Analiza porównawcza zaangażowania parlamentów narodowych w reformę polityki imigracyjnej, azylowej i kontroli granic zewnętrznych UE między 2015 a 2020 r.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.16

Keywords:

national parliaments, migration policy, asylum policy, control mechanism, political dialogue

Abstract

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE REFORM OF EU MIGRATION, ASYLUM AND EXTERNAL BORDER CONTROL POLICIES IN 2015-2020

The article tries to describe and explain the change in the involvement of national parliaments in the process of reforming the EU’s migration, asylum and bord control policies in the years 2015-2020. The research continues the threads that author have presented in the article entitled The involvement of national parliaments in 2015–2017 in actions to overcome the immigration crisis in the EU published in 2018. However, this analysis was mainly exploratory and descriptive. Therefore, by using a hypothetico-deductive method and drawing from observations about the activity of parliaments in using the treaty and non-treaty tools available to them, as well as from the conclusions about their involvement in the reform of migration, asylum and border control policies in 2015-2016, two hypotheses are tested: H1. The instrument of political dialogue was used more frequently by national parliaments during the 2020 reform than during the 2015-2016 reform; H2. Those parliaments that actively used treaty-based instruments in 2015-2016 were more likely to submit opinions on documents regarding the reform of asylum and migration policy after 2020. The results obtained show a decline in the involvement of parliaments measured by the number of political dialogue opinions sent to the EU institutions and the intensity of discussions in interparliamentary cooperation bodies. Nevertheless, the relatively large number of reasoned opinions under the subsidiarity control procedures, as well as the fact that new parliaments, which were not involved in issuing opinions on solutions regarding migration, asylum and border control policies in 2015-2016, allow us to ask new interesting research questions requiring further analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Michał Dulak, Jagiellonian University, Poland

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik jednostki międzywydziałowej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Polski Ośrodek Naukowy UJ. Zainteresowania badawcze: polityki UE, rola parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej, a także polityki publiczne, w tym aktywność międzynarodowa samorządu terytorialnego.

References

Annual Report 2022 on the Relations Between the European Parliament and EU National Parliaments, [online] https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports.
Google Scholar

Auel K., Neuhold Ch., Multi-Arena Players in the Making? Conceptualizing the Role of National Parliaments Since the Lisbon Treaty, „Journal of European Public Policy” 2017, vol. 24, nr 10, https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1228694. DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1228694
Google Scholar

Borońska-Hryniewiecka K., Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role, ambicje i ograniczenia, Warszawa 2021.
Google Scholar

Börzel T.A., Pace-Setting, Foot-Dragging, and Fence-Sitting: Member State Responses to Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, nr 2, https://doi.org/10.1111/1468-5965.00351. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00351
Google Scholar

Börzel T.A., Risse T., When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, Florence 2000, RSC Working Paper, 56, [online] https://hdl.handle.net/1814/1696.
Google Scholar

Central Mediterranean Top Migratory Route into the EU in First Half of 2023, Frontex, 14 VII 2023, [online] https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/centralmediterranean-top-migratory-route-into-the-eu-in-first-half-of-2023-XtMpdL#:~:text=The%20Central%20Mediterranean%20remains%20the,more%20than%20a%20year%20ago.
Google Scholar

Cianciara A.K., Wzory europeizacji zewnętrznej. Mechanizmy, uwarunkowania, rezultaty, „Studia Europejskie” 2013, nr 3.
Google Scholar

Cooper I., A “Virtual Third Chamber” for the European Union? National Parliaments after the Treaty of Lisbon, „West European Politics” 2012, vol. 35, nr 3, https://doi.org/10.1080/01402382.2012.665735. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2012.665735
Google Scholar

Cooper I., A Yellow Card for the Striker: National Parliaments and the Defeat of EU Legislation on the Right to Strike, „Journal of European Public Policy” 2015, vol. 22, nr 10, https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1022569. DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1022569
Google Scholar

Cooper I., National Parliaments in the Democratic Politics of the EU: The Subsidiarity Early Warning Mechanism, 2009-2017, „Comparative European Politics” 2019, vol. 7, https://doi.org/10.1057/s41295-018-0137-y. DOI: https://doi.org/10.1057/s41295-018-0137-y
Google Scholar

Crum B., Fossum J., The Multilevel Parliamentary Field: A Framework for Theorizing Representative Democracy in the EU, „European Political Science Review” 2009, vol. 1, nr 2, https://doi.org/10.1017/S1755773909000186. DOI: https://doi.org/10.1017/S1755773909000186
Google Scholar

Dulak M., Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015-2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2018, nr 12, https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.12. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.12
Google Scholar

Dulak M., Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010-2016, „Przegląd Europejski” 2019, nr 2, https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5824. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5824
Google Scholar

EU External Borders in 2021: Arrivals Above Pre-Pandemic Levels, Frontex, 11 I 2022, [online] https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-bordersin-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN.
Google Scholar

EU’s External Borders in 2022: Number of Irregular Border Crossings Highest Since 2016, Frontex, 13 I 2023, [online] https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-sexternal-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29.
Google Scholar

European Commission, Relations with National Parliaments, [online] https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments_en.
Google Scholar

