Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka. Notatki z marginesów

Autor

  • Wojciech Chlebda Uniwersytet Opolski, Opole

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.01

Słowa kluczowe:

Witold Mańczak, adekwatność opisów w językoznawstwie, metajęzyk

Abstrakt

Studying the Works of Professor Witold Mańczak. Marginal Notes
In the works written in the last period of his life, Professor Witold Mańczak often emphasized the need to formulate a criterion of truth in linguistics. He pursued it in textual reality (in “what is written and what is said”) and in statistical, frequentative and quantitative data which describe it. On the margin of this search, this author shares his own experiences in the field of ethnolinguistics, related to attempts to determine the actual (and, in this sense, true) ontological status of analyzed objects. He postulates that the diversification of the objects of analysis should be complemented by an adequate diversification of how their names are recorded in the narration, i.e. by a precise and consistent descriptive metalanguage.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., 2016, O aktualnych zadaniach etnolingwistyki, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 28, s. 7–29.

Chlebda W., 2008, Europejskość w najnowszym polskim dyskursie politycznym, [w:] S. Gajda (red.), Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, Opole, s. 77–184.

Chlebda W., 2012, Pamięć ujęzykowiona, [w:] J. Adamowski, M. Wójcicka (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, Lublin, s. 109–119.

Kortas J., 2016, Teoria Witolda Mańczaka dotycząca nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – od hipotezy do prawa językowego, „Biuletyn PTJ” LXXII, s. 163–174.

Kwaśnica R., 1991, Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości, [w:] Język a kultura, t. 1: J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Podstawowe pojęcia i problemy, Wrocław, s. 31–60.

Linde-Usiekniewicz J., 2003, Uwagi o pewnych niebezpieczeństwach związanych z kontrastywnym badaniem językowego obrazu świata, [w:] R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.), Studia z semantyki porównawczej, cz. II, Warszawa, s. 357–370.

Mańczak W., 2006, Pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego a Kodeks zografski, Warszawa.

Mańczak W., 2009, Kryteria prawdy w językoznawstwie, [w:] W. Mańczak, J. Wawrzyńczyk (red.), Prawda – prawdy – mity – fałsze w językoznawstwie, Warszawa, s. 135–142.

Mańczak W., 2010a, Czy cudzoziemcy nadali nazwę Polsce?, „Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, t. 2, Wrocław, s. 343–356.

Mańczak W., 2010b, Językoznawstwo oparte nie na wierze w nieomylność autorytetów, ale na statystyce, [w:] J. Wawrzyńczyk, D. Bralewski (red.), Ze wspomnień polskich językoznawców, t. 1, Łask, s. 22–43.

Mańczak W., Wawrzyńczyk J. (red.), 2009, Prawda – prawdy – mity – fałsze w językoznawstwie, Warszawa.

Sobotka P., 2017, Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych, „Linguistica Copernicana” nr 1 (13), s. 15–31.

Sokal A., Bricmont J., 2004, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa.

Toeplitz K.T., 1986, Zaćmienie informacyjne. Rozważania o przyczynach końca świata, Warszawa.

Wierzchoń P., 2008a, Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań.

Wierzchoń P., 2008b, Kotuś. „Verba polona abscondita…” (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza, Poznań.

Wierzchoń P., 2010, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010, t. 1, Warszawa.

Opublikowane

2017-08-02

Jak cytować

Chlebda, W. (2017) „Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka. Notatki z marginesów”, LingVaria, 12(spec), s. 7–17. doi: 10.12797/LV.12.2017.2SP.01.