Witold Taszycki w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.20

Słowa kluczowe:

historia języka, dialektologia historyczna, polszczyzna literacka

Abstrakt

Witold Taszycki in the Discussion on the Origin of the Polish Literary Language

The article presents the position of Witold Taszycki in the debate, which was the most intensive in 1940s and 1950s, on the origin of the Polish literary language. Taszycki was a supporter of the extreme thesis according to which the literary Polish originated from Lesser Poland, where it developed in the mid-16th century. In opposition to the Greater Poland theory, the extreme views of Witold Taszycki on the time and place of shaping the Polish literary language resulted not only from the author’s beliefs, but also from a different terminology and research method used by the researcher.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brückner A., 1906, Dzieje języka polskiego, Lwów.

Budzyk K. (red.), 1956, Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3, Wrocław.

Dmochowski F.S., 1864, Nauka prozy, poezji i zarys piśmiennictwa polskiego, cz. III: Zarys piśmiennictwa polskiego, Warszawa.

Dunaj B., 1980, Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Język Polski” LX, s. 245–254.

Dunaj B., 1981, Historia języka polskiego i dialektologia historyczna w badaniach Witolda Taszyckiego, „Poradnik Językowy” nr 8–10, s. 393–400.

Kalina A., 1883, Historya języka polskiego, t. 1: Formy gramatyczne języka polskiego do końca XVIII wieku, Lwów.

Kuraszkiewicz W., 1953, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej, Wrocław; przedruk w: K. Budzyk (red.), Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3, Wrocław 1956, s. 242–336.

Lehr-Spławiński T., 1951, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, wyd. 2., Warszawa.

Lehr-Spławiński T., 1956, Z rozważań o pochodzeniu polskiego języka literackiego, [w:] K. Budzyk (red.), Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3, Wrocław, s. 337–363.

Lewaszkiewicz T., 1994, O potrzebie nowego spojrzenia na genezę polskiego języka literackiego (z uwzględnieniem tła ogólnoeuropejskiego), [w:] M. Kucała, Z. Krążyńska (red.), Studia historycznojęzykowe I, Kraków, s. 213–220.

Milewski T., 1952, Nowe prace o pochodzeniu polskiego języka literackiego, „Pamiętnik Literacki” XLIII, s. 312–334.

Nitsch K., 1910, Próba ugrupowania gwar polskich, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU”, t. XLVI, Kraków, s. 336–365.

Nitsch K., 1913, O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego, cz. 1: Pochodzenie polskiego języka literackiego, cz. 2: Polskie dialekty kulturalne, cz. 3: Wpływ dialektu kulturalnego na dialekty ludowe, „Język Polski” I, s. 33–38, 79–83, 172–179, 281–287.

Nitsch K., 1948, Co to jest dialektologia historyczna?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” VIII, s. 119–122.

Stieber Z., 1955, Wpływ czeszczyzny na kształtowanie się polskiego języka literackiego, [w:]

M. Kudělka (red.), Česko-polský sborník vĕdeckých prací, t. 2, Praha, s. 27–37; przedruk w: Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s. 306–316.

Stieber Z., 1956a, Udział poszczególnych dialektów w formowaniu polskiego języka literackiego, [w:] idem (red.), Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Warszawa,

s. 97–120; przedruk w: idem, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s. 272–294.

Stieber Z. (red.), 1956b, Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich. Materiały metodologicznej konferencji szkoleniowej Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, marzec 1955, Warszawa.

Taszycki W., 1930, Spory o pochodzenie polskiego języka literackiego, „Przegląd Humanistyczny” 5, s. 323–333.

Taszycki W., 1934a, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego. Część I. Przejście ra- > re-, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział I, t. 6, z. 1, Lwów; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s. 7–70.

Taszycki W., 1934b, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego. Część II. Przejście ja- > je-, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział I, t. 6, z. 2, Lwów; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s. 71–148.

Taszycki W., 1946, Staropolskie formy czasu przeszłego robiłech, robilichmy, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” XLVII, s. 7–10; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s. 205–209.

Taszycki W., 1947a, Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej: 1. Przejście połączenia tart > tert. 2. Przyrostki -k, -c i formy podobne, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” XLVIII, s. 311–316; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s. 224–229.

Taszycki W., 1947b, Przejście chw > f w staropolszczyźnie, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” XLVIII, s. 40–45; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s. 217–223.

Taszycki W., 1948, Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim, Warszawa.

Taszycki W., 1949a, O małopolskich formach grok ‘groch’, na nogak ‘na nogach’, robiłek ‘robiłech=robiłem’, „Język Polski” XXIX, s. 195–202; przedruk w: idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s. 210–216.

Taszycki W., 1949b, Powstanie i pochodzenie polskiego języka literackiego. Kraków kolebką literackiej polszczyzny, „Twórczość” V, z. 12, s. 100–117.

Taszycki W., 1951, Geneza polskiego języka literackiego w świetle faktów historycznojęzykowych, „Lingua Posnaniensis” III, s. 206–242; przedruk w: K. Budzyk (red.), Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3, Wrocław 1956, s. 30–59.

Taszycki W., 1956, Co to jest dialektologia historyczna?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego IX. Prace Językoznawcze”, nr 2, s. 59– 71.

Taszycki W., Milewski T., 1956, Polski język literacki powstał w Małopolsce. Głos w dyskusji nad pochodzeniem literackiej polszczyzny, [w:] K. Budzyk (red.), Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3, Wrocław, s. 364–436.

Urbańczyk S., 1950, W sprawie polskiego języka literackiego. I. O dawności dialektu kulturalnego, „Język Polski” XXX, s. 97–109.

Urbańczyk S., 1953a, Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, „Pamiętnik Literacki” XLIV, s. 196–216; przedruk w: K. Budzyk (red.), Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Studia Staropolskie”, t. 3, Wrocław 1956, s. 82–101.

Urbańczyk S., 1953b, Jaką polszczyzną mówił Jan Kochanowski i jego rówieśnicy, „Język Polski” XXXIII, s. 214–224.

Walczak B., 1994, Geneza polskiego języka literackiego, „Teksty Drugie” nr 3 (27), s. 35–47.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Kwaśnicka-Janowicz, A. . (2021) „Witold Taszycki w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego”, LingVaria, 16(1(31), s. 253–261. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.20.

Numer

Dział

Przypomnienia