Globalna strategia Unii Europejskiej: refleksja konstruktywistyczna

Authors

  • Filip Tereszkiewicz Politechnika Opolska, Opole

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.07

Keywords:

EU global strategy, constructivism, security, foreign policy, European Union

Abstract

European Union Global Strategy: a Constructivist Reflection
This paper examines the potential of a constructivist approach in analysing the European Union’s security strategy area. It focuses on the new EU Global Strategy (EUGS), which was adopted by the Council at the end of June 2016. First, the methodology is explained, followed by discussing the consequence of using the document’s language for EU identity. The paper then focuses on the new title of the strategy that shows a new approach to security strategies within the European External Action Service’s staff. The consequences of building a narrative about the “threatened” but also “needed” and “influential” European Union are underlined here. Furthermore, the new role of the EU in the international scene is described, focusing on the shift from the EU as a civilian power to the EU as a normal power, with an emphasis on the importance of the preservation of the EU as a normative power. The conclusions from using a constructivist approach to examine the EUGS are then presented, which show that mechanisms of the logics of appropriateness, consequence, and persuasion are observed within the document. Moreover, the language of the EUGS could have an influence on EU identity and role on the global stage. The constructivist approach proves that the EU external actions are continuously under construction, and the EUGS is the next step in achieving a more coherent and effective European foreign and security policy.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Filip Tereszkiewicz, Politechnika Opolska, Opole

dr nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Uczestnik I edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego realizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Autor monografii Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz kilkudziesięciu artykułów z obszaru działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa UE.

References

Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. J. Niżnik, Warszawa 2010.

Biscop S., All or nothing? The EU Global Strategy and defence policy after the Brexit, „Contemporary Security Policy” 2016, vol. 37, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238120. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238120

Borkowski P.J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007.

Bretherton Ch., Vogler J., The European Union as a Global Actor, New York 2006. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203022672

Buzan B., Wæver O., Wilde J. de, Security. A New Framework for Analysis, London 1998.

Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, „Prace OSW” 2016, nr 59, [online] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_59_pl_25_lat_moldawskiej_net.pdf.

Checkel J.T., Constructivist approaches to European integration, „Arena Working Papers” 2006, nr 6, [online] https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena‑publications/workingpapers/working‑papers2006/wp06_06.pdf.

Chudziak M., Kolejne napięcia między Turcją a UE, „Analizy OSW” 2016, 30 XI, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016‑11‑30/kolejne‑napiecia‑miedzy‑turcja‑a‑ue.

Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area of Security and Defence – Council conclusions, Bruksela 2016, 14 XI, 14149/16, [online] http://www.consilium.europa.eu/en/press/press‑releases/2016/11/pdf/Council‑conclusions‑on‑security‑and‑defence_pdf/.

Curanović A., Konstruktywizm, [w:] Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.

Czaputowicz J., Wprowadzenie. Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnianiu integracji europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2016. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323521709.pp.7-32

Deklaracja w sprawie tożsamości europejskiej przyjęta przez dziewięciu przywódców państw i rządów, Kopenhaga, 14 grudnia 1973 r., [w:] Integracja europejska w dokumentach, red. S. Parzymies, Warszawa 2008.

Diez T., Speaking „Europe”: The Politics of Integration Discourse, „Journal of European Public Policy” 1999, nr 4 (6). DOI: https://doi.org/10.1080/135017699343496

Dijkstra H., Introduction: one‑and‑a‑half cheers for the EU Global Strategy, „Contemporary Security Policy” 2016, vol. 37, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1244241. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1244241

Duchêne F., Europe’s Role in World Peace, [w:] Europe Tomorrow. Sixteen Europeans Look Ahead, red. R. Mayne, London 1972.

