Konserwatyści galicyjscy wobec kwestii ukraińskiej w okresie rządów namiestnika Leona Pinińskiego (1898-1903)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.03

Keywords:

Leon Piniński, Galicia, Polish-Ukrainian relations, conservatives, Podolacy, stańczycy

Abstract

Galician Conservatives on the Ukrainian Question during the Time of Governor Leon Piniński (1898-1903)

The article examines the attitude of Galician conservatives towards the Ukrainian question during the time of Governor Leon Piniński. It discusses the issue of establishing new schools with Ukrainian as the language of instruction and a Ukrainian University in Lviv, and the problem of the 1902-1903 farmers’ strikes in the East Galician countryside, which had not only national but also social grounds. The author also draws attention to the course of the elections to the National Parliament and the Council of State, and their impact on Polish-Ukrainian relations. The author argues that the actions taken during this period by both the governor and part of the broadly understood conservative camp contributed to the deterioration of the mutual relations.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Dudek, Biblioteka Jagiellońska

Historyk, bibliotekarz, archiwista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Publikował m.in. we „Wrocławskich Studiach Wschodnich”, w „Sowińcu”, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, jest autorem książek: Kostiuchnówka 1916 (Warszawa 2017); Przebraże 1943 (Warszawa 2019); Karpacka kampania Legionów polskich 1914-1915 (Warszawa 2020). Zainteresowania naukowe: historia Polski XIX-XX w., dzieje Galicji, historia wojskowości, stosunki polsko-ukraińskie.

References

Arkusza H., Problem nadużyć w czasie wyborów sejmowych w Galicji Wschodniej w okresie autonomii. Prawo a praktyka, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 211-228.
View in Google Scholar

Arkusza O., Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku. Między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości narodowej, „Prace Historyczne” 2017, nr 144, z. 2: Kształty galicyjskich tożsamości, red. A. Świątek, s. 277-302, https://doi.org/10.4467/20844069ph.17.015.6258.
View in Google Scholar

Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Warszawa 2002, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2348.
View in Google Scholar

Blicharski Cz., Tarnopol w latach 1809-1945. Od epizodu epopei napoleońskiej do wypędzenia, Biskupice 1993.
View in Google Scholar

Dąbrowiecki W., Z zagadnień sprawy polsko-ruskiej, Kraków 1913.
View in Google Scholar

Górski A., Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy, Warszawa 2013.
View in Google Scholar

Gruchała J., Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890-1914), Katowice 1988, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 981.
View in Google Scholar

Jadczak R., Polsko-ukraiński spór o charakter uniwersytetu lwowskiego w latach 1900-1922, [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 r. i jego następstwa, red. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka, Toruń 1997, s. 421-430.
View in Google Scholar

Jakubowska U., Lwów na przełomie XIX i XX w. Przegląd środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991.
View in Google Scholar

Kubasik A., Arcybiskupa Szeptyckiego wizja narodu, państwa i cerkwi, Kraków 1999, Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie, t. 3.
View in Google Scholar

Kulczycki L., Ugoda polsko-ruska, Lwów 1912.
View in Google Scholar

Litwin D., O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918), Lublin 2008.
View in Google Scholar

Łazuga W., Kalkulować. Polacy na szczytach C.K. Monarchii, Poznań 2013.
View in Google Scholar

Łazuga W., Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Poznań 1982, Galicjana.
View in Google Scholar

Maciak D., Ukraiński ruch narodowy w Galicji przed I wojną światową, „Więź” 1987, z. 9, s. 119-130.
View in Google Scholar

Michalewska K., Sprawa Uniwersytetu Ukraińskiego w latach 1848-1914, „Studia Historyczne” 1984, z. 1, s. 35-60.
View in Google Scholar

Nowak M., Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1895-1914, Gdańsk 2018.
View in Google Scholar

Osadczy W., Kościół i cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863 r., Lublin 1999.
View in Google Scholar

Partacz Cz., Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, Toruń 1997.
View in Google Scholar

Partacz Cz., Strajki rolne w Galicji w latach 1902, 1903, „Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie” 1988, z. 7, s. 5-25.
View in Google Scholar

Partacz Cz., Walka ukraińsko-polska o przynależność narodową chłopów wschodniogalicyjskich, „Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie” 1995, z. 9, s. 39-50.
View in Google Scholar

Semczyszyn M., Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego Komitetu Wyborczego dla Galicji Wschodniej w latach 1867-1906, Warszawa 2014.
View in Google Scholar

