Urzędnicy najemni i służba w miastach Wołynia w drugiej połowie XVI – pierwszej połowie XVII wieku

  • Andrij Zajac Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Keywords: town, Volhynia, scribe, shafar, instigator, herald, executioner

Abstract

Officials  and Servants in Towns and Cities  of Volhynia in the Second Half of 16th and the First Half of the 17th Century
The article looks into activity of officials and servants hired in the Volhynian towns and cities. Among them scribes played a particularly important role. In smaller towns there was only one scribe, but in larger towns, primarily of the county town status , there were two scribes – one for the council and one for the vogt. In private towns scribes were mostly noblemen, but in royal cities burghers prevailed in the post. Some scribes worked also as lawyers as their side job. Municipal finances were managed by “shafars” and interests of the burghers were secured by the “instigator”. The vogt and municipal servants carried out the instructions and orders of the city council and the court. The announcements in the cities were made by the herald. In emergency cases church bells were used to alert the citizens. Public order in the city was maintained by day and night guards. Punishment in the cities was carried out by the executioner. The articles also makes a mention of lower-ranking city servants , such as: canons, locksmiths, shepherds, and trumpeters.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Andrij Zajac, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

doktor nauk historycznych, docent w Katedrze Dawnej Historii Ukrainy i Archiwistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe: procesy urbanistyczne na Ukrainie w XV-XVII w., rozwój prawa magdeburskiego, ekonomika miast i osadnictwo miejskie.

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 4, Metryka Koronna (MK), sygn. MK 178.

Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 7, Archiwum Skarbu Koronnego (ASK), Dz. 1, sygn. 31.

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Oddział Rękopisów (BN PAU i PAN, OR), sygn. 262.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków (ANKr., AS), sygn. 27.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków (ANKr., AS), sygn. 64/2.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki arabskie (TA), sygn. 146/8.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki arabskie (TA), sygn. 453/19.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki rzymskie (TRz), sygn. XX/47.

Latvijas Nacionālā Bibliotēka, F. 26.

Latvijas Nacionālā Bibliotēka, R. 7348.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Oddział rękopisów (ZNiO, OR), 3669/II.

Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, Відділ рукописів (ЛННБ, ВР), ф. 5, спр. 4145.

Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, Відділ рукописів (ЛННБ, ВР), ф. 91, спр. 44.ІІІ.5.

Российский государственный архив древних актов, Москва (РГАДА), ф. 389, oп. 1, кн. 210.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 1, оп. 1, спр. 1.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 20, оп. 1, спр. 1.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 21, оп. 1, спр. 9, 23, 44, 50, 54, 72.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 23, оп. 1, спр. 1.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 25, оп. 1, спр. 3, 5-14, 16- 21, 25- 27, 29-31, 33- 35, 37, 40, 42-50, 53, 55, 60, 65-67, 70, 72-73, 75-76, 80-83, 88-90, 93-94, 97, 102-103, 105, 107, 109-111, 113-114, 118, 120-123, 125, 131, 133-134, 137, 139, 140-141, 144, 148, 151, 153-154, 157, 159-160, 163-164, 166, 169-170, 172-173, 176, 179, 185, 187, 193, 196, 197, 201, 208, 211, 214, 216, 222, 227, 231, 236-237, 243, 258- 260, 263, 459-460.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 26, оп. 1, спр. 1-2, 5, 14-18, 29, 31, 459.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 27, оп. 1, спр. 13, 22.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 28, оп. 1, спр. 1-6, 8, 10, 14, 17-20, 29, 34-35, 44, 46-47, 51, 57-58, 60, 63-64, 69-70, 74, 76, 82.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 52, оп. 2, спр. 59.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 1237, оп. 1, спр. 6.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 1401, оп. 1, спр. 1.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 2228, оп. 1, спр. 3.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУЛ), ф. 52, оп. 1, спр. 425.

Źródła drukowane:

Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, red. i wstęp K. Koranyi, tłum. J. Sawicki, Warszawa 1953.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32 (1548-1549). Užrašymų knyga 32, parengė A. Blanutsa [et al.], Vilnius 2012.

Opracowania:

Biłous N., Służby miejskie na ratuszu w miastach Wołynia w XVI-XVII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2015, t. 75, s. 225-238.

Horn M., Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospołitej w XVI-XVII wieku, Warszawa 1978.

Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010.

Samsonowicz H., Z badań nad kancelarią małych miast w Polsce w XV w., „Miscellanea Historico-Archivistica” 1985, t. 1, s. 243-259.

Wojtucki D., Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986.

Білоус Н., Стражі порядку у пізньосередньовічному Луцьку, „Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ” 2012, вип. 8, s. 121-128.

Історія європейської ментальності, ред. П. Дінцельбахер, Львів 2004.

Марочкін В., Українське місто від XV до середини XVII ст. Звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело. Історична монографія, Торонто 1999.

Published
2018-11-30
Section
Artykuły