Duchêne F., The European Community and the Uncertainties of Interdependence, [w:] A Nation Writ Large? Foreign‑Policy Problems before the European Community, red. M. Kohnstamm, W. Hager, Basingstoke 1973. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-01826-0_1

Europejska strategia bezpieczeństwa „Bezpieczna Europa w lepszym świecie”, 2003, [online] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/031208essiipl.pdf.

Europejska strategia bezpieczeństwa (debata), [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+CRE+20161123+ITEM‑021+DOC+XML+V0//PL&language=PL.

Fijałkowski Ł., Akt mowy i język bezpieczeństwa a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa), „Kultura – Historia – Globalizacja” 2013, nr 14.

Finnemore M., Sikkink K., International Norm Dynamics and Political Change, „International Organization” 1998, vol. 52, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1162/002081898550789

Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej „Wspólna wizja, wspólne działanie. Silniejsza Europa”, 2016, [online] https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_pl_version.pdf.

Howorth J., Catherine Ashton’s five‑year term: a difficult assessment, „Les Cahiers européens de Sciences Po” 2014, nr 3, [online] https://www.sciencespo.fr/centre‑etudes‑europeennes/sites/sciencespo.fr.centre‑etudes‑europeennes/files/n%C2%B03_2014_Howorth%20v4.pdf.

Human Security in Theory and Practice. An Overview of the Human Security Concept and the United Nation Trust Fund for Human Security, New York 2009, [online] http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf.

Implementation Plan on Security and Defence, Bruksela 2016, 14 XI, 14392/16, [online] http://www.consilium.europa.eu/en/press/press‑releases/2016/11/pdf/Implementation‑plan‑on‑security‑and‑defence_pdf/.

King G., Murray Ch.J.L., Rethinking Human Security, „Political Science Quarterly” 2001, vol. 116, nr 4. DOI: https://doi.org/10.2307/798222

Larsen H., Discourse Analysis in the Study of European Foreign Policy, [w:] Rethinking European Union Foreign Policy, red. B. Tonra, T. Christiansen, Manchester 2004.

Ławniczak K., Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską, [w:] Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2014.

Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, nr 20. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353

Manners I., The Concept of Normative Power in World Politics, „DIIS Brief ” 2009, [online] http://pure.diis.dk/ws/files/68745B09_maj_Concept_Normative_Power_World_Politics.pdf.

March J.G., Olsen J.P., The Logic of Appropriateness, [w:] The Oxford Handbook of Public Policy, red. M. Moran i in., Oxford 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0034

Mälksoo M., From the ESS to the EU Global Strategy: external policy, internal purpose, „Contemporary Security Policy” 2016, vol. 37, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238245. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238245

Mogherini F., Europe needs vision and realism. The Willy Brandt Lecture, 2016, 7 XII, [online] http://www.federicamogherini.net/europe‑needs‑vision‑and‑realism‑the‑willy‑brandt‑lecture‑2016/?lang=en.

Mogherini F., From Vienna to Oslo, our Union at work for peace, 2016, 14 VI, [online] http://www.federicamogherini.net/from‑vienna‑to‑oslo‑our‑union‑at‑work‑for‑peace/?lang=en.

Mogherini F., Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (debata), 2016, 6 VII, [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+CRE+20160706+ITEM‑010+DOC+XML+V0//PL&language=PL.

Mogherini F., Przedmowa, [w:] Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej „Wspólna wizja, wspólne działanie. Silniejsza Europa”, 2016, [online] https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_pl_version.pdf.

Onuf N., Making Sense, Making Worlds. Constructivism in Social Theory and International Relations, New York 2013. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203096710

Piskorska B., Nowa strategia na nowe czasy – konieczność redefinicji polityki zagranicznej Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 4 (51).

Pollack M.A., Theorizing the European Union. International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?, „Annual Review of Political Science” 2005, nr 8. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104858

Posiedzenie Rady Europejskiej (15 grudnia 2016 r.) – konkluzje, Bruksela 2016, 15 XII, EUCO 34/16, [online] http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european‑council/2016/12/20161215‑euco‑conclusions‑final_pdf/.

