Konserwatyzm bez metafizyki

Casus międzywojennej refleksji Konstantego Grzybowskiego

Authors

  • Mikołaj Rysiewicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.05

Keywords:

conservatism, interwar, political realism, “stańczycy”

Abstract

Conservatism without metaphysics. The case of Konstanty Grzybowski’s interwar thought

The aim of this article is the reconstruction and analysis of the political ideas that may be conceived as the components of Konstanty Grzybowski’s (Polish conservative thinker of the interwar period) conservative attitude. Grzybowski’s case is one of the most interesting among other conservatives in this period due to at least three reasons: his reluctant attitude towards Catholic Church, his acceptation for democracy (very rare among most of the Polish conservatives) and also his controversial decisions on his political affiliations in the interwar (but also postwar) period in Poland. The authors claim is that Grzybowski’s “peculiarity” results from the ideas that shaped his conservative attitude: the acceptation of political evolution, political realism and republicanism. This combination may be understood only by taking into closer consideration his philosophical background, especially the resignation of any metaphysical foundations of the political power that may follow from religious beliefs.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Mikołaj Rysiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) UJ, studiuje również filozofię na UJ. Zajmuje się historią idei, w szczególności polską i niemiecką myślą polityczną. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą konserwatywnej myśli politycznej dziewiętnastowiecznych środowisk emigracyjnych z kręgów Hotelu Lambert.

References

I. Teksty Konstantego Grzybowskiego
Google Scholar

Wybrane artykuły opublikowane na łamach „Czasu”
Google Scholar

(Grz.) [K. Grzybowski], Europa a system pomajowy, „Czas” 1931, 14 XI (nr 263).
Google Scholar

(Grz.) [K. Grzybowski], Katolicyzm gospodarczy, „Czas” 1932, 18 IX (nr 214).
Google Scholar

(Grz.) [K. Grzybowski], Liberalizm endecko-socjalistyczny, „Czas” 1932, 28 II (nr 48).
Google Scholar

(Grz.) [K. Grzybowski], Likwidacja powszechnego głosowania, „Czas” 1933, 15 X (nr 237).
Google Scholar

(Grz.) [K. Grzybowski], Przypomnienie kodeksu agrarnego, „Czas” 1932, 6 XI (nr 255).
Google Scholar

(K. Grz.) [K. Grzybowski], Ani jednego syna chłopskiego, „Czas” 1932, 27 IX (nr 221).
Google Scholar

Grzybowski K., Kultura burżuazyjna czy kultura szlachecka?, „Czas” 1931, 4 X (nr 228).
Google Scholar

Grzybowski K., Mit państwa, „Czas” 1932, 24 XII (nr 295).
Google Scholar

Grzybowski K., Rewolucje z prawej strony, „Czas” 1933, 23 XII (nr 294).
Google Scholar

Grzybowski K., Socjalizm w odwrocie, „Czas” 1932, 26 III (nr 71).
Google Scholar

Grzybowski K., Suwerenność ludu a zmiana konstytucji, „Czas” 1933, 17 XII (nr 289).
Google Scholar

Grzybowski K., Walka o demokrację w Polsce, „Czas” 1929, 10 XI (nr 258).
Google Scholar

Grzybowski K., Wiara w komendanta, „Czas” 1930, 24 XII (nr 295).
Google Scholar

Grzybowski K., Wielkość burżuazji, „Czas” 1931, 4 IV (nr 78).
Google Scholar

Pozostałe prace
Google Scholar

Grzybowski K., Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych, Warszawa 1968.
Google Scholar

Grzybowski K., Irracjonalizm a reforma rolna, „Przegląd Współczesny” 1927, nr 3.
Google Scholar

Grzybowski K., Kryzys prawa konstytucyjnego a wychowanie państwowe, Kraków 1932.
Google Scholar

Grzybowski K., Od dyktatury ku kompromisowi konstytucyjnemu, Kraków 1930.
Google Scholar

Grzybowski K., Odpowiedź na ankietę konstytucyjną Marszałka Sejmu, „Nowe Państwo” 1931, nr 3.
Google Scholar

Grzybowski K., Refleksje sceptyczne, t. 1-2, Warszawa 1972.
Google Scholar

Grzybowski K., Szkoła historyczna krakowska. Michał Bobrzyński (1849-1935), [w:] Konstanty Grzybowski – myśliciel sceptyczny, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.
Google Scholar

Grzybowski K., Teoria W. L. Jaworskiego o suwerennej moralności Chrystusowej, [w:] Wł. L. Jaworskiego życie i działalność, Kraków 1931.
Google Scholar

Grzybowski K., Zasady Konstytucji kwietniowej. Komentarz prawniczy do części I ustawy konstytucyjnej, Kraków 1937.
Google Scholar

Listowski A., Grzybowski K., Dwa głosy o konserwatyzmie i rewolucji, Kraków 1933.
Google Scholar

III. Literatura przedmiotu
Google Scholar

Bartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, Toruń 2001.
Google Scholar

Bocheński A. M., Jeszcze o kulturze szlacheckiej, „Czas” 1931, 25 X (nr 246).
Google Scholar

Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, wstęp J. C. A. Gaskin, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005.
Google Scholar

Jaskólski M., Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934, Warszawa–Kraków 1990.
Google Scholar

Jaworski W. L., Myślenie konserwatywne, „Dziennik Poznański” 1929, 3 IX (nr 202).
Google Scholar

Jaworski W. L., Projekt Kodeksu agrarnego, Warszawa 1928.
Google Scholar

Jaworski W. L., Reforma rolna, Kraków 1926.
Google Scholar

Jaworski W. L., Romantyzm w prawie, „Przegląd Współczesny” 1929, nr 8.
Google Scholar

Jubileusz Odkupienia. List pasterski J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda, „Czas” 1934, 28 V (nr 144).
Google Scholar

Kaczorowski P., My i oni. Państwo jako jedność polityczna. Filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, Warszawa 1998.
Google Scholar

Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, przeł. F. Turynowa, Warszawa [b.d.w.].
Google Scholar

Konstanty Grzybowski. Myśliciel sceptyczny, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.
Google Scholar

Rysiewicz M., Demokracja i dyktatura w prawno-państwowym namyśle Konstantego Grzybowskiego. Przypadek refleksji antydogmatycznej, „Politeja” 2010, nr 2 (14).
Google Scholar

Ryszka F., O pojęciu polityki, Warszawa 1992, Leksykon Demokracji.
Google Scholar

Schmitt C., Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, München–Leipzig 1921.
Google Scholar

Schmitt C., Legalität und Legitimität, München 1932.
Google Scholar

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, Kraków 2000, Demokracja. Filozofia i Praktyka. Schmitt C., Verfassungslehre, München 1928.
Google Scholar

Skarzyński R., Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992.
Google Scholar

Szlachta B., Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Kraków 2000, Biblioteka Myśli Politycznej, 29.
Google Scholar

Szlachta B., Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 2003.
Google Scholar

Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.
Google Scholar

Władyka W., Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, Wrocław 1977.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Rysiewicz, Mikołaj. 2013. “Konserwatyzm Bez Metafizyki: Casus międzywojennej Refleksji Konstantego Grzybowskiego”. Politeja 10 (4(26):103-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.05.

Issue

Section

Articles