Z etymologii łemkowskich. Cz. V

Słowa kluczowe: etymologia, leksyka łemkowska

Abstrakt

LEMKO ETYMOLOGIES: PART 5

The present paper is the fifth part in the Lemko etymologies series; analysed in it are words beginning with letters Л, М, Н, О: ластівниця, люштати, лябати, лябдати, лянкорити ся, маляґа, маранча, масеса, маскати, мджурити, медера, металец, микытаня, м(л)юзґра, молиґати, мocур, мотлочыти, муцикы, нарабяти, нарубы, нахыр, нездобачкы, непек, ніверити, нозгри/нозґрі, нютер, обатурити ся, обгартати, обтавкати, одкырхнути ся, одразити, одчезнути, озниця, окара, окрясти, осуга, отлак. Authors attempt to establish the origin of those words, taking into account data from etymological, historical, and dialectal dictionaries of Slavic languages and dialects, as well as from the neighbouring non-Slavic languages, thereby outlining a broad comparative background. They propose additions and corrections to previous etymological findings regarding some of the discussed words.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

А: G. Arkušin, Slovnik zahìdnopolìs’kih govìrok, t. I–II, Luc’k 2000.

AH: A. Hnát, Krátky rusínsky slovník, Trebišov 2003.

AP: A. Pavlešin, Mali rječnik lemkivskog govora ukrajinskog jezika, Zagreb 2007.

Bar: J.A. Rieger, Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne, Warszawa 2016.

B-H: A. Bìgunâk, O. Gojsak, Lemkìvs’kij slovničok, Ternopìl’ 1997.

Br: R. Bronikowska, Dawne słownictwo zachodniołemkowskiej gwary Szczawnika koło Krynicy, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 17–64.

Buffa: F. Buffa, Slovník šarišských nárečí, Prešov 2004.

D: K. Domaradz, Słownictwo wsi Żernica na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 65–106.

ESBM: V.U. Martynaǔ (red.), Ètymalagìčny sloǔnìk belaruskaj movy, t. 1–, Mìnsk 1978–.

ESSJ: O.N. Trubačev (red.), Ètimologičeskij slovar’ slavânskih âzykov. Praslavânskij leksičeskij fond, t. 1–, Moskva 1974–.

ESUM: O. Mel’ničuk (red.), Etimologìčnij slovnik ukraïns’koï movi, t. 1–6, Kiïv 1982–2012.

Fal: J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Zarys etnograficzny, Lwów 1935.

FSŁH: H. Stupìns’ka, Â. Bitkìvs’ka, Frazeologìčnij slovnik lemkìvs’kih govìrok, Ternopìl’ 2013.

H: J. Horoszczak, Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski, Warszawa 2004.

HH: Â. Zakrevs’ka (red.), Gucul’s’kì govìrki. Korotkij slovnik, L’vìv 1997.

Horb: O. Gorbač, Pìvdennolemkìvs’ka govìrka j dìâlektnij slovnik sela Krasnij Brìd bl. Medžilaborec’ (Prâšìvŝina), Mûnhen 1973.

Hrincz: B. Grìnčenko (red.), Slovar’ ukraïns’koï movi, t. I–IV, Kiïv 1907–1909.

J: J. Janów, Słownik huculski, oprac. i przygot. do druku J. Rieger, Kraków 2001.

Kok: F. Kokovs’kij, Dopovnennâ do lemkìvs’kogo slovnička, „Rìdna mova” lûtij 1935, s. 75–76.

Králik: L. Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava 2015.

KSGP: Kartoteka Słownika gwar polskich, [on-line:] http://rcin.org.pl/publication/37156.

KSSJ: Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1989.

L: U. Lewicka, Słownictwo wsi Terka na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 107–180.

Machek: V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1968.

Mańczak: W. Mańczak, Polski słownik etymologiczny, Kraków 2017.

Mat: M. Matìїv, Slovnìk govìrok central‘noї Bojkìvščini, Kiïv – Sìmferopol’ 2013.

