Tom 16 Nr 1(31) (2021)

					Pokaż Tom 16 Nr 1(31) (2021)
Opublikowane: 2021-05-11

Wstęp

 • Od redaktora naczelnego

  Maciej Rak
  7-8
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.01

Zagadnienia ogólne

 • Opisy interiekcji w wybranych XIX-wiecznych słownikach języka polskiego

  Marek Kaszewski
  11-24
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.02
 • Funkcjonalność pojęć temporalnych w dyskursie prawnym i urzędowym

  Joanna Kowalczyk
  25-36
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.03

Polszczyzna współczesna

 • Coś innego to coś innego niż co innego. O tym i rzeczach podobnych

  Magdalena Danielewiczowa
  39-53
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.04
 • Telewizyjne orędzie do narodu jako narzędzie komunikacji kryzysowej

  Rafał Mazur
  55-67
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.05

Polszczyzna historyczna

 • Od redakcji

  71
 • Oralność czy mówioność? O śladach mowy w tekstach staropolskich

  Aleksandra Deskur
  73-83
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.06
 • O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych

  Marcin Kuźmicki
  85-98
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.07
 • Językowe wykładniki intencji prawodawcy w Kodeksie Działyńskich

  Romana Łapa, Agnieszka Słoboda
  99-110
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.08
 • Konstrukcja objaśniająca rozumiej w staropolskich tekstach z kodeksu Wawrzyńca z Łaska

  Dorota Masłej
  111-122
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.09
 • Nie tylko Bulla gnieźnieńska O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych. Cz. I: Obiekt badań

  Tomasz Mika
  123-141
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.10
 • O kształtowaniu się staropolskiej formuły Jakoby rzekł

  Dorota Rojszczak-Robińska
  143-156
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.11
 • Szeregi składniowe w staropolskich apokryfach Starego i Nowego Testamentu (na przykładzie Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie i Rozmyślania przemyskiego)

  Wojciech Stelmach
  157-168
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.12
 • Staropolski imiesłów czynny jako predykatywny atrybut

  Olga Ziółkowska
  169-180
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.13

Dialektologia

 • O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek)

  Tomasz Kurdyła
  183-197
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.14
 • Gwarowe nazwy kobiet z sufiksem -ula

  Maciej Mączyński
  199-209
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.15

Etnolingwistyka

 • Językowy i tekstowy obraz Mazura na podstawie twórczości Stefana Rudanskiego

  Daria Ławrynow
  213-224
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.16
 • „Rozkosz dla zmysłów”, czyli język kart dań

  Lidia Przymuszała
  225-234
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.17

Przypomnienia

 • Witold Taszycki a polska onomastyka

  Zbigniew Babik
  237-246
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.18
 • Witold Taszycki und die Sorabistik

  Fabian Kaulfürst
  247-252
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.19
 • Witold Taszycki w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego

  Agata Kwaśnicka-Janowicz
  253-261
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.20
 • Zagadnienia poprawności językowej w pracach Witolda Taszyckiego

  Mirosława Mycawka
  263-269
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.21
 • Jaki jest właściwie zakres dialektologii historycznej? (Uwagi z perspektywy dialektologa)

  Maciej Rak
  271-281
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.22

Na jubileusz Profesora Bogusława Dunaja

 • Pejzaż semiotyczny Profesora Bogusława Dunaja

  Kazimierz Ożóg
  285-288
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.23
 • Wkład Profesora Bogusława Dunaja do polskiego językoznawstwa

  Maciej Rak
  289-291
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.24

Etymologia

 • Z etymologii łemkowskich Cz. VI

  Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak
  295-318
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.25

Debiuty

 • Leksyka przestępcza w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego

  Ewa Kubusiak
  321-334
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.26
 • Regulamin działu forum dyskusyjnego Strukturalne wyznaczniki wzorca gatunkowego

  Kamil Wabnic
  335-348
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.27