Próby uporządkowania archiwów miejskich na prowincji galicyjskiej w 2 poł. XIX w.

Wstęp do problematyki

  • Arkadiusz S. Więch Jagiellonian University, Kraków
Keywords: archives, historical documents, Galicia, Kingdom of Galicia and Lodomeria, towns, conservators

Abstract

Attempts at Ordering Municipal Archives of Galician Smaller Towns and Settlements in the Second Half of the 19th Century: An Introduction to the Problem

The second half of the 19th century saw an increased interest in documents that were stored in various public offices, institutions, and archives throughout Galicia (Kingdom of Galicia and Lodomeria). However the condition of the documents themselves and of their storage were far from ideal. When modern archives were established in Krakow and Lvov, a regulation by National Department (the executive organ of the local parliament Landtag) of July 22, 1887 started the process of registering, ordering, gathering, and preserving of the documents. These efforts were vastly supported by an association of Galician conservators Grono Konserwatorów Galicyjskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arkadiusz S. Więch, Jagiellonian University, Kraków

historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się historią społeczną XIX i XX wieku, historią Galicji, dziejami archiwów na ziemiach polskich w XIX i XX w. oraz archiwistyką społeczną. Autor m.in.: Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900-1939 (Przemyśl 2012) oraz Polski Nobel. Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia (do 1938 roku) (Kraków 2019). E-mail: arkadiusz.wiech@uj.edu.pl

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 560: Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, sygn. 39: Inwentarze archiwalne.

Prasa:

„Czas” 1903.

„Dziennik Poznański” 1903.

„Kurier Stanisławowski” 1924.

„Rocznik Kółka Naukowego Tarnopolskiego za rok 1892” 1893.

Źródła drukowane:

Pamiętnik pierwszego zjazdu historycznego Polskiego imienia Jana Długosza odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci, Kraków 1881.

Sygański J., Historya Nowego Sqcza od wstąpienia dynastyi Wazów do pierwszego rozbioru Polski, t. 3, Lwów 1902.

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 1, Kraków 1900.

Winiarz A., Co uczyniono dotąd w Galicyi dla ratowania archiwaliów gmin miejskich i wiejskich i co jeszcze do zrobienia pozostało, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich, Kraków 1900.

Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących i wyciągiem orzeczeń c. k. Trybunału administracyjnego, t. 6, Lwów 1889.

Opracowania:

Aleksander T., Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990, Kraków 1993.

Arłamowski K., Kancelarie zarządów miejskich w zaborze austriackim w latach 1772-1918, „Archeion” T. 38, 1962, s. 241-269.

Ciara S., Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918, Warszawa 2002.

Ciara S., Wykształcenie i pozycja zawodowa archiwistów w Galicji w okresie autonomii, „Archiwista Polski” 2001, nr 3-4, s. 111-119.

Degen R., Selekcja, brakowanie i początki nadzoru nad nimi w Galicji do wybuchu pierwszej wojny światowej, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2011, nr 2, s. 107-129, https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.003.

Dolinowski W., Gromadzenie zbiorów archiwum bernardyńskiego we Lwowie w latach 1784-1933, „Archeion” T. 115, 2014, s. 259-282.

Dudik B., Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien, „Archiv für österreichische Geschichte” Bd. 39, 1868, s. 1-222.

Heck W., Archiwum miejskie w Wadowicach, Wadowice 1889.

Heck W., Archiwa miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Kraków 1891.

Hoff J., Ożóg M.E., Źródła do historii Galicji i Polski okresu międzywojennego w Archiwum Państwowym Obwodu Tarnopolskiego, [w:] Historia, archiwistyka, ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. J. Basta, G. Zamoyski, Warszawa–Rzeszów 2000.

Hoff J., Ożóg M.E., Źródła do historii Galicji i Polski okresu międzywojennego w Archiwum Państwowym Obwodu Iwano-Frankowskiego, „Prace Historyczno-Archiwalne” T. 20, 2008, s. 147-155.

Kamiński A., Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878-1952, oprac. J. Stoksik, Kraków 2012.

Kiełbicka A., Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878-1951, Kraków 1993.

Konieczny Z., Dzieje archiwum przemyskiego i jego zasobu (1874-1987), Przemyśl 1988.

Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla (1402-1944), „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 24, 2013-2014 [2016].

Mamczak-Gadkowska I., Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.

Migrała L., Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009.

Połomski Ł., Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939, Rzeszów 2018.

Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009.

Romanik P., Obszar miasta i jego otoczenie w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, red. M. Wolski, Kraków 2017, s. 163-223.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886.

Sobol L., Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888-1905, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 95-102.

Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2007.

Szyposz J., Dzieje kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od 1772 do 1918 roku, „Krakowski Rocznik Archiwalny” T. 1, 1995, s. 36-45.

Szyposz J., Działalność Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w zakresie zabezpieczania archiwaliów, „Archeion” T. 64, 1976, s. 59-80.

Waltoś M., Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach I wojny światowej, [w:] Prowincja galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty – porównania – przykłady, red. T. Pudłocki, A. S. Więch, Przemyśl 2014, s. 139-165.

Woźny M., Początki Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w świetle krakowskich materiałów, „Rocznik Krakowski” T. 77, 2011, s. 77-88.

Линниченко И.А., Архивы в Галиции, „Киевская Старина” Т. 22-23, 1888.

Published
2019-12-31
How to Cite
Więch, Arkadiusz S. 2019. “Próby uporządkowania archiwów Miejskich Na Prowincji Galicyjskiej W 2 poł. XIX W. : Wstęp Do Problematyki”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.04.