Postpamięć krytyczna w narracjach potomków ocalonych z Szoa (J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)

Authors

  • Robert Więckowski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.05

Keywords:

Holocaust, critical post‑memory, second and third generation, mourning and melancholy, sympathy

Abstract

Critical Post‑memory in Narratives of the Offsprings of Holocaust Survivors (J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)

The literary works of the offsprings of Holocaust survivors most frequently show that this is the inherited Shoah trauma, which was, and still is, very important or even the most important determinant of their lives. Among the similar voices of the so‑called second and third generation of survivors there appear some distinct ones, which make an attempt to work through the Shoah trauma. This article is aimed at presenting these distinct attitudes, which are the attempts to have a look at the personally experienced situation of the offsprings of Holocaust survivors. While analyzing the critical, reflective attitudes, the author refers to Marianna Hirsch’s conception of post‑memory; he also asks about the influence of the attitudes on polish collective memory.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Robert Więckowski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Doktorant kulturoznawstwa na wydziale humanistycznym i nauk społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, absolwent filologii polskiej, przygotowuje pracę doktorską poświęconą dyskursowi pamięci we współczesnych polskich tekstach kultury w kontekście historii polsko -żydowskiej, autor publikacji poświęconych literaturze podejmującej temat relacji polsko-żydowskich, literaturze popularnej oraz przekładowi intersemiotycznemu (audiodeskrypcji). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literackich reprezentacji wielokulturowości, społecznej recepcji tekstów kultury (zwłaszcza literatury) oraz wykorzystaniu przekładu intersemiotycznego w procesie udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku.

References

Ankersmit F., Pamiętając Holocaust. żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.

Ankersmit F., Wzniosłe odłączenie się od przeszłości albo jak być/stać się tym, kim się już nie jest, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 3‑4.

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. nauk. i posłowie M. Saryusz‑Wolska, Warszawa 2013, Communicare. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497

Cuber M., Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987‑2012, Katowice 2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3027.

Dres J., Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz, przedm. J. Śpiewak, Warszawa 2013.

Freud Z., Żałoba i melancholia, przeł. B. Kocowska, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991.

Grupińska A., Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie o schedzie pozagładowej, [w:] M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz, Wołowiec 2014.

Grynberg M., Oskarżam Auschwitz, Wołowiec 2014.

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997.

Hirsch M., The Generation of Post‑memory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, [online] http://dx.doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Kuchta A., Zawłaszczone narracje, „Konteksty Kultury” 2015, nr 12, z. 2.

LaCapra D., Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.

Orwid M., Przeżyć… i co dalej?, rozmawiają K. Zimmerer, K. Szwajca, Kraków 2006.

Paziński P., Pensjonat, Warszawa 2010.

Rossenberg G., Krótki przystanek w drodze z Auschwitz, przeł. M. Kalinowski, Wołowiec 2014.

Sceptyk z rodowodu. Z Tadeuszem Konwickim rozmawia Izolda Kiec, „Czas Kultury” 1991, nr 5.

Silverman K., The Threshold of the Visible World, New York 1996.

Smoleński P., Jak łódzcy Żydzi zmącili szwedzki święty spokój, „Gazeta Wyborcza” 2014, 11 II, [online] http://wyborcza.pl/1,75475,15433787,_Krotki_przystanek_w_drodze_z_Auschwitz_Jak_lodzcy.html.

Steinlauf M.C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.

Tokarska‑Bakir J., Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturze i gdzie indziej, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.

Published

2017-05-07

How to Cite

Więckowski, Robert. 2017. “Postpamięć Krytyczna W Narracjach potomków Ocalonych Z Szoa (J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)”. Politeja 14 (2(47):63-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.05.