Reformy instytucjonalne Unii Gospodarczej i Walutowej po 2010 r. – ocena zasadności i efektywności wprowadzonych rozwiązań na gruncie teorii optymalnych obszarów walutowych

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.02

Keywords:

Economic and Monetary Union, optimum currency area theory, euro zone, macroeconomic imbalance procedure

Abstract

INSTITUTIONAL REFORMS OF THE ECONOMIC AND MONETARY UNION IMPLEMENTED AFTER 2010: THE EFFECTIVENESS OF NEW ARRANGEMENTS ON THE GROUNDS OF THE THEORY OF OPTIMUM CURRENCY AREAS


The economic shocks over the last 15 years revealed low effectiveness of macroeconomic adjustment mechanisms, as manifested by growing imbalances in the current accounts, public finances, and labour markets of the euro zone economies. The essence of the institutional reforms introduced after 2010 was to improve the mechanisms for stabilizing macroeconomic balances, as well as to increase the resilience of the EMU economies to future disturbances, especially those of a systemic nature. New solutions have a strong basis in the theory of optimum currency areas, as well as in institutional economics. The effects of the new institutional arrangements indicate a substantial improvement in the resilience of credit institutions to economic shocks, however, other macroeconomic risks remain.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Marta Wajda-Lichy, Krakow University of Economics, Poland

Pracuje w Katedrze Makroekonomii. Specjalizuje się w makroekonomii gospodarki otwartej i ekonomii integracji europejskiej. W latach 2006- 2011 kierownik projektu UE Jean Monnet Module.

References

Alert Mechanism Report 2023, Report from the Commission to the EP, the Council, and the European Economic and Social Committee, European Commission, COM (2022) 781 final.
Google Scholar

Baldwin R., Wyplosz Ch., The Economics of European Union, Berkshire 2004.
Google Scholar

Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia, Warszawa 2000.
Google Scholar

De Grauwe P., Economics of Monetary Union, Oxford 2022.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.
Google Scholar

Frankel J., The Euro Crisis: Where to from Here?, “Journal of Policy Modeling” 2015, vol. 37, nr 3, https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.03.006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.03.006
Google Scholar

Frankel J., Rose A.K., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, „The Economic Journal” 1998, vol. 108, nr 449, https://doi.org/10.1111/1468-0297.00327. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0297.00327
Google Scholar

Frankel J., Rose A., An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income, „The Quarterly Journal of Economics” 2002, vol. 117, nr 2, https://doi.org/10.1162/00335530 2753650292. DOI: https://doi.org/10.1162/003355302753650292
Google Scholar

Kawalec, S., Pytlarczyk, E., Kamiński, K., The Economic Consequences of the Euro: The Safest Escape Plan, Abingdon 2020, https://doi.org/10.4324/9780429054006. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429054006
Google Scholar

Kenen, P. The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [w:] Monetary Problems of the International Economy, red. R. Mundell, A. Swoboda, Chicago 1996.
Google Scholar

Krugman P., Revenge of Optimum Currency Area, „NBER Macroeconomics Annual” 2012, vol. 27, https://doi.org/10.1086/669188. DOI: https://doi.org/10.1086/669188
Google Scholar

Mauro F., Pappada F., Euro Area External Imbalances and the Burden of Adjustment, „Journal of International Money and Finance” 2014, vol. 48, https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.05.017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.05.017
Google Scholar

McKinnon, R., Optimum Currency Areas, „The American Economic Review” 1963, vol. 53, nr 4.
Google Scholar

Mundell, R., A Theory of Optimum Currency Areas, „The American Economic Review” 1961, vol. 51, nr 4.
Google Scholar

Mundell R., A Plan for a European Currency, [w:] The Economics of Common Currencies, red. H. Johnson, A. Swoboda, London 1973.
Google Scholar

North, D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press 1990, https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
Google Scholar

Ritzen J., Zimmermann K.F., A Vibrant European Labor Market with Full Employment, IZA Policy Paper No. 73, 2013, https://doi.org/10.1186/2193-9012-3-10. DOI: https://doi.org/10.1186/2193-9012-3-10
Google Scholar

Rodrik D. Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them, „Studies in Comparative International Development” 2000, vol. 35, https://doi.org/10.1007/BF02699764. DOI: https://doi.org/10.3386/w7540
Google Scholar

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dziennik Urzędowy UE 23.11.2011.
Google Scholar

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dziennik Urzędowy UE 30.07.2014.
Google Scholar

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, Dziennik Urzędowy UE 26.06.2020.
Google Scholar

Stiglitz J.E., Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Warszawa 2017.
Google Scholar

Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, vol. 38, nr 3, https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595. DOI: https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
Google Scholar

Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 5-6.
Google Scholar

Varoufakis Y., Globalny Minotaur. Ameryka, Europa i przyszłość światowej gospodarki, Warszawa 2015.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Wajda-Lichy, Marta. 2024. “Reformy Instytucjonalne Unii Gospodarczej I Walutowej Po 2010 R. – Ocena zasadności I efektywności Wprowadzonych rozwiązań Na Gruncie Teorii Optymalnych obszarów Walutowych”. Politeja 21 (1(88/1):23-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.02.

Issue

Section

Część 1. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej (2010-2023)