Przekład literacki jako postpamięć w podróży

O warunkach recepcji polskich powieści o tematyce postpamięciowej w Hiszpanii

Authors

  • Małgorzata Gaszyńska‑Magiera Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.09

Keywords:

postmemory, literary translation, reception, contemporary Polish novel

Abstract

Literary Translation as Travelling Memory. On the Circumstances of the Reception of Polish Postmemorial Novels in Spain

The phenomenon of the translation of postmemorial novels could be interpreted as a case of a so called travelling memory. The notion of postmemory connotes a temporal shift, while the process of translation implies a spacial one. In order to study the reception of such literary works in a foreign context, it is necessary not only to take into account such aspects as the knowledge of the receiving public about their historical background and the source literary system but also the existence – or lack – of parallel literary forms of expressing memory in the target culture. In the article, conditions of the reception in Spain of three Polish postmemorial novels, Weiser Dawidek by Paweł Huelle, Hanemann by Stefan Chwin and Tworki by Marek Bieńczyk, are discussed on.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Małgorzata Gaszyńska‑Magiera, Uniwersytet Warszawski

Iberystka. Pracuje w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teorią przekładu literackiego, lingwistyką kulturową oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego. Na jej dorobek składają się dwa podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, monografie Granice przekładalności. Subjuntivo i jego polskie ekwiwalenty w tłumaczeniach prozy iberoamerykańskiej (1997) i Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945‑2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej (2011) oraz artykuły poświęcone glottodydaktyce, translatoryce oraz recepcji literackiej. Była współredaktorem numeru „Politei”(nr 35) poświęconego problematyce postpamięciowej. Inicjatorka cyklu konferencji pt. „Oblicza postpamięci”.

References

Antología de la poesía polaca, wybór F.P. Gonzáles, Barcelona 2006.

Bojarska K., Historia Zagłady i literatura niepiękna. „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej, „Pamiętnik Literacki” 2008, R. 48, nr 2.

Bond L., Rapson J., Introduction, [w:] The Transcultural Turn. Interrogating Memory Between and Beyond Borders, red. J. Rapson, L. Bond, Berlin 2004.

Bourdieu P., Les conditions sociales de la circulation international des idées, „Actes de la recherche en science sociales” 2002, nr 5, [online] https://doi.org/10.3917/arss.145.0003. DOI: https://doi.org/10.3917/arss.145.0003

Crownshaw R., The Afterlife of Holocaust Memory in Contemporary Literature and Culture, Basingstoke 2010, Palgrave Macmillan Memory Studies. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230294585

Cuber M., Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987‑2012, Katowice 2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3027.

Cuñado I., Despertar tras la amnesia. Guerra civil y postmemoria en la novela española del siglo XXI, „Dissidences. Hispanic Journal of Theory and Criticism” 2012, Vol. 2, nr 3, [online] http://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol2/iss3/8.

Earl A., Rigney A., Travelling Memory, „Parallax” 2011, Vol. 17, nr 4, [online] https://doi.org/10.1080/13534645.2011.605570. DOI: https://doi.org/10.1080/13534645.2011.605570

Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, red. A.D. Moses, New York–Oxford 2010.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1995.

Even‑Zohar I., Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, przeł. M. Heydel, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Hirsch M., Family Pictures. Maus, Mourning and Post‑Memory, „Discourse” 1992‑1993, Vol. 15, nr 2.

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] https://doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Karolak C., Problemy odbioru tekstu literackiego w warunkach obcokulturowych, „Lingua ac Communitas” 1999, nr 9.

Lalewicz J., Semantyczne wyznaczniki lektury, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 47.

Liikanen E., Novelar para recordar. La posmemoria de la guerra civil y el franquismo en la novela española de la democracia. Cuatro casos, Congreso La Guerra Civil Española 1936‑39, 2006, [online] http://www.secc.es/mediadocs/33_4_LII_KANEN.pdf.

Mach A., Kłopotliwa (nie)pamięć o Zagładzie. Wymazywanie żydowskości w recepcji i ekranizacji „Weisera Dawidka” Pawła Huellego, „Rocznik Komparatystyczny – Komparatistisches Jahrbuch” 2014.

Martínez R.J., La novela de investigación de escritor. Representaciones de la ambigüedad en la narrativa hispánica contemporánea (2001‑2012), praca doktorska, [online] http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/32094/La%20Novela%20de%20Investigaci%C3%B3n%20de%20Escritor.pdf?sequence=1.

Narębska I., Literatura polaca en España (1939‑1975).

Autores, editores, traductores, Wrocław 2015, Biblioteka Iberoromańska, t. 1.

Orwid M., Przeżyć… i co dalej?, rozmawiają K. Zimmerer, K. Szwajca, Kraków 2006.

Orwid M., Trauma, Kraków 2009.

Paleczny T., Transgresja jako następstwo kontaktu kulturowego, [w:] Transgresja w kulturze, red. T. Paleczny, J. Talewicz‑Kwiatkowska, Kraków 2014, Varia Culturalia.

Pamięć trzeba otworzyć, z profesor Marią Orwid rozmawia Ewa Koźmińska‑Frejlak, „Midrasz” 2005, Vol. 7‑8.

Poesía a contragolpe. Antología de la poesía polaca contemporánea, wybór i przeł. A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré, Zaragoza 2013.

Potok M., Estrategias literarias para la recuperación de la memoria histórica. La narrativa actual frente a la guerra civil, „Études romanes de Brno” 2012, Vol. 33, nr 2.

Rodríguez R.J., Literatura española de tema alemán (siglo XX), [online] http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/09/aih_09_2_039.pdf.

Sarlo B., Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires 2005.

Szwajca K., Pokolenie, które uczy się mówić, „Midrasz” 2005, Vol. 7/8.

Szwajca K., Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu, [online] http://dzieciholocaustu.org.pl/szab3.php?s=ostatni_szwajca.php.

Tokarz B., Tabu i autocenzura w przekładzie, [w:] Tabu w przekładzie, red. P. Fast, N. Strzelecka, Katowice 2007, Studia o Przekładzie, nr 23.

Ubertowska A., Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007, Modernizm w Polsce, t. 16.

Weissman G., Fantasies of Witnessing. Writing and Visual Culture after the Holocaust, New York 2004. DOI: https://doi.org/10.7591/9781501730054

Wyszyńska J., Situación de la literatura polaca sobre la Segunda Guerra Mundial en España, [w:] Ideologías en traducción. Literatura, didáctica, cultura, red. I. Kasperska, L.I. Villegas, A.D. Mendia, Frankfurt am Main 2016.

Zaboklicka B., Literatura polska w Hiszpanii. Obecna, choć nieznana, [w:] Polonistyka bez granic, t. 1: Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2010.

Published

2017-05-07

How to Cite

Gaszyńska‑Magiera, Małgorzata. 2017. “Przekład Literacki Jako postpamięć W podróży: O Warunkach Recepcji Polskich powieści O Tematyce postpamięciowej W Hiszpanii”. Politeja 14 (2(47):115-32. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.09.