennoe nasledie, 1, Katalog i teksty pamâtnikov armânskim pisʹmom, Almaty 2002.

Jankowski H., Professor Edward Tryjarski, „Rocznik Orientalistyczny” 57, 2005, nr 2, s. 5–7.

Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 2002.

Kurzowa Z., Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo‑wschodnich do 1939 roku, Warszawa–Kraków 1985.

Laskowski R., Rzepka W., Twardzik W., Wpływ języka staroukraińskiego na średniowieczną polszczyznę kresową: Rozmyślanie przemyskie, w: Ukraina. Między językiem a kulturą (= Studia Ruthenica Cracoviensia, 1), red. B. Zinkiewicz‑Tomanek,.A. Fałowski, Kraków 2003, s. 49–58.

[Medwediew F. P.], F. P. Medvedєv, Іstorična gramatika ukraїnsʹkoї movi. Korotkij naris, Harkіv 1955.

Németh M., O wpływach polskich na język Karaimów łuckich, „LingVaria” 5, 2010, nr 2(10), s. 199–212.

Németh M., A Different Look on the Lutsk Karaim Sound System (from the Second Half of the 19th Century on), “Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis” 128, 2011, s. 69–101.

Németh M., Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia, 12), Kraków 2011.

Pritsak O., Das Karaimische, w: Philologiae Turcicae Fundamenta, ed. J. Deny et al., Wiesbaden 1959, s. 318–340.

Pritsak, O., Das Kiptschakische w: Philologiae Turcicae Fundamenta, ed. J. Deny et al., Wiesbaden 1959, s. 74–87.

Schütz E., On the Transcription of Armeno‑Kipchak, “Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae: 12, 1961, s. 139–161.

Schütz, E., An Armeno‑Kipchak Chronicle on the Polish‑Turkish Wars in 1620–1621, Budapest 1968.

[Słownyk] Slovnik staroukraїnsʹkoї movi XIV–XV st., red. L. L. Gumecʹka, I. M. Kernicʹkij i dr. Kiїv 1978. Stachowski S. Zabytki języka ormiańsko‑kipczackiego jako źródło do historii słownictwa polskiego i ukraińskiego XVI–XVIII w., w: Ukraina. Między językiem a kulturą (= Studia Ruthenica Cracoviensia, 1), red. B. Zinkiewicz‑Tomanek, A. Fałowski, Kraków 2003, s. 123–129.

Stachowski S., Polonizacja języka ormiańsko‑kipczackiego, „LingVaria” 5, 2010, nr 2(10), s. 213–227.

Stieber Z., Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979.

Tryjarski E., Aus der Arbeit an einem armenisch‑kiptschakisch‑polnisch‑französischen Wörterbuch, „Ural‑Altaische Jahrbücher” 32, 1960, s. 194–213.

Tryjarski E., Dictionnaire arméno‑kiptchak d’après trois manuscrits des collections viennoises, 1–4 , Warszawa 1968–1972.

Tryjarski E., On the Importance of Slavic Elements in Armeno‑Kipchak Texts, “Folia Orientalia” 36, 2000 (= Studia in honorem Stanislai Stachowski dedicata), s. 343–351.

Tryjarski E., Armeno‑Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz (17th Century), Warszawa 2005.

Tryjarski E., Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625–1630 w języku ormiańsko‑kipczackim, Kraków 2010 (= Rozprawy Wydziału Historyczno‑Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, 111).

Zilyns’kyj I., A Phonetic Description of the Ukrainian Language, Cambridge, Mass. 1979.

Ziłyński J. Opis fonetyczny języka ukraińskiego, Kraków 1932 (= Prace Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności, 19).

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

Németh, M. (2013). Uwagi językowe na marginesie ormiańsko-kipczackich tekstów sądowych w edycji Edwarda Tryjarskiego (2010). Lehahayer, 2, 251–261. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2449

Issue

Section

Articles