Report on the Implementation of the European Security Strategy. Providing Security in a Changing World, Brussels 2008, S407/08, [online] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/104630.pdf.

Risse T., „Let’s Argue!”. Communicative Action in World Politics, „International Organization” 2003, vol. 54, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1162/002081800551109

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007.

Selchow S., The construction of „European security” in The European Union in a changing global environment: a systematic analysis, „European Security” 2016, vol. 25, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1080/09662839.2016.1199547

Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Warszawa 2013.

Skolimowska A., Teoretyczne i empiryczne zastosowanie konstruktywizmu do analizy zewnętrznych relacji UE, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2016. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323521709.pp.109-134

Sus M., Member States as Strategy‑Maker or Strategy‑Taker? Analysing Polish Involvement in the Development of the EU Global Strategy, „Polish Political Science Yearbook” 2016, vol. 45, [online] http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016025. DOI: https://doi.org/10.15804/ppsy2016025

Tereszkiewicz F., European Union global strategy from the viewpoint of Eurosceptic members of the European Parliament: discursive nodal points, „International and Security Studies” 2017, nr 1.

Tereszkiewicz F., Human Security jako paradygmat polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kryzysowych czasach, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, nr 10 (46), [online] http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.1‑3.

Tereszkiewicz F., Proces instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2013. DOI: https://doi.org/10.5604/08672245.1157039

Tereszkiewicz F., Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej według partii eurosceptycznych – nowy wymiar wspólnoty?, „Rocznik Europeistyczny” 2016, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.19195/2450‑274X.2.7.

The Social Construction of Europe, red. T. Christiansen, K.E. Jorgensen, A. Wiener, London 2001.

Tocci N., Framing the EU Global Strategy. A Stronger Europe in a Fragile World, Basingstoke 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55586-7

Tocci N., From the European Security Strategy to the EU Global Strategy: explaining the journey, „International Politics” 2017, vol. 54, nr 4, [online] https://doi.org/10.1057/s41311‑017‑0045‑9.

Tocci N., Interview with Nathalie Tocci on the Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, „The International Spectator” 2016, vol. 51, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1216744. DOI: https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1216744

Tocci N., The making of the EU Global Strategy, „Contemporary Security Policy” 2016, vol. 37, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1232559. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1232559

Tocci N., Towards an EU global strategy, [w:] Towards an EU global strategy. Background, process, references, red. A. Missiroli, [online] http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Towards_an_EU_Global_Strategy.pdf.

Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1999.

Towards an EU global strategy – Consulting the experts, 2016, 14 IV, [online] http://www.iss.europa.eu/uploads/media/EUGS_Expert_Opinions.pdf.

Wagner W., Resilience as the EU Global Strategy’s new leitmotif: pragmatic, problematic or promising?, „Contemporary Security Policy” 2016, vol. 37, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1228034. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1228034

Wæver O., Securitization and Desecuritization, [w:] On Security, red. R.D. Lipschutz, New York 1995.

Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, przeł. W. Derczyński, Warszawa 2008.

Węc J.J., Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012‑2015, „Politeja” 2016, nr 2 (41), [online] https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12

Wood S., The European Union: A Normative or Normal Power?, „European Foreign Affairs Review” 2009, vol. 14, nr 1.

Wright T., Meeting the American Standard but Falling Short, „The International Spectator” 2016, vol. 51, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.108003932729.2016.1217668. DOI: https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1217668

Zaborowski M., A Realistic Strategy for Uncertain Times, „The International Spectator” 2016, vol. 51, nr 3, [online] https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1218154. DOI: https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1218154

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Tereszkiewicz, Filip. 2018. “Globalna Strategia Unii Europejskiej: Refleksja Konstruktywistyczna”. Politeja 15 (4(55):129-51. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.07.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe i studia nad bezpieczeństwem