Factors that Contributed to the Good Condition of Nicolaus Copernicus’s Teeth

Autor

  • Mateusz Mikołajczyk Student of Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Warsaw in Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.05

Słowa kluczowe:

zęby Kopernika, profilaktyka chorób zębów, styl życia, edukacja, status społeczno-ekonomiczny, nawyki żywieniowe

Abstrakt

CZYNNIKI, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO DOBREGO STANU ZĘBÓW MIKOŁAJA KOPERNIKA

Mikołaj Kopernik był nie tylko światowej sławy astronomem, ale także lekarzem. Urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, zmarł 24 maja 1543 r. we Fromborku. Jego szczątki odnaleziono w 2005 r. w Katedrze we Fromborku. Celem niniejszej pracy było określenie potencjalnych przyczyn nieznacznej utraty zębów u Mikołaja Kopernika w chwili śmierci, mimo jego zaawansowanego wieku (70 lat). W pracy poddano analizie zdjęcia zębów szczęki (oznaczone według systemu FDI: 22, 13, 23, 14, 24, 15, 25, 26), które zostały wykonane podczas drugiego pogrzebu Kopernika w 2010 r. Informacje pozyskane ze źródeł historycznych pozwoliły potwierdzić, że Mikołaj Kopernik posiadał szeroką wiedzę z różnych dziedzin, w tym także z medycyny, co mogło mieć wpływ na jego świadomość w zakresie higieny jamy ustnej i zdrowego stylu życia. W opracowaniu zwrócono również uwagę na ogólny stan zdrowia astronoma oraz zwyczaje żywieniowe panujące w środowisku społecznym Kopernika. Ustalono, że bardzo dobry stan uzębienia 70-letniego Mikołaja Kopernika można wiązać z jego wykształceniem i pochodzeniem społecznym, szeroką wiedzą z zakresu medycyny i higieny jamy ustnej, prawidłowymi nawykami żywieniowymi i trybem życia oraz dobrym ogólnym stanem zdrowia. Jest prawdopodobne, że wymienione czynniki mogły mieć także wpływ na długowieczność Kopernika. Ustalenia te pozwoliły po raz pierwszy w literaturze na wskazanie czynników decydujących o dobrym stanie zębów Mikołaja Kopernika w momencie jego śmierci. Pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki chorób zębów w kontekście przypadku Kopernika może być ważne i mieć znaczenie dla współczesnej populacji.

Bibliografia

Birkenmajer L.A., Stromata Copernicana, Polish Academy of Arts and Sciences – PAU, Cracow (Poland) 1924.

Sikorski J., Mikołaj Kopernik na Warmii: chronologia życia i działalności. Masuro-Warmian Bulletin, 1966, 2, 309-338.

Bogdanowicz W., Allen M., Branicki W. et al., Genetic identification of putative remains of the famous astronomer Nicolaus Copernicus. Proc Natl Acad Sci U S A, 2009, 106(30), 12279-12282, https://doi.org/10.1073/pnas.0901848106.

Gąssowski J., The Search for Nicolaus Copernicus’s Tomb, The Pułtusk Academy of Humanities Publisher, Pułtusk (Poland) 2006.

Kozłowski T., An Anthropologist’s Reflections Over the Identification of the Bone Remains Discovered in Frombork Cathedral and Regarded as Belonging to Nicolaus Copernicus. An Attempt at Critical Evaluation, [in:] The Nicolaus Copernicus grave mystery A dialogue of experts Kraków, ed. Kokowski M., Polish Academy of Arts and Sciences – PAU, Cracow (Poland) 2012, 59-79.

Zajdel D., Czy tak wyglądał Kopernik?. Issues of Forensic Science, 2006, 251, 39-44.

Joo S., Jung W., Oh S.E., Variational Autoencoder-Based Estimation of Chronological Age and Changes in Morphological Features of Teeth. Sci Rep, 2023, 13(704), 1-11, https://doi.org/10.1038/s41598-023-27950-4.

