Lwów i lwowianie w czasie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec-sierpień 1920 r.)

Authors

  • Ihor Mraka University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.10

Keywords:

Lviv 1920, “Małopolska divisions” of the Volunteer Army, everyday life, deserters, conscription

Abstract

LVIV AND ITS CITIZENS DURING THE POLISH-SOVIET WAR (JULY-AUGUST 1920) 

The threat of Soviet occupation of Lviv in summer 1920 forced both the civilian and military authorities to hastily prepare defense. Since the conscription into the regular army, in Lviv as well, did not bring the expected influx of recruits, the country leadership took a decision to announce the recruitment of volunteers. Despite some difficulties, several “Małopolska” divisions of the Volunteer Army were formed in Lviv. These divisions were very active and ensured law and order in the city along with regular troops. At the same time, numerous patriotic events were regularly held in Lviv. Donations for the army were constantly collected and preparations for defense were made in the city. The possibility of capturing Lviv changed significantly, though not radically, the lives of its inhabitants. Feelings of fear, outbursts of panic, evacuation of entire families became the features of everyday life in Lviv. However, catering establishments, city markets, shops, theaters, cinemas, and other facilities continued to function, although with minor adjustments.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ihor Mraka, University of Lviv

Docent w Katedrze Krajoznawstwa Historycznego na Wydziale Historycznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe: Ukraina Zachodnia w okresie międzywojennym (Ukraińcy w Wojsku Polskim w latach 1920-1939, potencjał wojskowy, skład narodowościowy i religijny ludności).

References

Źródła drukowane:
View in Google Scholar

Bitwa Lwowska 25.VII – 18.X.1920. Dokumenty operacyjne, cz. 1: 25.VII – 5.VIII, oprac. i przyg. do dr. zesp. pod red. A. Bartnika, M. Tarczyńskiego [et al.], Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Bitwa Lwowska 25 VII – 18.X.1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2: 6-20.VIII, oprac. i przyg. do dr. zesp. pod red. M. Tarczyńskiego, J. Ciska [et al.], Warszawa 2004.
View in Google Scholar

Bitwa Lwowska i Zamojska 25.VII – 18.X.1920. Dokumenty operacyjne, cz. 3: 21.VIII – 4.IX, oprac. i przyg. do dr. zesp. pod red. M. Tarczyńskiego, J. Ciska [et al.], Warszawa 2009.
View in Google Scholar

Obrona Państwa w 1920 roku. Księga sprawozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu armii ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, red. W. Ścibor-Rylski, Warszawa 1923.
View in Google Scholar

Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922). Сб. док. В 4 т., т. 3: Апрель 1920 г. – 1922 г., Москва 1974 [Direktivy komandovaniâ frontov Krasnoj Armii (1917-1922). Sb. dok. V 4 t., t. 3: Aprelʹ 1920 g. – 1922 g., Moskva 1974].
View in Google Scholar

Wspomnienia:
View in Google Scholar

Romer J.E., Pamiętniki, Warszawa 2011.
View in Google Scholar

Witos W., Moje wspomnienia, Paryż 1964.
View in Google Scholar

Periodyki:
View in Google Scholar

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski” 1920.
View in Google Scholar

„Gazeta Lwowska” 1920.
View in Google Scholar

„Kurjer Lwowski” 1920.
View in Google Scholar

„Przegląd Poniedziałkowy” 1920.
View in Google Scholar

Opracowania:
View in Google Scholar

Białynia-Chołodecki J., Obrona Lwowa przeciw najazdowi bolszewików w r. 1920, [w:] W dziesiątą rocznicę bitwy pod Zadworzem 1920-1930, Lwów 1930, s. 2-8.
View in Google Scholar

Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918-1939, Kraków 2012.
View in Google Scholar

Hetnar G., Jankowski S.M., Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile, Kraków 2020.
View in Google Scholar

Klimecki M., Lwów. W obronie miasta i południowo-wschodniej granicy 1918-1920 i 1939 r., „Niepodległość i Pamięć” 2006, nr 6, s. 39-65.
View in Google Scholar

Klimecki M., Społeczeństwo Lwowa podczas wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, [w:] Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, red. M. Krotofil, A. Smoliński, Toruń 2005, s. 217-230.
View in Google Scholar

