Biblioteki i księgozbiory prywatne w Mielcu doby zaborów

Zarys zagadnienia

  • Krzysztof Haptaś Pontifical University of John Paul II, Kraków
Keywords: Galicia, Kingdom of Galicia and Lodomeria, Mielec, libraries, private book collections, book culture

Abstract

Libraries and Private Book Collections in the Town of Mielec at the Time of the Partition of Poland: An Outline

Libraries and private book collections in Mielec at the time of the partition of Poland have not been sufficiently traced and researched so far. The best known are the library of the Mielec secondary school (gimnazjum) and the private collection of the Count Oborski family. General remarks, in the scope of a few sentences at best, pertain to other school libraries and private collections. Numerous collections, some that are known by the name, such as the library of the Trinitarian convent, and some that we are not aware of, still await researchers. Currently, all old books (published before 1945) that are kept in the town of Mielec need to be cataloged in order to start the actual efforts to chart the history of the local libraries and private book collections.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krzysztof Haptaś, Pontifical University of John Paul II, Kraków

absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej (1999 r.) oraz Historii (2002 r.) Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od roku 2003 zatrudniony w Muzeum Regionalnym w Mielcu, od 2019 r. kierownik Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk Oborskich” w Mielcu. Zainteresowania naukowe: historia Kościoła katolickiego Polski południowo-wschodniej, biblioteki parafialne, historia Galicji, prasa do 1939 r. Autor m.in. pracy pt. Piotr Guziorski (1894–1959). Żołnierz Niepodległości (Kolbuszowa 2018) oraz wydawnictwa źródłowego Kronika parafii Rzochów 1837–1971, wyd. K. Haptaś (Kolbuszowa 2014). Adres e-mail: kjhaptas@wp.pl

References

Źródła drukowane:

Bibliografia polska Karola Estreichera. Ogólnego zbioru tom XXXII, wyd. S. Estreicher, Kraków 1938, s. 383-385.

Sprawozdanie dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Mielcu za rok szkolny 1912, Mielec 1912.

Sprawozdanie dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Mielcu za rok szkolny 1913/14, Mielec 1914.

IV. sprawozdanie dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Mielcu za I. i II. półrocze roku szkolnego 1915/16, Mielec 1916.

VII. sprawozdanie dyrekcji Gimnazjum Państwowego w Mielcu za rok szkolny 1918/19, Mielec 1919.

Opracowania:

Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu, oprac. K. Haptaś, Mielec 2004.

Dymmel A., Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku, Lublin 2013.

Dymmel A., Lubelskie akta notarialne jako źródło do badań historii czytelnictwa, [w:] Lublin a książka, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 385-402.

Dziedziuk A., Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (przewodnik), Przemyśl 1994.

Gajowiec B., Bursa gimnazjalna imienia św. Stanisława Kostki, [w:] Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, red. J. Skrzypczak, Mielec 2005, s. 57-82.

Gąsior A., Królikowski J., Witko A., Ku chwale Przenajświętszej Trójcy. Z dziejów zakonu trynitarzy w Polsce. Mielec–Krywicze, Mielec 2018.

Haptaś K., Biblioteki parafialne dekanatu mieleckiego u schyłku XVI wieku, „Rocznik Mielecki” T. 6, 2003, s. 13-29.

Haptaś K., Ksiądz Franciszek Pawlikowski (1862-1932) proboszcz mielecki. W 155. rocznicę urodzin i 85. rocznicę śmierci, „Fara Mielecka” R. 23, 2017, nr 2, s. 25-26.

Haptaś K., Ksiądz Józef Knutelski, proboszcz parafii mieleckiej w latach 1867-1891. W 125. rocznicę śmierci, „Fara Mielecka” R. 22, 2016, nr 2, s. 20-21.

Haptaś K., Straty majątkowe ludności cywilnej powiatu mieleckiego w wyniku okupacji rosyjskich w latach 1914-1915 (na przykładzie stolarza rzochowskiego Jana Popiela), [w:] Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej. Konteksty – porównania – przykłady, red. T. Pudłocki, A. S. Więch, Przemyśl 2014, s. 127-137.

