Czernelica nad Dniestrem – od grodu średniowiecznego do miasta nowożytnego

Keywords: Chernelytsia, Dniester, grod, town, castle, the Buczacki family, the Jazłowiecki family, Eufrozyna Stanisławska, Michał Potocki

Abstract

Chernelytsia by the Dniester. The Development of a Medieval Grod Into a Town
The article explores the early history and gradual modernisation of Chernelytsia – a town of Pokkuttya region. The first settlement in this region was noted on a high triangular cape on the right bank of the Dniester. Initially, it was a modestly fortified settlement located on the border of the Kievan state. However, after its incorporation into the Galicia Rostislav state and subsequently into Galicia–Volhynia Romanovich state, the settlement developed into a tri-part fortified grod of 5 ha in area. The author hypothesises that the grod ceased to be active between the 2nd half of the 16th century and the 1st half of the 17th century, after it had fallen prey to the Tatars who had raided Pokkuttya. Another period in the history of Chernelytsia is marked by the emergence of a new settlement at the area of today’s town’s centre. The emergence is dated at the 1st half of the 15th century. Initially, both the new settlement and the old grod were active, however, soon after being granted a municipal charter, the new settlement took the lead in social and economic activity. The town structure ossified in the 17th century when the bastion castle was built, as well as the St Archangel Michael Church and a Dominican monastery. Also, three tserkov churches were active in Chernelytsia at that time. The market square emerged, the town hall and a synagogue were built, and suburbs became discernible. The town plan changed only at the end of the 18th century when the new era in town’s history started.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vitaliy Nagirnyy, Uniwersytet Jagielloński

doktor historii, adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: dzieje średniowiecznej Rusi; polityka zagraniczna księstw ruskich w XII-XIII wieku; grody i zamki z terenu zachodniej Ukrainy.

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 258: Zbiór Aleksandra Czołowskiego.

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2862: List J. Józefowicza do M. J. Czartoryskiego, Lwów 7 VII 1661, ark. 193-195.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Dział mikrofilmów, Mf 2665/I (sygn. oryginału 6765/I): Korespondencja Cieńskich, t. 1, Korespondencja rodzinna Cieńskich i Dzierzkowskich. Lata 1745-1869.

Архів Інституту археології НАН України в Києві, Б. Томенчук, Звіт за 1987 р. [mszps] (bez numeracji stron).

Звід пам’яток історії та культури України, Івано-Франківська область, Папка Городенківський район, Б. Томенчук, Городище Чернелиця ІV. Стаття до „Зводу пам’яток історії та культури Івано-Франківської області” [rkps] (bez numeracji stron).

Національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника, Відділ рукописів, ф. 141: Фонд Олександра Чоловського, оп. 1, спр. 45.

Національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника, Відділ рукописів, ф. 141: Фонд Олександра Чоловського, оп. 1, спр. 159.

Національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника, Відділ рукописів, ф. 141: Фонд Олександра Чоловського, оп. 1, спр. 449.

Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 130.

Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 134.

Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 146, оп. 13, спр. 95.

Źródła drukowane:

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. 12, Lwów 1887.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. 14, Lwów 1889.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. 19, Lwów 1906.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. 24, Lwów 1931.

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 7: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, cz. 1, Warszawa 1902.

Zbiór dokumentów małopolskich, t. 8: Dokumenty z lat 1435-1450, uzupełnienie: dokumenty z lat 1286-1442, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk 1975.

Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1761, [on-line:] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1761-2001-%D0%BF.

Шематизм всего клира греко-католицької Епархії Станиславівскої. 1935, Станислав 1935.

Opracowania:

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7, Wrocław 1995.

Barącz S., Rys Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861.

Czołowski A., Dawne twierdze i zamki na Rusi halickiej, Lwów 1892.

Goszczyński A., Czernelica i jej właściciele na przełomie XVII i XVIII wieku, „Kurier Galicyjski” 2014, nr 7 (203), s. 26-27.

Goszczyński A., Czernelica pod rządami Potockich, „Kurier Galicyjski” 2014, nr 8 (204), s. 22.

Goszczyński A., O życiu mieszkańców Czernelicy w XVIII w., „Kurier Galicyjski” 2014, nr 9 (205), s. 27.

Horn M., Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647, „Studia i materiały do historii wojskowości” t. 8, 1962, cz. 1, s. 3-71.

Janusz B., Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej, Lwów 1981.

Liwoch R., Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi i z początków późnego średniowiecza na zachodniej Ukrainie (obwody: iwano-frankowski, lwowski i tarnopolski), „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” t. 24, 2003, s. 213-297.

Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 1: Czasy i ludzie, Lwów 1931.

Miławicki M. OP, „Klasztory Dominikanów na ziemiach polskich skasowane w latach 1773-1914” (mszps).

Nagirnyj W., Pod władaniem Buczackich i Jazłowieckich. Czernelica w XV-XVII wieku, „Kurier Galicyjski” 2013-2014, nr 23-24 (195-196), s. 43.

Przybysławski W., Repertorium zabytków przed historycznych na obszarze szesnastu powiatów Galicyi Wschodniej, Lwów 1906.

Szczygieł R., Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989.

Wagner M., W służbie wojny i pokoju. Działalność publiczna Michała Jerzego Czartoryskiego w latach 1649-1691, [w:] Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku,

red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Kraków 2012, s. 735-755.