Verma M., Verma N., Sharma R. et al., Dental Age Estimation Methods in Adult Dentitions: An Overview. J Forensic Dent Sci, 2019, 11(2), 57-63, https://doi.org/10.4103/jfo.jfds_64_19.

Spalding K.L., Buchholz B.A., Bergman L.-E. et al., Age Written in Teeth by Nuclear Tests. Nature, 2005, 437, 333-334, https://doi.org/10.1038/437333a.

Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny, Medical Publishing House PZWL, Warsaw (Poland) 2014.

Piątowska D., Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne, Med Tour Press International – MTP, Warsaw (Poland) 2009.

Jarzębowski L., Biblioteka Mikołaja Kopernika, Scientific Society in Toruń, Toruń (Poland) 1971.

Górski K., Mikołaj Kopernik. Środowisko Społeczne i Samotność, The Nicolaus Copernicus University Press, Toruń (Poland) 2012.

Borzyszkowski M., Mikołaj Kopernik i Tideman Gise. The Studies of Warmia, 1972, 9, 185-204.

Małłek J., Mikołaj Kopernik jako lekarz i prawnik. The Museum in Toruń Annual, 2001, 10, 24-29.

Flis S., Kopernikowski inkunabuł medyczny w Olsztynie. Masuro-Warmian Bulletin, 1970, 4, 589-606.

Janakiram C., Venkitachalam R., Fontelo P. et al., Effectiveness of Herbal Oral Care Products in Reducing Dental Plaque & Gingivitis – a Systematic Review and Meta-Analysis. BMC Complement Med Ther, 2020, 20(43), 2-12, https://doi.org/10.1186/s12906-020-2812-1.

Hussain A., Khan F.A., History of Dentistry. Arch Med Health Sci, 2014, 2(1), 106-110.

Szpilczyński S., Kopernikowska wizja postępu w medycynie. Quarterly J. His. Sci. Technol., 1968, 13(3), 580-581.

Czartoryski P., The Library of Copernicus in Science and History: Studies in Honor of Edward Rosen, Studia Copernicana XVI, eds Hilfstein E., Czartoryski P., Grande F. D., Ossolineum Publishing House – the National Institute of Ossoliński of the Polish Academy of Sciences, Wrocław (Poland) 1978, 355-396.

Makarczyk I., Menu kleryków seminariów braniewskich – diecezjalnego z 1595 roku i papieskiego z 1789 roku, [in:] Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i Troski Dnia Codziennego, ed. Achremczyk S., Publisher of the Wojciech Kętrzyński Scientific Research Center, Olsztyn (Poland) 2006, 1, 452-468.

Biskup M., Regesta Copernicana, Ossolineum Publishing House – the National Institute of Ossoliński of the Polish Academy of Sciences, Wrocław (Poland) 1973.

Liedke M., Śmierć magnata, czyli co liczby mogą powiedzieć o konsekwencji śmierci mężczyzny w rodzinie magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII w. (The Death of a Magnate, or What Figures Can Tell About the Consequences of a Man’s Death in a Magnate Family in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-18th c.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (The Quarterly of the History of Material Culture), 2012, 60, 2, 271-282.

Liedke M., Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy (The Demography of the Magnate Family in the Grand Duchy of Lithuania against the Background of the West European Elites. Selected Problems).

Przeszłość Demograficzna Polski (Poland’s Demographic Past), 2015, 1, 37, 37-70, https://doi.org/10.18276/pdp.2015.1.37-02.

Watanabe Y., Okada K., Kondo M. et al., Oral Health for Achieving Longevity. Geriatr Gerontol Int, 2020, 20(6), 526-538, https://doi.org/10.1111/ggi.13921.

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Mikołajczyk, M. (2024). Factors that Contributed to the Good Condition of Nicolaus Copernicus’s Teeth. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 63–69. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.05

Numer

Dział

Rozprawy