Tom 12 Nr 24 (2017)

					Pokaż Tom 12 Nr 24 (2017)
Opublikowane: 2017-11-15

Zagadnienia ogólne

 • Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

  Zuzanna Topolińska
  9-15
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.01

Polszczyzna współczesna

 • Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego

  Anna Czelakowska
  19-35
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.02
 • Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych

  Ewa Rudnicka
  37-56
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.03
 • Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomi)

  Jacek Szczepaniak
  57-69
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.04

Polszczyzna historyczna

 • Gość czy obcy? Od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31–46) do polskich przekładów biblijnych. Problemy ekwiwalencji

  Stanisław Koziara, Renata Przybylska
  73-91
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.05
 • Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św. 

  Dorota Masłej
  93-111
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.06
 • Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka

  Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska
  113-133
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.07
 • Funkcje dwukropka w polskich opracowaniach normatywnych dotyczących interpunkcji (1770–1935)

  Kinga Tutak
  135-149
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.08

Etymologia

 • Polskie pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki – uwagi o pochodzeniu

  Marek Stachowski
  179-183
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.11
 • Łacińskie lōrum w świetle etymologii

  Krzysztof Tomasz Witczak
  185-196
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.12

Słowiańszczyzna

 • W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. II

  Zbigniew Babik
  153-163
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.09
 • Od comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir ‘i; też’

  Norbert Ostrowski
  165-176
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.10

Socjolingwistyka

 • Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie

  Ewa Dzięgiel
  199-210
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.13
 • Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku)

  Mirosława Sagan-Bielawa
  211-224
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.14

Dialektologia

 • Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie

  Irena Bogocz
  227-244
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.15
 • Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich

  Katarzyna Konczewska
  245-260
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.16

Z przeszłości językoznawstwa

 • Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze

  Maciej Rak
  263-288
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.17

Debiuty naukowe

 • Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy

  Joanna Wołoszyn
  291-307
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.18