Próby uporządkowania archiwów miejskich na prowincji galicyjskiej w 2 poł. XIX w.

Wstęp do problematyki

Authors

  • Arkadiusz S. Więch Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.04

Keywords:

archives, historical documents, Galicia, Kingdom of Galicia and Lodomeria, towns, conservators

Abstract

Attempts at Ordering Municipal Archives of Galician Smaller Towns and Settlements in the Second Half of the 19th Century: An Introduction to the Problem

The second half of the 19th century saw an increased interest in documents that were stored in various public offices, institutions, and archives throughout Galicia (Kingdom of Galicia and Lodomeria). However the condition of the documents themselves and of their storage were far from ideal. When modern archives were established in Krakow and Lvov, a regulation by National Department (the executive organ of the local parliament Landtag) of July 22, 1887 started the process of registering, ordering, gathering, and preserving of the documents. These efforts were vastly supported by an association of Galician conservators Grono Konserwatorów Galicyjskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arkadiusz S. Więch, Jagiellonian University, Kraków

Historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się historią społeczną XIX i XX wieku, historią Galicji, dziejami archiwów na ziemiach polskich w XIX i XX w. oraz archiwistyką społeczną. Autor m.in.: Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900-1939 (Przemyśl 2012) oraz Polski Nobel. Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia (do 1938 roku) (Kraków 2019).

References

Aleksander T., Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990, Kraków 1993.
View in Google Scholar

Arłamowski K., Kancelarie zarządów miejskich w zaborze austriackim w latach 1772-1918, „Archeion” T. 38, 1962, s. 241-269.
View in Google Scholar

Ciara S., Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Ciara S., Wykształcenie i pozycja zawodowa archiwistów w Galicji w okresie autonomii, „Archiwista Polski” 2001, nr 3-4, s. 111-119.
View in Google Scholar

Degen R., Selekcja, brakowanie i początki nadzoru nad nimi w Galicji do wybuchu pierwszej wojny światowej, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2011, nr 2, s. 107-129, https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.003.
View in Google Scholar

Dolinowski W., Gromadzenie zbiorów archiwum bernardyńskiego we Lwowie w latach 1784-1933, „Archeion” T. 115, 2014, s. 259-282.
View in Google Scholar

Dudik B., Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien, „Archiv für österreichische Geschichte” Bd. 39, 1868, s. 1-222.
View in Google Scholar

Heck W., Archiwum miejskie w Wadowicach, Wadowice 1889.
View in Google Scholar

Heck W., Archiwa miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Kraków 1891.
View in Google Scholar

Hoff J., Ożóg M.E., Źródła do historii Galicji i Polski okresu międzywojennego w Archiwum Państwowym Obwodu Tarnopolskiego, [w:] Historia, archiwistyka, ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. J. Basta, G. Zamoyski, Warszawa–Rzeszów 2000.
View in Google Scholar

Hoff J., Ożóg M.E., Źródła do historii Galicji i Polski okresu międzywojennego w Archiwum Państwowym Obwodu Iwano-Frankowskiego, „Prace Historyczno-Archiwalne” T. 20, 2008, s. 147-155.
View in Google Scholar

Kamiński A., Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878-1952, oprac. J. Stoksik, Kraków 2012.
View in Google Scholar

Kiełbicka A., Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878-1951, Kraków 1993.
View in Google Scholar

Konieczny Z., Dzieje archiwum przemyskiego i jego zasobu (1874-1987), Przemyśl 1988.
View in Google Scholar

Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla (1402-1944), „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 24, 2013-2014 [2016].
View in Google Scholar

Mamczak-Gadkowska I., Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
View in Google Scholar

Migrała L., Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009.
View in Google Scholar

Połomski Ł., Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939, Rzeszów 2018.
View in Google Scholar

Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009.
View in Google Scholar

Romanik P., Obszar miasta i jego otoczenie w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, red. M. Wolski, Kraków 2017, s. 163-223.
View in Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886.
View in Google Scholar

Sobol L., Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888-1905, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 95-102.
View in Google Scholar

Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2007.
View in Google Scholar

Szyposz J., Dzieje kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od 1772 do 1918 roku, „Krakowski Rocznik Archiwalny” T. 1, 1995, s. 36-45.
View in Google Scholar

Szyposz J., Działalność Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w zakresie zabezpieczania archiwaliów, „Archeion” T. 64, 1976, s. 59-80.
View in Google Scholar

Waltoś M., Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach I wojny światowej, [w:] Prowincja galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty – porównania – przykłady, red. T. Pudłocki, A. S. Więch, Przemyśl 2014, s. 139-165.
View in Google Scholar

Woźny M., Początki Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w świetle krakowskich materiałów, „Rocznik Krakowski” T. 77, 2011, s. 77-88.
View in Google Scholar

Linničenko I.A., Arhivy v Galicii, „Kievskaâ Starina”, t. 22-23, 1888 [Линниченко И.А., Архивы в Галиции, „Киевская Старина” Т. 22-23, 1888].
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Więch, Arkadiusz S. 2019. “Próby uporządkowania archiwów Miejskich Na Prowincji Galicyjskiej W 2 poł. XIX W. : Wstęp Do Problematyki”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):55-69. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.04.