Haptaś K. M., Haptaś K., Biblioteka gimnazjalna (i licealna) w latach 1905-1995, [w:] Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, red. J. Skrzypczak, Mielec 2005, s. 261-277.

Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez ziem wschodnich), red. nauk. B. Bieńkowska, oprac. U. Paszkiewicz, J. Szymański, Poznań 2000.

Korpanty A., Najstarsze wydawnictwa mieleckiego Gimnazjum 1912-1939, [w:] Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, red. J. Skrzypczak, Mielec 2005, s. 278-289.

Krężel J., 90 lat skautingu – harcerstwa w Mielcu 1911-2001, „Rocznik Mielecki” T. 4, 2001, s. 69-99.

Maciąga M., Szkolnictwo i oświata, [w:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Mielec 1984, s. 529-566.

Maciąga M., Jaromski I., Sylwetki mielczan, [w:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 2, red. F. Kiryk, Mielec 1988, s. 823-860.

Mieleczanin. Jednodniówka Akademickiego Koła Mielczan we Lwowie, Sekcji Zrzeszenia Akademickiej Młodzieży Prowincjonalnej, red. S. Kryczyński, Lwów 1933.

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3: K-P, Tarnów 2001.

Nowak J., Zarys historyczny Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w latach 1912-1944, [w:] Wczoraj i dziś Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, komitet red. J. Myśliwiec et al., Mielec 2001, s. 11-22.

Przewoźnik E., Najstarsze i najcenniejsze pozycje w zbiorach Archiwum I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, [w:] Sprawozdanie dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu za lata 2010-2015. Wydanie jubileuszowe z okazji 110-lecia 1905-2015, red. W. Gąsiewski, M. Głodzik, M. Toczyńska, Mielec 2015, s. 116-124.

Siciak A., Biblioteki przemyskie w latach 1867-1914. Wybrane zagadnienia, [w:] Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947-2007), red. A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 11-26.

Skrzypczak J., Idea i czyn. Drogi mielczan do niepodległości 1907-1918, Mielec 2003.

Skrzypczak J., Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008, s. 443-444.

Sobiczewski H., O monografii powiatu mieleckiego słów kilka, [w:] W hołdzie wielkości Szafera, red. H. Sobiczewski, S. Zych, Mielec 2016, s. 153-167.

Sokulski J., Fibich Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 427-428.

Spis książek biblioteki szkolnej Gimnazjum i Liceum w Mielcu z lat 1905-1939, oprac. E. Przewoźnik, K. Zielińska, [w:] Inwentarz archiwum Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu 1905-2010, red. W. Gąsiewski, współpr. red. E. Przewoźnik, K. Zielińska, Mielec 2010, s. 22-45.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1893-2003. (Szkic monograficzny), oprac. E. Witek, Mielec 2003.

Szocki J., Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków 2000.

Trynkowski J., Niezwykłe dzieje zwykłej książki, „Rocznik Mielecki” T. 14-15, 2011-2012, s. 301-319.

Wałek B., Biblioteki szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej, „Studia Bibliologiczne” 2001, t. 13: Biblioteki – prasa – silesiana, red. I. Socha, s. 46-61.

Prace magisterskie:

Wardzińska M., Biblioteka parafialna kościoła św. Mateusza w Mielcu (XVI-XX wiek), Kraków 2006, praca magisterska pod kierunkiem dr Iwony Pietrzkiewicz, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie.

Zbiory on-line:

Katalogi księgozbiorów klasztorów Trynitarzy w: Bursztynie, Lwowie (u św. Mikołaja i przy ul. Krakowskiej, dziś cerkiew Preobrażeńska), Mielcu, Tomaszowie, Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie, Zbiór rękopisów nr 279, [on-line:] https://polona.pl/item/katalogi-ksiazek-trynitarzy-w-bursztynie-lwowie-mielcu-tomaszewie,NTczNzYyMzI/84/#info:metadata – 1 V 2019.

Published
2019-12-31
How to Cite
Haptaś, Krzysztof. 2019. “Biblioteki I księgozbiory Prywatne W Mielcu Doby zaborów: Zarys Zagadnienia”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.05.