European Parliament, Rules of Procedure of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, Sofia, 19 March 2018, [online] http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/images/files/international/INNE/rules_jpsg.pdf.
Google Scholar

Eurostat, Asylum and First Time Asylum Applicants – Annual Aggregated Data, https://doi.org/10.2908/TPS00191.
Google Scholar

Finke D., Dannwolf T., Domestic Scrutiny of European Union Politics: Between Whistle Blowing and Opposition Control, „European Journal of Political Research” 2013, vol. 52, nr 6, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12014. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12014
Google Scholar

Gattermann K., Heffter C., Beyond Institutional Capacity: Political Motivations and Parliamentary Behaviour in the Early Warning System, „West European Politics” 2015, vol. 38, nr 2, https://doi.org/10.1080/01402382.2014.990696. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2014.990696
Google Scholar

Högenauer A.L., Neuhold C., National Parliaments in the Post-Lisbon European Union: Bureaucratization Rather than Democratization?, „Comparative European Politics” 2014, vol. 12, nr 2, https://doi.org/10.1057/cep.2012.38. DOI: https://doi.org/10.1057/cep.2012.38
Google Scholar

Huysmans M., Euroscepticism and the Early Warning System, „Journal of Common Market Studies” 2019, vol. 57, nr 3, https://doi.org/10.1111/jcms.12809. DOI: https://doi.org/10.1111/jcms.12809
Google Scholar

Jancic D., The Game of the Cards: National Parliaments in the EU and the Future of the Early Warning Mechanism and the Political Dialogue, „Common Market Law Review” 2015, vol. 52, nr 4, https://doi.org/10.54648/COLA2015075. DOI: https://doi.org/10.54648/COLA2015075
Google Scholar

Karlas J., National Parliamentary Control of EU Affairs: Institutional Design after Enlargement, „West European Politics” 2012, vol. 35, nr 5, https://doi.org/10.1080/01402382.2012.706412. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2012.706412
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Plan osiągnięcia wyników dla Europy z myślą o obywatelach, Bruksela, 10 maja 2006 r., COM(2006) 211 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające kryzysowy mechanizm relokacji i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, Bruksela, 9 września 2015 r., COM(2015) 450 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący nowego paktu o migracji i azylu, Bruksela, 23 września 2020 r., COM(2020) 609 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe i spowodowane działaniem siły wyższej w dziedzinie migracji i azylu, Bruksela, 23 września 2020 r., COM(2020) 613 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz zmieniające dyrektywę Rady 2003/109/WE i proponowane rozporządzenie (UE) XXX/XXX [Fundusz Azylu i Migracji], Bruksela, 23 września 2020 r.,COM(2020) 610 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające kontrolę przesiewową obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817, Bruksela, 23 września 2020 r., COM(2020) 612 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Zmieniony wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylające dyrektywę 2013/32/UE, Bruksela, 23 września 2020 r., COM(2020) 611 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Zmieniony wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818, Bruksela, 23 września 2020 r., COM(2020) 614 final.
Google Scholar

Ladrech R., Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, „Journal of Common Market Studies” 1994, vol. 32, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x
Google Scholar

Migratory Map, Frontex, [online] https://www.frontex.europa.eu/what-we-do/monitoringand-risk-analysis/migratory-map/.
Google Scholar

Monitoring and Risk Analysis, Frontex, [online] https://www.frontex.europa.eu/what-we-do/monitoring-and-risk-analysis/monitoring-and-risk-analysis/.
Google Scholar

Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, [w:] Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz.UE 2016, C 202.
Google Scholar

Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności, [w:] Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2016, C 202.
Google Scholar

Pudło A., Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2014.
Google Scholar

Pudło A., Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 1(126).
Google Scholar

Raunio T., The Gatekeepers of European Integration? The Functions of National Parliaments in the EU Political System, „Journal of European Integration” 2011, vol. 33, nr 3, https://doi.org/10.1080/07036337.2010.546848. DOI: https://doi.org/10.1080/07036337.2010.546848
Google Scholar

Radaelli C.M., The Europeanization of Public Policy, [w:] The Politics of Europeanization, red. K. Featherstone, C.M. Radaelli, Oxford 2003. DOI: https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0002
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW, Dz. Urz. UE, 2018, L 295.
Google Scholar

Serowaniec M., Parlamentarne Komisje do spraw Europejskich, Warszawa 2016.
Google Scholar

Summary Conclusions by the Co-Chairs of 8th Meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, IPEX, [online] https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/jpsg/event/8a8629a8763c29920176424767760500.
Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2016, C 202/1.
Google Scholar

Winzen T., Constitutional Preferences and Parliamentary Reform – Explaining National Parliaments’ Adaptation to European Integration, Oxford 2017, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198793397.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198793397.001.0001
Google Scholar

Witkowska M., Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, [w:] Witkowska i in., Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Dulak, Michał. 2024. “ Azylowej I Kontroli Granic zewnętrznych UE między 2015 a 2020 R”. Politeja 21 (1(88/1):269-90. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.16.

Issue

Section

Część 3. Reforma polityki imigracyjnej, azylowej, kontroli granic zewnętrznych otraz polityki klimatycznej UE (2015-2023)