Starość. Niechęć czy pesymistyczna aprobata stanu… (Problem w publicystyce medycznej XIX i początków XX wieku)

Autor

  • Bożena Urbanek Instytut Historii Nauki PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.07

Słowa kluczowe:

starość, profilaktyka, terapia, historia medycyny

Abstrakt

Starość. Niechęć czy fatalistyczna akceptacja? W tak dwojaki sposób starość przedstawiana była w publicystyce medycznej na przełomie XIX i XX w. Zagadnienie podejmowali filozofowie i XIX-wieczni lekarze, wychodząc z przesłanek medycznych, ale nieraz i z własnych obaw i niepokojów. Autorka próbuje je poznać, studiując ówczesne piśmiennictwo na ten temat.

Bibliografia

Zabielski Ł., Uwiędłe listki na spróchniałym drzewie.

Starość (według) Kajetana Koźmiana, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki metafora kultury.

Seria II. Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp Ławski J., red. Janicka A., Wesołowska E., Zabielski Ł., Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok (Polska) 2013, 147.

Ławski J., Wstęp, [w:] Starość. D oświadczenie egzystencjalne…, s. 12.

Zabielski Ł., Uwiędłe listki na…, 149, za: Ślęzak-Czakan D., Starość czy przeznaczenie. Egzystencjalny i społeczny wymiar starości, [w:] Starość raz jeszcze, red. Olejniczak I., Zając S., Uniwersytet Śląski, Akademia Polonijna, Katowice–Częstochowa (Polska) 2007, 22.

Ławski J., Wstęp…, 14.

Urbanek B., Medycyna a starość i choroby ludzi w podeszłym wieku na przełomie XIX i pierwszego półwiecza XX wieku (zarys problematyki i potrzeby badawcze), [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), I, red. Janiak-Jasińska A., Sierakowska K., Szwarc A., Wydawnictwo DiG, Warszawa (Polska) 2016, 83.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Gilgamesz;3905490.html – 9.10.2022.

Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk (dalej: BLAN) sygn. F 12 – 355, Proskrypcja, opis składu eliksiru „życia długiego”, k.3.

Urbanek B., Medycyna a starość…, 84.

Urbanek B., Zdrowie i choroba w ujęciu polskich lekarzy II poł. XIX i początków XX wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2002, 47, 3, 120.

https://pl.frwiki.wiki>wiki>Joseph-Henri_Rèveillè-Parise – 29.09.2022.

Za: Nawrot-Borowska M., „Życie długie i starość zdrowa” w świetle poradników w zakresie higieny i lecznictwa w II połowie XIX i początków XX, [w:] Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, red. Stawiak-Ososińska M., Szplit A., Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, Kielce (Polska) 2014, 50. Dodać należy, że publikacja autorstwa J.H. Réveillégo-Parise’a pt. Starość popularny wykład fizjologii, psychologii, medycyny i higieny względnie do wieku starszego, w przekładzie polskim F. Olszeskiego ukazała się we Lwowie w 1877 r.

Urbanek B., Medycyna a starość…, 85.

Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków (Polska) 2010, 7.

Urbanek B., Medycyna a starość…, 86.

https://www.britannica,com>Jean-...https://wikipedia.org>wiki>Jea – 20.09.2022.

Feliks Wermiński (1860-1917) – botanik, zwolennik historii naturalnej, tłumacz. Zob. [online:] https://wiersze.fandom,com>wiki>Feliks_Wernicki – 21.09.2022.

Miecznikow I., Zarysy optymistyczne, tłum. Wermiński F., Bibljoteka Naukowa, Warszawa (Polska) 1907, 183.

Rodowód geriatrii wywodzi się z mitologii greckiej – patronów: ducha starości, w postaci starego mężczyzny o nazwie Geras, i bogini nocy Nyx. Zob. Ozarin L., IL Nascher (1863-1944) The First American Geriatrician. Psychiatric News, 2008, 21 XI, https://doi.org/10.1176/pn.43.220024.

Istnieją jednak pewne rozbieżności co do daty wydania publikacji. Bowiem zdaniem L. Ozarin książka miała się już ukazać w 1914 r, drugie jej wydanie w dwa lata później. Zob. Ozarin L., IL Nasher…

W tym 15 pozycji do roku 1900 i 27 do wybuchu II wojny światowej. Zob. Konopka S., Polska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku (1801-1900), t. XII, PZWL, Warszawa (Polska) 1984, 199–200; Konopka S., Polska bibliografia lekarska 1901-1939, (nie wydrukowana); hasło „Wiek starczy” [w:] Główna Biblioteka Lekarska, [online:] www.gbl.waw.pl– 25.09.2022.

Nawrot-Borowska M., „Życie długie i starość zdrowa”…, 40.

https://Ossolineum,pl>index,php>dziennik-zdrowia-dl – 29.09.2022.

Lafontaine L., O wartości zdrowia y długiego życia zamiast powinszowania nowego życia. Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów, 1801, 7, 3-39.

Pierre Patte 1723-1814, [online:] https://wst.bibloteki.pl>ici>search>q=Patte,+Piere+... – 10.10.2022.

Wroczyński K., Część lekarska statystycznego opisania domu przytułku starców w Górze Kalwarii. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1844, 12, 2,196-237.

Urbanek B., Medycyna a starość…, 90.

Eborowicz A., Starość. Opiekun Domowy, 1865, 43, 344-346.

Urbanek B., Medycyna a starość…, 90-91.

Urbanek B., Medycyna a starość…, 91.

Temat długowieczności był w polskich środowiskach dość popularny w drugiej połowie XIX w. Drukowano prace obce np. P. Mantegazza Jak dożyć sędziwego wieku, w przekładzie K.O., wydana w galicyjskim Złoczowie w 1895 r. ale i polskich autorów, oprócz już wymienionego także artykuł Józefa Polaka O długowieczności, ogłoszony w 1887 w „Kurjerze Codziennym” w numerze 332.

Słownik polszczyzny XVI wieku, Instytut Badań Literackich PAN, [online:] https://spxvi.edu.pl>ineks>haslo – 16.10.2022.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość czyli jak zachować zdrowie do późnego wieku, Gebethner i Wolff, Warszawa (Polska) 1901, 1.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 3.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 7.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 13.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 60.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 55.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 57.

Stella-Sawicki J., Czerstwa starość…, 58.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Szczawi%C5%84ska – 19.09.2022.

Szczawińska W., Walka ze starością. Głos, 1900, 7, 98-100. Na łamach tego tygodnika W. Szczawińska w latach 1900-1905 chętnie zamieszczała swoje artykuły na tematy medyczne, czasem były to doniesienia z paryskiego Instytutu Pasteura. Por. Głos, 1900-1905, Bibliografia zawartości. Materiały bibliograficzne, 1954, 4, 151-153.

Hornowski J., Samoobrona organizmu w walce o zdrowie o zdrowie i życie a choroby, starość i śmierć, nakładem Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1918, 80.

„Senectus insanabilis morbus est”. Ibidem.

Hornowski J., Samoobrona organizmu…, 81.

https://wikipedia.org>wiki>teoria konstytucjonalna – 20.10.2022.

Hornowski J., Samoobrona organizmu…, 92.

„Póki nie pojąłeś życia, jak możesz pojąć śmierć?”. Por. Hornowski J., Samoobrona organizmu…, 93.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Urbanek, B. (2024). Starość. Niechęć czy pesymistyczna aprobata stanu… (Problem w publicystyce medycznej XIX i początków XX wieku). Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 87–93. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.07

Numer

Dział

Rozprawy