Regulacje „antyfaszystowskie” jako narzędzie transformacji ustrojowej w Polsce: kazus tzw. małego kodeksu karnego z 1946 r.

Authors

  • Katarzyna du Vall Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.21

Keywords:

criminal law, fascism, propaganda, transition

Abstract

“Antifascist” Regulations as a Tool of Systemic Transformation in Poland: The Case of the So-called Small Penal Code of 1946

In Poland in the mid-1940s a number of „anti-fascist” regulations came into force. However, they served mostly as a propaganda tool aimed at fighting political opponents and building a new order. In this context, attention should be drawn to „anti-fascist” provisions contained in a Decree on particularly dangerous crimes during the rebuilding of the State of June 13, 1946 (aka „small penal code”).

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Katarzyna du Vall, Jagiellonian University, Kraków

Dr nauk prawnych, radca prawny, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Europeistyki / Centrum Badań Holokaustu UJ, magister prawa (WPiA UJ) i politologii (WSMiP UJ).

References

Literatura
Google Scholar

Andrejew I., Lernell L., Sawicki J., Prawo karne Polski Ludowej. I. Wiadomości ogólne, Warszawa 1954.
Google Scholar

Andrejew I., Lernell L., Sawicki J., Prawo karne Polski Ludowej. Zarys wykładu części ogólnej, Warszawa 1950.
Google Scholar

Bafia J., Hochberg L., Siewierski M., Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965.
Google Scholar

Baird J.W., Goebbels, Horst Wessel, and the Myth of Resurrection and Return, „Journal of Contemporary History” 1982, vol. 17, no. 4, s. 630-650, https://doi.org/10.1177/002200948201700404.
Google Scholar

Borejsza J.W., Antyslawizm Adolfa Hitlera, Warszawa 1988.
Google Scholar

Dróżdż D., Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, 2016 [ebook]. Fascism, [w:] Encyclopaedia Britannica, vol. 9, Chicago [i in.] 1967, s. 103-106.
Google Scholar

Fiedorczyk P., Z dziejów stalinizacji polskiej nauki prawa. Komisja Konsultacyjno-Naukowa przy Ministrze Sprawiedliwości (1949-1951), [w:] Konstytucjonalizm. Doktryny. Partie polityczne.
Google Scholar

Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G.M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, Kraków 2016.
Google Scholar

Grzybowski K., Ustrój polityczny Polski, [w:] Zarys historyczno-polityczny I-go rządu demokratycznego w Polsce 1944-1946, oprac. K. Grzybowski [i in.], Warszawa 1947.
Google Scholar

Heydecker J.J., Leeb J., Proces norymberski. Trzecia Rzesza przed sądem, przeł. M. Zeller, Warszawa 2015.
Google Scholar

Hoc S., Przestępstwa propagandy antypaństwowej w polskim prawie karnym, Wrocław 1981.
Google Scholar

Kierończyk P., O mniej znanych kontrowersjach prawnych związanych z przyjęciem Konstytucji kwietniowej z 1935 r., „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2(127), s. 51-64.
Google Scholar

Lemkin R., Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przeł. A. Bieńczyk-Missala, Warszawa 2013.
Google Scholar

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
Google Scholar

Lityński M., Przestępstwa przeciwko Państwu Ludowemu, red. J. Sawicki, Łódź–Warszawa 1960.
Google Scholar

Matuszewski I., Prawda o konstytucji kwietniowej, New York 1945.
Google Scholar

Pietrzak M., Konstytucja z 17 marca 1921 r. z perspektywy 80 lat, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2(43), s. 9-20.
Google Scholar

Połomski F., Racism: Its Theory and Practice in the Third Reich, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi”, nr 423, Wrocław 1980.
Google Scholar

Sarnecki P., Konstytucja marcowa a rozwój konstytucjonalizmu polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2(43), s. 21-40.
Google Scholar

Siemens D., The Making of a Nazi Hero: The Murder and Myth of Horst Wessel, London 2013, https://doi.org/10.5040/9780755623600.
Google Scholar

Zdrójkowski D., Geneza dekretu o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2019, nr 2(28), s. 49-56.
Google Scholar

Ziemba Z.A., Prawo przeciwko społeczeństwu. Polskie prawo karne w latach 1944-1956, Warszawa 1997.
Google Scholar

Akty prawne
Google Scholar

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27.
Google Scholar

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, Dz.U. 1946, nr 69, poz. 377 z późn. zm.
Google Scholar

Dekret z 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego, Dz.U. 1946, nr 5, poz. 46.
Google Scholar

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232.
Google Scholar

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r., Dz.U. z 1952, nr 2, poz. 9 z późn. zm. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Lublin 1944.
Google Scholar

Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r., Dz.U. 1947, nr 63, poz. 367.
Google Scholar

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 95 (I) z dnia 11 grudnia 1946 r. – Potwierdzenie zasad prawa międzynarodowego uznanych w Statucie trybunału norymberskiego.
Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1932, nr 60, poz. 571.
Google Scholar

Ustawa Konstytucyjna z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej
Google Scholar

Polskiej, Dz.U. 1947, nr 18, poz. 71 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Dz.U. 1944, nr 1, poz. 1.
Google Scholar

Orzeczenia sądowe
Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższy w postanowieniu z 10 maja 1956 r., IV KO 2/56.
Google Scholar

Postanowienie składu siedmiu sędziów z dnia 18 listopada – 6 grudnia 1950 r., K 911/50, „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Karnej”, z. I, Warszawa 1951, s. 12-13.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1946 r., K 431/46, „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Karnej”, z. I, Warszawa 1947, s. 27.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1946 r., K 1193/46, „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego Orzeczenia Izby Karnej”, z. II, Warszawa 1947, s. 86.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1961 r., I K 1030/60, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”, R. V, z. 9, Warszawa 1961, s. 509-510.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Vall, Katarzyna du. (2021) 2022. “ Małego Kodeksu Karnego Z 1946 R”. Politeja 18 (6(75):421-34. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.21.

Issue

Section

Political Systems and Law