Torzecki R., Z problematyki stosunków polsko-ukraińskich, „Dzieje Najnowsze” 1985, z. 2, s. 151-166.
View in Google Scholar

Wątor A., Faryś J., Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna, Szczecin 1994, Rozprawy i Studia US, t. 147.
View in Google Scholar

Wątor A., Galicyjska Rada Narodowa 1907-1914. Z dziejów instytucji obywatelskiej, Szczecin 2000, Rozprawy i Studia US, t. 355.
View in Google Scholar

Wątor A. Stosunek ziemian wschodniogalicyjskich (podolaków) do narodowego ruchu ukraińskiego na przełomie XIX i XX w., „Szczecińskie Studia Historyczne” 2000, z. 13, s. 141-157.
View in Google Scholar

Wątor A., Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński, 1856-1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego, Szczecin 1997, Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. 258.
View in Google Scholar

Wendland A., Die Rusophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Russland (1848-1915), Wien 2001.
View in Google Scholar

Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, wyd. 2, Warszawa 1990.
View in Google Scholar

Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986.
View in Google Scholar

Wiśnicki J., Sprawa ukraińska jako element walki politycznej pomiędzy konserwatystami a Narodową Demokracją w Galicji przed I Wojną Światową, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F” 1995, t. 50, s. 219-233.
View in Google Scholar

Zaszkilniak L., Polsko-ukraiński spór o Galicję na początku XX w. Między świadomością historyczną a realiami, [w:] Narody i historia, red. A. Rzegocki, Kraków 2000, s. 156-169, Studia i Analizy, nr 1.
View in Google Scholar

Zaszkilniak L., Stosunki polsko-ukraińskie na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problematyki, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2000, z. 6, s. 34-47.
View in Google Scholar

Zielecki A., Ukraińskie i polskie stronnictwa polityczne w Galicji w latach 1900-1908, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” 1978, z. 2, s. 55-85.
View in Google Scholar

Arkuša O., Ukraїnsʹko-polʹsʹkі vіdnosini u Shіdnіj Galičinі na počatku HH stolіttâ. Akcіâ Vlodzіmєža Kozlovsʹkogo 1902-1903 rokіv, „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіâ іstorična” 2002, vip. 37, s. 268-314 [Аркуша O., Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку ХХ століття. Акція Влодзімєжа Козловського 1902-1903 років, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 2002, вип. 37, s. 268-314].
View in Google Scholar

Kačmar B., Pitannâ pro stvorennâ ukraїnsʹkogo unіversitetu u Lʹvovі v avstrіjsʹkomu parlamentі na počatku HH st., [w:] Lʹvіv. Mіsto, suspіlʹstvo, kulʹtura, red. M. Mudrij, t. 3, Lʹvіv 1999, s. 421-431 [ачмар B., Питання про створення українського університету у Львові в австрійсько-му парламенті на початку ХХ ст.,[w:] Львів. Місто, суспільство, культура, ред. M. Мудрий, т. 3, Львів 1999, s. 421-431].
View in Google Scholar

Kačmar B., Suspіlʹno-polіtične vіdlunnâ secesії ukraїnsʹkih studentіv z Lʹvіvsʹkogo unіversitetu v grudnі 1901 roku, „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіâ іstorična” 1999, vip. 34, s. 289-299 [Качмар B., Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в грудні 1901 року,„Вісник Львівського університету. Серія історич-на” 1999, вип. 34, s. 289-299].
View in Google Scholar

Krasіvsʹkij O., Shіdna Galičina і Polʹŝa v 1918-1923. Problemi vzaєmovіdnosin, Kiїv 1998 [Красівський О., Східна Галичина і Польща в 1918-1923. Проблеми взаємовідносин, Київ 1998].
View in Google Scholar

Levicʹkij K., Ukraїnsʹkі polіtiki Galičini, Ternopіlʹ 1996 [Левицький К., Українські політики Галичини, Тернопіль 1996].
View in Google Scholar

Mudrij M., Vіd Avstrії do Polʹŝі. Problema ukraїnsʹkogo unіversitetu u Lʹvovі v peršіj čvertі XX st., [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 4: Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2002, s. 291-309 [Мудрий M., Від Австрії до Польщі. Проблема українського університету у Львові в пер-шій чверті XX ст.,[w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 4: Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2002, s. 291-309].
View in Google Scholar

Published

2020-12-01

How to Cite

Dudek, Tomasz. 2020. “Konserwatyści Galicyjscy Wobec Kwestii ukraińskiej W Okresie rządów Namiestnika Leona Pinińskiego (1898-1903)”. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):51-80. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.03.