Zaucha T., Kościół parafialny p.w. Św. Antoniego w Czernelicy, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, t. 18: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, cz. 1, Kraków 2010, s. 53-68.

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (каменный век), авт. кол. Р. Т. Грибович [et al.], Киев 1987.

Археологія та стародавня історія Городенківського району, [on-line:] http://www.zamky.com.ua/ivano-frankivska-oblast/arheologiya-ta-starodavnya-istoriya-gorodenkivskogo/#i-40, odczyt: 21 IX 2018.

Випасняк І. П., Яценюк Я. М., Чернелиця – містечко над Дністром (Короткий історичний нарис), Чернівці 2007.

Гощинський А., Від Авданців до Пілавітів: власники Чернелиці від XV до кінця XVIII століття, [w:] Ямгорів, т. 24-25, Івано-Франківськ-Городенка 2014, s. 180-187.

Гощинський А., Повинності мешканців Чернелиці в другій половині XVIII століття, [w:] Ямгорів, т. 26, Івано-Франківськ-Городенка 2015, s. 228-234.

Квятковський Л., Палац Чернелицького замку, „Пам’ятки України. Історія та культура” 2015, вип. 7-9 (215-217): Чернелицький замок, s. 76-83.

Нагірний В., Інвертарний опис ратуші міста Чернелиця, [w:] Ямгорів, т. 26, Івано-Франківськ-Городенка 2015, s. 209-215.

Нагірний В., Історія Чернелиці, „Пам’ятки України. Історія та культура” 2015, вип. 7-9 (215-217): Чернелицький замок, s. 6-11.

Нагірний В., Коли Черлениця (Черленича) стала Чернелицею?, [w:] Карпати. Людина, етнос, цивілізація, вип. 6, Івано-Франківськ 2016, s. 74-78.

Нагірний В., Наукові дослідження Чернелицького замку в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., „Вісник Прикарпатського університету. Історія” вип. 26, 2015, s. 9-13.

Нагірний В., Початок і основні етапи будівництва замку, „Пам’ятки України. Історія та культура” 2015, вип. 7-9 (215-217): Чернелицький замок, s. 32-37.

Нагірний В., Хто і коли збудував Чернелицький замок?, [w:] Ямгорів, т. 22-23, Івано-Франківьск-Городенка 2013, s. 149-155.

Нагірний В., Чернелицький замок, [w:] Матеріали ІІІ Прикарпатської науково-історичної конференції, Коломия 1997, s. 38-39.

Нагірний В., Чернелиця – резиденція Ценських (перша половина ХІХ століття), „Вісник Прикарпатського університету. Історія” вип. 25, 2012, s. 9-13.

Нагірний В., Як виглядав костел Св. Антонія Падуанського в Чернелиці в 1921 р.?, [w:] Карпати. Людина, етнос, цивілізація, вип. 5, Івано-Франківськ 2014, s. 22-30.

Нельговский Ю.А., Каменные замки Западной Украины конца ХVI – первой половины XVII вв., [w:] Архитектурное наследство, ред. О.Х. Халпахчьян, т. 34: Преемственность и влияния в архитектуре народов СССР, Москва 1986, s. 125-133.

Никифорчук В., Смеречанський Р., Старожитності Городенківщини, Снятин 1995.

Николович Я., Закувала зозуленька ой під Чернелицев. Нариси, документи з історії містечка, Львів 2013.

Палійчук Н., Срібний скарб з Чернелиці, [w:] Ямгорів, т. 11-12, Івано-Франківськ-Городенка 2004, s. 60-62.

Паньків М.І., Татарське лихоліття на Тлумаччині (друга половина XV – початок XVIII ст., [w:] Тлумач. Історія та сучасність, Тлумач-Івано-Франківськ 2014, s. 18-25.

Пастернак Я., Городенщина в безодні віків, [w:] Городенщина. Історично-мемуарний збірник, ред. М. Марунчак, Нью-Йорк-Торонто-Вінніпег 1978, s. 9-25.

Петришин Г., Карта Ф. фон Міга (1779-1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини, Львів 2006.

Рибчинський О., Особливості композиційно-планувальної структури містечка Чернелиця, „Пам’ятки України. Історія та культура” 2015, вип. 7-9 (215-217): Чернелицький замок, s. 26-31.

Синагоги України, „Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація»”, ч. 9, Львів 1998.

Сіреджук П. З історії заселення Городенківщини, [w:] Ямгорів, т. 7-8, Івано-Франківськ-Городенка 1994-1995, s. 36-51.

Сіреджук П., Джерела до вивчення історії виникнення міст Галицької землі в XV-XVIII ст., „Архіви України” 1986, № 1 (195), s. 58-66.

Сіреджук П., Містечка, яких немає, „Жовтень” 1981, № 3, s. 106-110.

Томенчук Б., Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття. Матеріали досліджень. 1976-2006 рр., Івано-Франківськ 2008.

Трачук К., Містечко моє Чернелиця, [w:] Городенщина. Історично-мемуарний збірник, ред. М. Марунчак, Нью-Йорк-Торонто-Вінніпег 1978, s. 469-474.

Федунків З., Поліщук Л., Нагірний В., Давньоруське городище Чернелиця ІV. Результати попередніх досліджень, [w:] Княжа доба, вип. 8, Львів 2014, s. 225-234.

Published
2018-11-30
Section
Artykuły