MSGP: J. Wronicz (red.), Mały słownik gwar polskich, Kraków 2010.

О: M. Oniškevič, Slovnik bojkìvs’kih govìrok, t. 1–2, Kiïv 1984.

Oczko: A. Oczko, Rumuńska słowiańszczyzna. Zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku, Kraków 2014.

P: P. Pirtej, Korotkij slovnik lemkìvs’kih govìrok, Ìvano-Frankìvs’k 2004.

P1: P. Pirtej, Slovnik lemkìvs’ koï govìrki. Materìali dlâ slovnika, Legnica 2001.

PanD: S. Panc’o, Materìali do slovnika lemkìvskih govìrok (dìêslìvna leksika), cz. I, Ternopìl’ 1997.

R: J. Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa 1995.

R-Z: E. Rudolf-Ziółkowska, Dawne słownictwo pogranicza łemkowsko-bojkowskiego, [w:] J. Rieger (red.), Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, Warszawa 2002, s. 209–322.

S: G. Šilo, Naddnìstrâns’kij reg̀ìonal’nij slovnik, L’vìv – N’û-Jork 2008.

Sab: Ì. Sabadoš, Slovnik zakarpats’koï govìrki sela Sokirnicâ Husts’kogo r-nu, Užgorod 2008.

SB: Jaskółka, [w:] Słownik [terminów budowlanych], [on-line:] http://www.e-dach.pl/slownik/jaskolka.

SBH: N. Gujvanûk (red.), Slovnik bukovins’kih govìrok, Černìvcì 2005.

SCP: J. Siatkowski, M. Basaj, Słownik czesko-polski, wyd. 4, Warszawa 2010.

SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.

SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V, Kraków 1952–1982.

Šiš: R. Šišková, Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník, Praha 2009.

SJP: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I–III, Warszawa 1988–1989.

SP: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, t. I–VIII, Wrocław 1974–2001.

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV, red. komitet redakcyjny, t. V–XVII, red. M.R. Mayenowa, t. XVIII–XXXIV, red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.

SSN: I. Ripka (red.), Slovník slovenských náreči, t. I–, Bratislava 1994–.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiecki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

Szuchewycz: V. Šuhevič, Gucul’ščina, cz. II, L’vìv 1901.

T: Ê. Turčin, Slovnik sela Tilič na Lemkìvŝinì, L’vìv 2011.

Tr: M. Trochanowski, Słownik polsko-zachodniołemkowski, Przemyśl 2019.

Vasmer: M. Fasmer, Ètimologičeskij slovar’ russkogo âzyka, t. I–IV, Moskva 1986–1987.

W: Ì. Verhratskij, Pro govor galickih lemkìv, L’vìv 1902.

WSRP: H. Mirska-Lasota, J. Porawska, Wielki słownik rumuńsko-polski, Kraków 2009.

WTSSUM: V. Busel (red.), Velikij tlumačnij slovnik sučasnoï ukraïns’koï movi, Kiïv – Ìrpìn’ 2001.

WU: Ì. Verhratskij, Znadobi dlâ pìznanâ ugorsko-ruskih govorìv, L’vìv 1901.

WUZ: Ì. Verhratskij, Znadobi dlâ pìznanâ ugorsko-ruskih govorìv, L’vìv 1899.

Wys: O. Hojsak, Słownik gwary łemkowskiej wsi Wysowa, z materiałów autora oprac. i przygot. do druku M. Aleksiejewa, J. Rieger, Warszawa 2018.

WZ: Ì. Verhratskij, Govor zamìšancìv, L’vìv 1894.

Opublikowane
2020-05-16
Jak cytować
Fałowski, A. i Hojsak, W. (2020) „Z etymologii łemkowskich. Cz. V”, LingVaria, (1(29), s. 229-249. doi: 10.12797/LV.15.2020.29.15.
Dział
Etymologia