Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.09

Słowa kluczowe:

słowotwórstwo, słowotwórstwo gwarowe, gniazda słowotwórcze, motywacja słowotwórcza

Abstrakt

The Question of Motivation in Nest-Oriented Description of Dialectal Word Formation (Using the Example of the Orava Dialect)

The paper discusses word formation’s most important notion, i.e. the motivation, in respect to nestoriented descriptions. The first part presents the difficulties which arise in the traditional, as well as in the nest-oriented description of word formation of general Polish (mutual motivation, multiple motivations, indirect and direct motivation, base and accompanying motivation, equivalent motivation). In the second part, these problems of motivation, resulting from the specificity of dialectal material, are being discussed. This part also formulates methodological suggestions about the creation of certain nests which are more difficult to analyse. The final part tackles the question of mutual dependence between the model of word formation, and the speaker’s word formation intuition (awareness, competence).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gala S., 2000, O pewnych wyznacznikach słowotwórstwa gwarowego, „Prace Filologiczne” XLV, s. 173–178.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1998, Problemy ogólne słowotwórstwa, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. II: Morfologia, wyd. 2. zm., Warszawa, s. 361–388.

Jadacka H., 2001, Wstęp, [w:] T. Vogelgesang, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 1: Gniazda odprzymiotnikowe, red. H. Jadacka, Kraków, s. 7–32.

KąśSGO: J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, t. I–II, wyd. 2. popr., Kraków 2011.

Kurdyła T., 2011, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich), „Biblioteka LingVariów”, t. 12, Kraków.

Kurdyła T., 2018, Założenia ogólne badań gwarowych gniazd słowotwórczych. Źródła leksykograficzne (gwary małopolskie), [w:] M. Bańko, H. Karaś (red.), Między teorią a praktyką.

Metody współczesnej leksykografii, „Biblioteka Prac Filologicznych”, t. 1, s. 129–143.

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), wyd. 3 rozsz., Warszawa.

Nagórko-Kufel A., 1977, O eksperymencie w badaniach słowotwórczych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXV, s. 141–151.

SGS: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego, t. I: Gniazda odprzymiotnikowe, T. Vogelgesang, Kraków 2001, t. II: Gniazda odrzeczownikowe, H. Jadacka (red.) oraz M. Bondkowska, I. Burkacka, E. Grabska-Moyle, T. Karpowicz, Kraków 2001, t. III: Gniazda odczasownikowe, M. Skarżyński (red.) oraz M. Berend, M. Bondkowska, I. Burkacka, H. Jadacka, M. Olejniczak, T. Vogelgesang, cz. 1–2, Kraków 2004, t. IV: Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatopeje, wykrzykniki, M. Skarżyński, Kraków 2004.

Sierociuk J., 1996, Wybrane problemy metodologii badań i opisu słowotwórstwa gwarowego, [w:] B. Dunaj, J. Reichan (red.), Studia dialektologiczne, t. 1, s. 197–205.

Sierociuk J., 1999, Język wsi jako odbicie uwarunkowań lokalnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LV, s. 131–139.

Sierociuk J., 2007a, Problemy ustalania repertuaru kategorii słowotwórczych w dialektach polskich, [w:] H. Burkhardt, A. Nagórko (red.), Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung, „Slawistiche Forschungen und Texte. Literatur, Sprache, Kultur” 6, Hildesheim – Zürich – New York 2007, s. 447–459.

Sierociuk J., 2007b, Swoistość słowotwórstwa gwarowego (wybrane problemy), „LingVaria” nr 1 (3), s. 115–125.

Skarżyński M., 1999, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Kurdyła, T. . (2020) „Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej)”, LingVaria, 15(2(30), s. 107–119. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.09.

Numer

Dział

Dialektologia