Partnerstwo Wschodnie jako przestrzeń kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – planem kolejnego rozszerzenia UE?

Authors

  • Marta Labuda Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.07

Keywords:

Eastern Partnership, European Union, implementation, civil society, the prospect of enlargement

Abstract

EASTERN PARTNERSHIP AS A PLACE OF CIVIL SOCIETY FORMATION – A PLAN FOR THE NEXT EU ENLARGEMENT?

The article is an attempt to look at the EU enlargement policy from the angle of the Eastern Partnership as a place of civil society formation. The aim is to present the main motives of the next EU enlargement to the east. The research was based on a qualitative methodology with the use of institutional, legal and comparative analysis. The research material covered original acts and press releases of EU institutions, key scientific studies and internet portals devoted to the issue. The research shows the shaping of civil society in the EaP states creating a new perspective for the program and speaks in favor of EU enlargement in this direction.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marta Labuda, Jagiellonian University, Kraków

Doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2020 roku stypendystka w Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej podejmuje tematykę związaną z integracją europejską, instytucjami i politykami UE. Do jej zainteresowań należą również procesy integracyjne i dezintegracyjne obszaru poradzieckiego oraz szeroko pojęte etyczne problemy polityki.

References

Agreement between European Union and the Republic of Armenia on the Facilitation of the Issuance of Visas, O.J. EU L 289/2, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013A1031(01)&from=EN.

Agreement between European Union and the Republic of Armenia on the Readmission of Persons Residing without Authorization, O.J. EU L 289/13, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013A1031(02)&from=EN.

Agreement between European Union and the Republic of Azerbaijan on the Issuance of Visas, O.J. EU L 128/49, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0430(02)&from=EN.

Agreement between European Union and the Republic of Azerbaijan on the Readmission of Persons Residing without Authorization, O.J. EU L 128/17, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0430(01)&from=EN.

Association Agreement between the European Union and Georgia, O.J. EU L 261/4, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22014A0830%2802%29.

Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova, O.J. EU L 260/4, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG.

Association Agreement between the European Union and Ukraine, O.J. EU L 161/3, [online] https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf.

Cianciara A.K., Partnerstwo Wschodnie 2009-2014. Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Warszawa 2014.

CKPiDE, Partnerstwo Wschodnie, [online] https://ckpide.eu/pl/dialog-europejski/partnerstwo-wschodnie.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Eastern Partnership, Brussels, 3 XII 2008, COM(2008) 823 final, [online] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0823:FIN:EN:PDF.

Council Decision of 16 June 2014 on the Signing, on Behalf of the European Union, and Provisional Application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the One Part, and Georgia, of the Other Part, O.J. EU L 261/1, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0494.

Council Decision of 16 June 2014 on the Signing, on Behalf of the European Union, and Provisional Application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the One Part, and the Republic of Moldova, of the Other Part, O.J. EU L 260/1, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0492.

Council Decision of 17 March 2014 on the Signing, on Behalf of the European Union, and Provisional Application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the One Part, and Ukraine, of the Other Part, O.J. EU L 161/1, [online] https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/295/oj.

Cziomer E., Geneza, struktura oraz przesłanki wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w latach 2008-2010, [w:] Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy, red. J. Sawczuk, Poznań–Chorzów 2011.

Eastern Partnership Civil Society Forum, Position Paper on the Joint Staff Working Document on Recovery, Resilience and Reform. Post-2020 Eastern Partnership Priorities, No Recovery without Democracy: Rule of Law and Democratic Accountability at the Heart of Recovery, Resilience and Reform, [online] https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-position-paper-on-post-2020-EaP-priorities.pdf.

European Commission, Interternal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, [online] https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en.

European Commission, Joint Staff Working Document „Recovery, Resilience and Reform. Post 2020 Eastern Partnership priorities”, [online] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10456-2021-INIT/en/pdf.

European Commission, Visa Liberalisation, [online] https://ec.europa.eu/home-affairs/whatwe-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-liberalisation-moldovaukraine-and-georgia_en.

European Council, Council of the European Union, Visas. Council Adopts Regulation on Visa Liberalization for Georgians, [online] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/27/visa-liberalisation-georgia/.

Joint Proposal for a Council Decision on the Conclusion, on Behalf of the European Union, of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the One Part, and the Republic of Armenia, of the Other Part, Brussels, 25 IX 2017, JOIN(2017) 37 final, 2017/0238(NLE), [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017JC0037.

Labuda M., Kryzys ukraiński wyzwaniem dla rozwoju relacji gospodarczych Ukrainy z Unią Europejską, „Politeja” 2020, nr 3(66), [online] https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1413/1277, https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.04. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.04

Lachert J., Warsaw Institute – raport specjalny. Bilans 10 lat Partnerstwa Wschodniego, Warszawa 2019.

Open Media Hub, As of Midnight, June 11: Ukrainians Travel Visa-Free to Europe, [online] https://openmediahub.com/2017/06/10/midnight-june-11-ukrainians-travel-visa-free-europe/.

Pietrzak E., Współczesne teorie społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowego materializmu, „Eastern Review” 2017, vol. 6, [online] https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9657_06_03/c/3452-3004.pdf.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie Białorusi, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/02/15/fac-belarus-conclusions/.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Stosunki UE–Azerbejdżan, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/azerbaijan/.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Stosunki UE–Białoruś, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/belarus/.

Rada Unii Europejskiej, Wspólna deklaracja ze szczytu Partnerstwa Wschodniego „Odbudowa, odporność i reforma”, Bruksela, 15 XII 2021, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/53545/20211215-eap-joint-declaration-pl.pdf.

Regulation (EU) 2017/372 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 Amending Regulation (EC) No 539/2001, O.J. EU L 61/7, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0372&qid=1621525922059.

Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 Amending Regulation (EC) No 539/2001, O.J. EU L 133/1, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0850&from=EN.

Regulation (EU) No 259/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 Amending Regulation Council Regulation (EC) No 539/2001, O.J. EU L 105/9, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0259&qid=1621518729562&from=EN.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 10 VII 2020, COM(2020) 325 final, [online] https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/20200710_com-2020-325-report_en.pdf.

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r., Dz.U. UE C 23/406, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0176&from=DE.

Tomczyk J., Społeczeństwo obywatelskie jako idea i praktyka społeczna. Wybrane paradygmaty teoretyczno-ideowe, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, red. R. Boguszewski, Warszawa 2018.

Downloads

Published

2022-05-10

How to Cite

Labuda, Marta. 2022. “Partnerstwo Wschodnie Jako Przestrzeń kształtowania Się społeczeństwa Obywatelskiego – Planem Kolejnego Rozszerzenia UE?”. Politeja 19 (1(76):131-45. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.07.