Profesor Władysław T. Miodunka – twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej

Autor

  • Przemysław E. Gębal Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.02

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banach M., 2015, Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy na poziomie B2 w latach 2005–2008, Kraków, rozprawa doktorska, mps.

Cygal-Krupa Z., 1986, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków.

Czarnecka U., 1990, Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, Kraków.

Czerkies T., 2012, Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków.

Dębski R., 1996, Komputer w nauczaniu języka polskiego. Przetwarzanie języka w programach dydaktycznych, Kraków.

Gębal P.E., 2004, Realioznawstwo w podręcznikach do nauczania języków niemieckiego i polskiego jako obcych. Analiza porównawcza programów nauczania i pomocy dydaktycznych, Kraków, rozprawa doktorska, mps.

Gębal P.E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków.

Gębal P.E., 2013, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków.

Gębal P.E., 2014, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków.

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka obcego, Kraków.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Lewicka M., 2013, Kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa w dydaktyce języka arabskiego, [w:] B. Michalak-Pikulska, M. Lewicka (red.), Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy, Toruń, s. 145–176.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Lipińska E., Seretny A., 2013, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce, Kraków.

Martyniuk W., 1991, Grundbaustein Polnisch. Propozycja programu nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

Miodunka W., 1980a, Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych, [w:] J. Lewandowski (red.), Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Warszawa.

Miodunka W., 1980b, Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa–Kraków.

Miodunka W., 1987, Prononciation polonaise pour les francophones, Kraków.

Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.

Miodunka W., 1991 (rec.), Jan Lewandowski. Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce. Monografia glottodydaktyczna, „Przegląd Polonijny” z. 4, s. 148–152.

Miodunka W. (red.), 1992, Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kraków.

Miodunka W., 1996a, Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners, Kraków.

Miodunka W., 1996b, Uczmy się polskiego. Let’s learn Polish (kurs wideo), Warszawa.

Miodunka W., 1999, Od Studium Języka Polskiego do Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. 20 lat kształcenia cudzoziemców w Instytucie Polonijnym UJ, [w:] W. Miodunka, J. Rokicki (red.), Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 34–48.

Miodunka W.T. 2003, Bilingualizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Miodunka W.T. (red.), 2004, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, Kraków.

Miodunka W.T. (red.), 2009, Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków.

Miodunka W.T., 2010a, Glottodydaktyka polonistyczna w dobie globalizacji i informatyzacji, [w:] R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (red.), Polonistyka bez granic, t. 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, Kraków, s. 41–54.

Miodunka W.T., 2010b, Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego, „Lingwistyka Stosowana. Przegląd” 3, s. 87–98.

Miodunka W.T., 2013a, Innowacje w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin, s. 23–40.

Miodunka W.T., 2013b, 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców, „Języki Obce w Szkole” nr 3, s. 16–22.

Prizel-Kania A., 2012, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków.

Rabiej A., 2007, Specyfika nauczania języków obcych dzieci na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków, rozprawa doktorska, mps.

Seretny A., 1998, Definicje i definiowanie, Kraków.

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków.

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

Zajdler E., 2010, Glottodydaktyka sinologiczna, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Gębal, P. E. . (2015) „Profesor Władysław T. Miodunka – twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej”, LingVaria, 10(20), s. 15–26. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.02.

Numer

Dział

Na jubileusz Profesora Władysława T. Miodunki