Eustachy Michał Sawicki herbu Lubicz (1863-1927) – miejski i powiatowy lekarz w Biłgoraju w latach 1892-1919

Autor

  • Robert Sak
  • Jarosław Sak Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.13

Słowa kluczowe:

Eustachy Michał Sawicki, lekarz miejski, lekarz powiatowy, Biłgoraj, wojna rosyjskojapońska, I wojna światowa, Witold Chodźko, Andrzej Jóźwiakowski

Abstrakt

Artykuł przedstawia postać doktora Eustachego Michała Sawickiego herbu Lubicz (1863-1927), absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez większą część życia zawodowego był on związany z Biłgorajem, gdzie prowadził prywatną praktykę lekarską, jak również pełnił funkcje lekarza miejskiego i powiatowego. Dwukrotnie był powoływany do służby w armii carskiej – podczas wojny rosyjsko-japońskiej oraz w czasie I wojny światowej. W ostatnich latach życia był związany z Ordynacją Zamojską – kierował szpitalem ordynackim w Zwierzyńcu.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta Koła Prelegentów Macierzy Szkolnej w Zwierzyńcu, sygn. 21414, k. 11, 38.

Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. akt: 35/116/0/3.5/1573.

Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. akt: 35/403/0/1.1/1797.

Bąk-Pitucha A., Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin 2016.

Biuletyn Dyrekcji Służby Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, Warszawa, R. 1, nr. 2, 1 lipca 1918 r., [on-line:] http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/plain-content?id=14010

Dąbrowski M., Jóźwiakowski Andrzej. Encyklopedia Solidarności [on-line:] https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16465,Jozwiakowski-Andrzej.html

Eustachy Michał Sawicki – nekrolog nr 170. „Kurjer Warszawski” 1927, 9 października, nr 277.

Hajduk B., Historia Zwierzyńca [on-line]: https://gminazwierzyniec.pl/miejscowosc/zwierzyniec/historia-zwierzynca/

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2010.

Joźwiakowski A., Internowanie we Włodawie i w Lublinie. 13 grudnia 1981 – 30 kwietnia 1982 roku, Lublin 2004.

Konopka S., oprac., Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok, Warszawa 1933.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Naczelnik Powiatu Biłgorajskiego Guberni Lubelskiej. Sprawa ściśle tajna z dnia 31 grudnia 1911 r., Nr 27 miasto Biłgoraj, s. 111-112. Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta osobowe Michała Eustachego Sawickiego, sygn. akt 1570.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Naczelnik Powiatu Biłgorajskiego Guberni Lubelskiej. Ściśle tajne, Sprawa z dnia 27 lutego 1912 r., Nr 32, miasto Biłgoraj, s. 109-110. Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta osobowe Michała Eustachego Sawickiego, sygn. Akt 1570.

„Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”, 16 grudnia 1918 r., nr 230 [on-line:] http://buwcd. buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/1918-12/12-230/imagepages/image1.htm

Orłowski R., Ordynacja Zamojska [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, red. K. Myśliński, Zamość 1969.

Polak A., Polityka sanitarna Lublina po powstaniu styczniowym, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin. [on-line:] https://teatrnn.pl/morowy-lublin/polityka-sanitarna-lublina-po-powstaniu-styczniowym/ (dostęp: 15.12.2022).

Sak Family Tree, MyHeritage, [on-line:] https://www.myheritage.pl/site-family-tree-321107011/sak

Sawicki A., Zaścianek. Powstanie Styczniowe w folwarku siemierskim opisane prozą i wierszem. Rękopis

z ilustracjami w posiadaniu rodziny.

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 1, Warszawa 1991, s. 493-494.

Wnęk J., Pandemia grypy hiszpanki (1918-1919) w świetle polskiej prasy, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2014, t. 77, s. 16-23.

бернии, с изъятием ее из управления варшавского генерал-губернатора. Высочайше утвержденный Об образовании из восточных частей Люблинской и Седлецкой губерний особой Холмской гуодобренный Государственным советом и Государ- ственною думою закон, 23 июня 1912 г. 96) [Ob obrazovanii iz vostočnyh častej Lûblin-skoj i Sedleckoj gubernij osoboj Holmskoj gubernii, s izʺâtiem ee iz upravleniâ varšavskogo general-gubernatora. Vysočajše utverždennyj odobrennyj Gosudarstvennym sovetom i Gosudar-stvennoû dumoû zakon, 23 iûnâ 1912 g. 96] http://www.hrono.info/libris/stolypin/stpn1_50.html

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Sak, R., & Sak, J. (2022). Eustachy Michał Sawicki herbu Lubicz (1863-1927) – miejski i powiatowy lekarz w Biłgoraju w latach 1892-1919. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 158–168. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.13

Numer

Dział

Artykuły