Prawnokarne ograniczenie wolności wypowiedzi w Polsce (wybrane aspekty)

Authors

  • Elżbieta Czarny‑Drożdżejko Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.21

Keywords:

media, freedom of expression, press offenses

Abstract

Penal limitation on freedom of expression in Poland (selected aspects)

The article titled “The Criminal Law restrictions on freedom of expression in Poland” concerns the issue of selected criminal offences to the press. Many legal rights must be protected by the norms and mores. Thus, journalists, and editors‑in‑chief must be aware of the possible criminal liability for violations. These regulations limit the freedom of expression, which, however, is not absolute. I think that the penalization of the abuse of freedom of expression is essential in today’s society. However, it is the anachronism to predict, in some cases (e.g. defamation, insults), in relation to the press, the possibility of applying the imprisonment penalty. Therefore, I believe, that it is necessary to liberalize the Polish criminal law.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Elżbieta Czarny‑Drożdżejko, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Zakład Dziennikarstwa INPiSM) oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (Katedra Prawa Mediów).

References

Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, Kraków 1989.

Ćwiąkalski Z., Rozdział XXXII, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2: Komentarz do art. 117‑277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2008, Komentarze – Wolters Kluwer Polska.

Dreśliński B., Prokurator umorzył śledztwo przeciwko Figurskiemu i Wojewódzkiemu, [online] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,6840064,Prokurator_umorzyl_sledztwo_przeciwko_Figurskiem.html, 23 IX 2012.

http://eur‑lex.europa.eu/Notice.do?val=484525:cs&lang=pl&list=506356:cs,485148:cs,484525:cs,477274:cs,476590:cs,476589:cs,469543:cs,469542:cs,467249:cs,454032:cs,&pos=3&page=2&nbl=42&pgs=10&hwords=terrory*~&checktexte=checkbox&visu-=#texte, 26 X 2012.

Kibice skazani za „Tusk ty matole”, [online] http://www.wprost.pl/ar/348777/Kibice‑skazani‑za‑Tusk‑ty‑matole, 23 IX 2012.

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2: Komentarz do art. 117‑277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2008, Komentarze – Wolters Kluwer Polska.

Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, red. nauk. A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2012, Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL.

Pływaczewski E., Sakowicz A., Rozdział XXXII, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do artykułów 222‑316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, Duże Komentarze Becka.

Pływaczewski E., Stefański R. A., Przestępstwo publicznego znieważenia ludności lub osoby z powodu dyskryminacyjnego (art. 257 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 6.

Słownik języka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, t. 2: L‑P, Warszawa 1988; t. 3: R‑Ż, Warszawa 1989.

Stefański R. A., Przestępstwo publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 marca 2002 r., I KZP 5/2002, „LexPolonica”, nr 354410.

Wojciechowski J., Objaśnienia do art. 212‑217, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1: Komentarz do artykułów 117‑221, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, Duże Komentarze Becka.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 lutego 2009 r., [online] http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa‑czlowieka/europejski‑trybunal‑praw‑czlowieka/orzecznictwo‑europejskiego‑trybunalu‑praw‑czlowieka/orzeczenia‑w‑sprawach‑dotyczacych‑polski/rok‑2009, 15 VIII 2012.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r., K. 21/98, „LexPolonica”, nr 348067.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2006 r., U. 4/2006, „LexPolonica”, nr 417461.

Wyrok z dnia 01 lipca 1997 r., Oberschlick przeciwko Austrii, [online] http://hudoc.echr.coe.int, 15 VIII 2012.

Wyrok z dnia 17 lipca 2007, Sanocki przeciwko Polsce, [online] http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa‑czlowieka/europejski‑trybunal‑praw‑czlowieka/orzecznictwo‑europejskiego‑trybunalu‑praw‑czlowieka/orzeczenia‑w‑sprawach‑dotyczacych‑polski/rok‑2007, 15 VIII 2012.

Wyrok z dnia 06 października 2009 r., Kuliś i Różycki przeciwko Polsce, [online] http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa‑czlowieka/europejski‑trybunal‑praw‑czlowieka/orzecznictwo‑europejskiego‑trybunalu‑praw‑czlowieka/orzeczenia‑w‑sprawach‑dotyczacych‑polski/rok‑2009, 15 VIII 2012.

Akty prawne i inne regulacje:

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., Dz. U. 1969, nr 25, poz. 187.

Council Framework Decision of 13 June 2002 r. of... (2002/475/WSiSW), [online] http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=274049:cs&lang=pllist=405482:cs,396255:cs,287326:cs,286968:cs,285541:cs,284772:cs,276105:cs,274049:cs,262032:cs,262031:cs,&pos=8&page=4&nbl=42&pgs=10&hwords=terrory*~&checktexte=checkbox&visu-=#texte, 26 X 2012.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz. U. 2007, nr 111, poz. 765 z późn. zm. Konwencja o zapobieganiu terroryzmowi z dnia 16 maja 2005 r., która została ratyfikowana ustawą z 7 września 2007 r., Dz. U. 2007, nr 191, poz. 1364.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2011, nr 191, poz. 1135.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Czarny‑Drożdżejko, Elżbieta. 2013. “Prawnokarne Ograniczenie wolności Wypowiedzi W Polsce (wybrane Aspekty)”. Politeja 10 (3(25):345-60. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.21.

Issue

Section

Articles