Kozubel M., Brody–Lwów 1920, Szczecin 2020.
View in Google Scholar

Leinwand A., Obrona Lwowa w 1920 roku, „Rocznik Lwowski” 1991, nr 1, s. 25-33.
View in Google Scholar

Nicieja S., Zadwórze – polskie Termopile. Z dziejów obrony Lwowa przed bolszewikami w 1920 roku, Opole 1990.
View in Google Scholar

Pogonowski J., Bój o Lwów (Z walk Armii Ochotniczej z 1920 roku), Lwów 1921.
View in Google Scholar

Rose E., Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Warszawa 1922.
View in Google Scholar

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie 1912-1922, t. 15, oprac. Miejskie Biuro Statystyczne, Lwów 1926.
View in Google Scholar

Wysocki W.J., Zadwórze 1920, Warszawa 2020.
View in Google Scholar

Wyszczelski L., Powstanie i rozwój Wojska Polskiego w latach 1918-1921, „Słupskie Studia Historyczne” 2007, nr 13, s. 21-38.
View in Google Scholar

Голубко В., Українсько-польсько-радянська війна 1920 р. і Східна Галичина, „Вісник Національного університету «Львівська політехніка»” 2000, № 408: Держава і армія, s. 11-21 [Golubko V., Ukraїnsʹko-polʹsʹko-radânsʹka vіjna 1920 r. і Shіdna Galičina, „Vіsnik Nacіonalʹnogo unіversitetu «Lʹvіvsʹka polіtehnіka»” 2000, № 408: Deržava і armіâ, s. 11-21].
View in Google Scholar

Голубко В., Між війною і миром: будні мешканців Львова у віддзеркаленні львівської періодики 1920 року, „Львів: місто, суспільство, культура” 2012, т. 8, ч. 1, s. 250-271 [Golubko V., Mіž vіjnoû і mirom: budnі meškancіv Lʹvova u vіddzerkalennі lʹvіvsʹkoї perіodiki 1920 roku, „Lʹvіv: mіsto, suspіlʹstvo, kulʹtura” 2012, t. 8, č. 1, s. 250-271].
View in Google Scholar

Голубко В., Грицюк В., Кривизюк Л., Лисенко О., Історія війн і військового мистецтва. У трьох томах, т. 3, Харків 2020 [Golubko V., Gricûk V., Krivizûk L., Lisenko O., Іstorіâ vіjn і vіjsʹkovogo mistectva. U trʹoh tomah, t. 3, Harkіv 2020]
View in Google Scholar

Історія Львова. У трьох томах, т. 3: Листопад 1918 – поч. ХХІ ст., ред. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій, Львів 2007 [Іstorіâ Lʹvova. U trʹoh tomah, t. 3: Listopad 1918 – poč. HHІ st., red. Â. Іsaєvič, M. Litvin, F. Steblіj, Lʹvіv 2007].
View in Google Scholar

Котлобулатова І., Історія кіно у Львові 1896-1939 рр., Львів 2014 [Kotlobulatova І., Іstorіâ kіno u Lʹvovі 1896-1939 rr., Lʹvіv 2014].
View in Google Scholar

Швагуляк М., Польська держава в концепціях західноукраїнських політичних середовищ (1920-1939), [w:] Історичні студії. Українці на роздоріжжях та крутих поворотах історії (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.), Львів 2013, s. 330-348. [Švagulâk M., Polʹsʹka deržava v koncepcіâh zahіdnoukraїnsʹkih polіtičnih seredoviŝ (1920-1939), [w:] Іstoričnі studії. Ukraїncі na rozdorіžžâh ta krutih povorotah іstorії (dr. pol. HІH – per. pol. HH st.), Lʹvіv 2013, s. 330-348].
View in Google Scholar

Zasoby internetowe:
View in Google Scholar

Дєдик О., Нотатки до легенди про „польські Термопіли”, „Історична правда”, 17 VIII 2020, https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/08/17/157972/ (dostęp: 19 II 2021) [Dєdik O., Notatki do legendi pro „polʹsʹkі Termopіli”, „Іstorična pravda”, 17 VIII 2020, https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/08/17/157972/ (dostęp: 19 II 2021)].
View in Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Mraka, Ihor. 2021. “Lwów I Lwowianie W Czasie Wojny Polsko-Bolszewickiej (lipiec-Sierpień 1920 r.)”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):165-86. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.10.