Dokumenty pergaminowe miasteczka Niżankowice w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.01

Keywords:

Niżankowice, Krasnepole, Society of Friends of Science in Przemyśl, State Archives in Przemyśl, parchment documents, Józef Tarnawski, Jan Smołka

Abstract

Parchment Documents of the Town of Niżankowice in the Resources of the State Archives in Przemyśl

The article discusses the parchment documents related to the town of Niżankowice, and stored in the State Archives in Przemyśl. The first preserved mention of their storage in the municipal archives in Niżankowice comes from 1889. In 1913, these documents were transferred by judge Józef Tarnawski to the collection of the Archives of the Society of Friends of Science in Przemyśl. After the Society was shut down, the Niżankowice parchments became part of the resources of the State Archives in Przemyśl in 1952. Currently, they are stored in the Archives as the collection no. 875 in The collection of paper and parchment documents. The article is supplemented by a catalogue containing descriptins of 15 parchment documents ofthe town of Niżankowice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ewa Grin-Piszczek, Archiwum Państwowe w Przemyślu

Studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2003 r. W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako kustosz w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Autorka prac dotyczących dziejów Przemyśla w okresie staropolskim, m.in.: Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV-XVIII wieku (Toruń 2012); Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku (Przemyśl 2019) oraz artykułów z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa oraz biografistyki.

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK):

zesp. 560: Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, sygn. 39: Inwentarze archiwalne.

Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP):

Księga nabytków, poz. 80/1982.

nr 875: Zbiór dokumentów papierowych i pergaminowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, sygn. 1TPN-22TPN.

zesp. 135: Akta miasta Leżajska, sygn. 4D.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАУЛ): ф. 14: Перемишльський земський суд, м. Перемишль, Перемишльскої землі, Руського воєводства [Sąd Ziemski Przemyski], оп. 1, спр. 113, ark. 1145-1149.

ф. 145: Земський архів у Львові [Archiwum Ziemskie we Lwowie], оп. 1, спр. 113.

Źródła drukowane:

I Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1909-1911” 1911, s. 85-125.

III Sprawozdanie Dyrekcji T.P.N. za czas od 1. I. 1913 do 31. XII. 1922, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za lata 1913-1922” 1922, s. 14-50 [oddzielna paginacja].

Wydawnictwa źródłowe:

Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. 1: Ziemia Przemyska i Sanocka, wyd. K. Arłamowski, W. Kaput, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.

Matricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti. Knigi polskoj koronnoj metriki XV stoletija, t. 1, ks. 10: (1447-1454), wyd. A. Mysłowski, W. Graniczny, Warszawa 1914.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 3: Dokumenty z lat 1442-1450, wyd. S. Kuraś, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Opracowania:

Bartoszewicz A., Miasto czy wieś? Małe miasta w późnym średniowieczu, „Przegląd Historyczny” 2008, t. 94, z. 1, s. 121-136.

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Dalecki M., Kształtowanie się zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu w latach 1951-2001, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2002, t. 16, s. 109-147.

Denis A., Pierwsza dama „Fredreum” – Eugenia ze Smutnych Tarnawska, „Rocznik Gimnazjalny” 2005, nr 9, s. 223-227.

Fenczak A., Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1911-1951), „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1985, t. 2, s. 89-129.

Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2013-2014, t. 24, s. 97-109.

Makarski W., Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin 1999, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, nr 77.

Pudłocki T., Tarnawski Leonard Michał, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 2, Przemyśl 2011, s. 147-159.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 7, Warszawa 1886.

Smołka J., Katalog Starożytnego Archiwum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, t. 1: Dyplomy pergaminowe, Przemyśl 1921.

Więch A. S., Próby uporządkowania archiwów miejskich na prowincji galicyjskiej w 2. połowie XIX wieku. Wstęp do problematyki, „Krakowskie Pismo Kresowe” R. 11, 2019, s. 55-69, https://doi.org/10.12797/kpk.11.2019.11.04.

Zawitkowska W., O pewnym błędzie wydawniczym, czyli rzecz o dokumencie Kazimierza Jagiellończyka dla miasteczka Krasnepole (Niżankowice) z 27 VII 1448 r., „Studia Źródłoznawcze” 2012, t. 50, s. 57-61.

Грушевський М., Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. Серія перша (ч. 1-80) (1361-1530), „Записки товариства імені Шев-ченка” 1905, т. 63, кн. 1, s. 1-46; т. 64, кн. 2, s. 47-94.

Грушевський М., Твори у 50 т., т. 7: Історичні студії та розвідки (1900-1906), упор. М. Капраль, Львів 2005.

Published

2020-12-01

How to Cite

Grin-Piszczek, Ewa. 2020. “Dokumenty Pergaminowe Miasteczka Niżankowice W Zasobie Archiwum Państwowego W Przemyślu”. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):9-23. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.01.