Z rektorskiego fotela do poselskich ław

Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego jako posłowie wirylni do Sejmu Krajowego Galicyjskiego

Authors

  • Damian Szymczak Adam Mickiewicz University, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.08

Keywords:

Galicia, Galician Parliament, University of Lviv, ex-officio members of parliament

Abstract

FROM THE RECTOR’S CHAIR TO DEPUTIES’ BENCHES: THE RECTORS OF THE LVIV UNIVERSITY AS VIRILIST DEPUTIES OF THE NATIONAL GALICIAN PARLIAMENT 

In 1861, the National Galician Parliament was established. Among its deputies, there were the representatives of Galician Universities. It was the institution of the so-called ex-officio members of parliament or chancellors virilists. Despite its many shortcomings, the chancellors stayed in the benches of the Galician Parliament until the end of the Habsburg Monarchy. In the years 1861-1914, the University of Lviv sent 50 rectors to the Galician Parliament. They were mostly Poles, and to a lesser extent Germans and Ukrainians. The rectors were rather not involved in political debates. The main area of their interest was the field of education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Damian Szymczak, Adam Mickiewicz University, Poznań

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym UAM. Zajmuje się dziejami Galicji, monarchii habsburskiej oraz Wielkopolski w XIX w.

References

Opracowania:
View in Google Scholar

Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2017.
View in Google Scholar

Buszko J., Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914, Warszawa 1956.
View in Google Scholar

Dąbkowski P., Oswald Balzer. Życie i dzieła (1858-1933), Lwów 1934.
View in Google Scholar

Falkowska J., Euzebiusza Czerkawskiego działalność na rzecz oświaty galicyjskiej, [w:] Dziedzictwo Kresów. Nauka i edukacja, red. I. Koźmala, A. Królikowska, B. Topij-Stempińska, Kraków 2013, s. 11-28.
View in Google Scholar

Finkel L., Starzyński S., Historia Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894.
View in Google Scholar

Grodziski S., Miejsce i rola Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sejmie Krajowym Galicyjskim, [w:] S. Grodziski, Studia galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji, red. i słowo o autorze G. Nieć, Kraków 2007, s. 349-371.
View in Google Scholar

Grodziski S., Polska Akademia Umiejętności 1872-1952-2002, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Grodziski S., Sejm krajowy galicyjski 1861-1914, t. 1-2, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Gubrynowicz B., Antoni Małecki (1821-1912), Lwów 1920.
View in Google Scholar

Hauke F., Die Vertretung der Universitäten in den Landtagen, Czernowitz 1893.
View in Google Scholar

Julkowska V., Ksawery Liske (1838-1891), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 181-200.
View in Google Scholar

Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, t. 1: (1894/95-1897/98), Lwów 1899; t. 2: (1898/99-1909/10), zestawił W. Hahn, Lwów 1912.
View in Google Scholar

Królczyk K., Ludwik Ćwikliński – profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, red. S. Dorocki, P. Brzegowy, Kraków 2016, s. 87-114.
View in Google Scholar

Kumor B., Solecki Łukasz (1827-1900), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa–Kraków 2000-2001, s. 273-276.
View in Google Scholar

Łoziński B., Galicyjski Sejm Stanowy 1817-1845, Lwów 1905.
View in Google Scholar

Redzik A., Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa–Kraków 2012.
View in Google Scholar

Skórski A., Euzebiusz Czerkawski, jego życie i działalność pedagogiczna. Przyczynek do rozwoju szkolnictwa w Galicji, Lwów 1898.
View in Google Scholar

Starzyński S., Krajowa reforma w sejmach austryackich roku 1897, „Przegląd Prawa i Administracyi. Część praktyczna” R. 22, 1897, s. 615-626.
View in Google Scholar

Starzyński S., Sprawy prawno-polityczne na sesyi sejmowej 1899, „Przegląd Prawa i Administracyi. Rozprawy i zapiski literackie” R. 24, 1899, s. 850-561.
View in Google Scholar

Starzyński S., Sprawy prawno-polityczne na sesjach sejmowych 1900 i 1901, „Przegląd Prawa i Administracyi. Rozprawy i zapiski literackie” R. 26, 1901, s. 889-901.
View in Google Scholar

Starzyński S., Udział rektorów lub reprezentantów Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Lwowskiego w Sejmach porozbiorowych, Lwów 1900.
View in Google Scholar

Szczygielski K., Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci, „Miscellanea Historico-Juridica” 2009, t. 8, s. 59-72, https://doi.org/10.15290/mhi.2009.08.04. DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2009.08.04
View in Google Scholar

Świątek A., Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji, Kraków 2014.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Szymczak, Damian. 2021. “Z Rektorskiego Fotela Do Poselskich ław: Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego Jako posłowie Wirylni Do Sejmu Krajowego Galicyjskiego”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):137-51. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.08.