Pomiędzy składnią a leksyką – problemy proceduralne

Autor

  • Andrzej Moroz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.09

Słowa kluczowe:

lexical unit, modern Polish, atypical syntactic construction

Abstrakt

Between syntax and lexis. Procedural issues

The paper discusses combinations of words which, due to their ambivalent grammatical status, are suspended on the borderline between lexis and syntax. The considerations aim to expose the ineffectiveness of the identification procedures of lexical units in the process of unambiguous interpretation of such objects as ktoś jest pod presją czasu ‘someone is under time pressure’ or rozebrać na czynniki pierwsze ‘to thoroughly disassemble’. In the course of the discussion, a set of phrases selected from lexicographic works is first contrasted with the formal characteristics that are ascribed in the definitions to indivisible units (p. 2.1.), and then with semantic features (p. 2.2.). The essential goal of these operations is to demonstrate the practical difficulties that arise when one attempts to assign the analyzed strings to the appropriate set.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apresjan J.D. [= Ю.Д. Апресян], 2007, Frazemy s narečiâmi mologo količestva malo li. Kompʹûternaâ lingvistika i intellektualʹnye tehnologiu. Materialy meždunaronoj konferencii Dialog 2007, Moskva, s. 16–22.

Awdiejew A., 2001, Problemy wyodrębniania i klasyfikacji frazemów, [w:] M. Balowski, W. Chlebda (red.), Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Halinie A. Lilicz, Opole, s. 195–201.

Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.

Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 356−364.

Bogusławski A., 1987a, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej II, Białystok, s. 13−34.

Bogusławski A., 1987b, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, [w:] M. Szymczak (red.) Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław, s. 17–30.

Bogusławski A., 1988, Preliminaria gramatyki operacyjnej, „Polonica” XIII, s. 163–223.

Bogusławski A., 1989, Uwagi o pracy nad frazeologią, [w:] Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej III, Białystok, s. 13–30.

Bogusławski A., 1996, Jeszcze o delimitacji bilateralnych wielkości językowych, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae Slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa, s. 47–56.

Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.

Bogusławski A., Garnysz-Kozłowska T., 1979, Addendum to Polish phraseology. Introductory issue, Edmonton.

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa.

Chlebda W., 1991, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole.

Chlebda W., 2001, Frazematyka, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin, s. 335–342.

Chlebda W., 2010, Nieautomatyczne drogi dochodzenia do reproduktów wielowyrazowych, [w:] W. Chlebda (red.), Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, Opole, s. 15–35.

Dobaczewski A., 2011, O konstrukcjach typu sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, „Poradnik Językowy” z. 1, s. 35–42.

Fillmore Ch., Kay P., O’Connor M., 1988: Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: the case of let alone, „Language” 63/3, s. 501–538.

Gębka-Wolak M., 2011, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń.

Grochowski M., 1987, O kryteriach określania przedmiotu leksykologii, „Studia Linguistica Polono-Jugoslavica” 5, s. 151–155.

Jędrzejko E., 1992, Słownictwo tzw. analityczne w opisie leksykalnym (propozycja opisu i klasyfikacji), [w:] A. Markowski (red.), Opisać słowa, Warszawa, s. 50–61.

Jomdin L. [= Л.Л. Иомдин], 2006, Mnogoznačnye sintaksičeskie frazemy: meždu lek-sikoj i sintaksisom, [w:] I.M. Kobozevoj, N.I. Laufer, V.P. Selegeâ (red.), Trudy meždunarodnoj konferencii po kompʹûternoj lingvistike i intellektualʹnym tehnologiâm Dialog 2006, Moskva, s. 202–206.

Jordańska L.N., Mielczuk I. [= Л.Н. Йорданская, И.А. Мельчук], 2007, Smysl i soče- taemostʹ v slovare, Moskva.

Kapotiew M. [= М.В. Копотев], 2008a, Principy sintaksičeskoj idiomatizacii, Helʹsinki.

Kapotiew M. [= М.В. Копотев], 2008b, Gulâtʹ tak gulâtʹ: between Grammar and Dictionary, [w:] M.B. Kopotev, Principy sintaksičeskoj idiomatizacii, Helʹsinki, s. 89–100.

Kozioł-Chrzanowska E., 2012, Frazemy, hece i reprodukty – w poszukiwaniu rozstrzygnięć terminologicznych do opisu wybranych konstrukcji wielowyrazowych, „Język Polski” XCII, z. 4, s. 249–259.

Laskowska E., 2001, Miejsce frazemów w kontekście, [w:] M. Balowski, W. Chlebda (red.), Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Halinie A. Lilicz, Opole, s. 203–208.

Lewicki A.M., 1983, Składnia związków frazeologicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XL, s. 75–83.

Lewicki A.M., Pajdzińska A., Rejakowa B., 1987, Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa.

Mielczuk, I.A., 1995, Phrasemes in Language and Phraseology in Linguistics, [w:] M. Everaert, E.J. van der Linden, A. Schenk, R. Schreuder (red.), Idioms: Structural and Psychological Perspectives, Hillsdale − New Jersey − Hove, 1995, s. 167–232.

Moroz A., 2010, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń.

Ożóg K., 1990, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej, Kraków.

Przybylska R., 2009, Dwie rodziny frazeologiczne z komponentem kapelusz, „LingVaria” IV, nr 2, s. 59–68.

Rosalska 2011, ‘Krok po kroku’, ‘krok za krokiem’, ‘krok w krok’ − konstrukcje składniowe czy jednostki języka, „Linguistica Copernicana” nr 2(6), s. 149–162.

Saloni Z., Świdziński M., 1998, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Szupryczyńska M, 1996, Pozycje składniowe frazy celownikowej w zdaniu polskim, Toruń.

Węgrzynek K., Przybylska R., Żmigrodzki P., 2012, Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „Język Polski” z. 5, s. 353–367.

Willis D., 2007, Syntactic lexicalization as a new type of degrammaticalization, „Linguistics” 45, s. 271–310.

Winiarska J., 2001, Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym, Kraków.

Wiśniewski M., 2005, Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie, Toruń.

Zaron Z., 2002, Uwagi o wierzyć, że… Ile jednostek języka i jakie?, [w:] A. Engelking, R. Huszcza (red.), Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, Warszawa, s. 56–62.

Żmigrodzki P., 2000, Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2013-08-01

Jak cytować

Moroz, A. . (2013) „Pomiędzy składnią a leksyką – problemy proceduralne”, LingVaria, 8(16), s. 149–161. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.09.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna