Formacje z sufiksem -s typu normals, terytorials, totals

Słowa kluczowe: zapożyczenia leksykalne, anglicyzmy, derywacja słowotwórcza, sufiks -s

Abstrakt

FORMATIONS WITH THE -S SUFFIX: NORMALS, TERYTORIALS, TOTALS

In recent years, there appeared in Polish a series of words ending in -als. One of them is the word millennials, a lexical borrowing from English, which has been depluralized in Polish and is represented by the forms millennialsmilllennialsi. Other words with a similar structure include lokals, normals, naturals, specjals, terytorials, totals. A part of them have arisen as a result of word-formation with the English suffix -s. The paper contains an analysis of these words, and attempts to answer the question how these words were created, and in what meanings they function in contemporary Polish.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

AH: W. Morris (red.), American Heritage Dictionary of the English Language, wyd. 5, Boston 2011.

CED: Collins English Dictionary. Complete and Unabridged, wyd. 12, Glasgow 2014.

Dunaj B., 2009, Formy derywowane imion z zapożyczonym sufiksem -i, [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16–17 maja 2008 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 2, Kraków, s. 67–75.

Dunaj B., 2017, Zmiany w słownictwie polskim po 1989 roku, [w:] M. Pachowicz, K. Choińska (red.), Świat słów. Jedność w różności, Tarnów, s. 53–78.

Dunaj B., Mycawka M., 2017, O potrzebnych i niepotrzebnych zapożyczeniach z języka angielskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 12, s. 67–79.

Fisiak J., 1961, Zjawisko depluralizacji niektórych rzeczowników angielskich zapożyczonych przez język polski, „Język Polski” XLI, s. 138–139.

Goffman E., 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk.

Mańczak-Wohlfeld E., 1993, Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w., „Język Polski” LXXIII, s. 279–281.

Mańczak-Wohlfeld E. (red.), 2010, Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa.

MW: Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, wyd. 11, Springfield 2004.

RH: Random House Webster’s College Dictionary, New York 2010.

WCD: Webster’s New World College Dictionary, wyd. 4, Boston 2010.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Witalisz A., 2016, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl.

WSJP PWN: S. Dubisz (red.), Wielki słownik języka polskiego PWN, t. I–V, Warszawa 2018.

WSO: E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, wyd. 4, dodruk popr., Warszawa 2018.

Opublikowane
2020-05-16
Jak cytować
Mycawka, M. (2020) „Formacje z sufiksem -s typu normals, terytorials, totals”, LingVaria, (1(29), s. 75-87. doi: 10.12797/LV.15.2020.29.05.
Dział
Polszczyzna współczesna