Stereotypy etniczne w różnych językach – narodowe? Międzynarodowe? Uniwersalne?

Autor

  • Anna Tyrpa Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.13

Słowa kluczowe:

stereotyp etniczny, frazeologia porównawcza, ksenonim, etnonim

Abstrakt

Ethnic stereotypes in different languages: national? international? universal?

The paper discusses ethnic stereotypes petrified in different languages and referring to other nations. According to some researchers, in the lexis and phraseology of a given language, certain units can be distinguished which are only limited to this language. The article collects several examples from which it comes to light that when wider material is considered (including the history of a language, dialects and jargons), some lexemes and phrasemes are found to be present not in one, but in many languages. Analysis of numerous ethnic stereotypes in different languages reveals that transnational semantic patterns exist which are realized independently of linguistic affinity, e.g. in Indo-European as well as in Finno-Ugric languages. These patterns (models) contain slots for specific ethnonyms; how they are filled depends on extra-linguistic factors: historical experience, geographical neighbourhood, mutual friendly or hostile relations. The existence of petrified references to other nations in each language appears to be a universal feature. Specific realization of general semantic models is only partially studied.

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński j., Panasiuk J., 1993, Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Wrocław, s. 363–387.

Bieriezowicz Je., 2005, [= E. Березoвич], «Čužie zemli» v pycckom napodnom âzykovom coznanii: pragmatičeckij acpekt, „Boppocy onomactiki” 2, s. 70–85.

Bieriezowicz Je., 2006, [= E. Березoвич], O âvlenii lekcičeckoj kcenomotivacii, „Boppocy âzykoznaniâ” 6, s. 3–20.

Bieriezowicz Je., 2007, [= E. Березoвич], Âzyk i tpadicionnaâ kylʹtypa. Ètnolin-gvictičeckie iccledovaniâ, Mockva.

Bieriezowicz Je., Kriwoszapowa Ju., 2006, [= E. Березoвич, Ю. Kpивoщaпoвa], Ètno-nimičeckaâ modelʹ v clavânckih nazvaniâh nacekomyh, [w:] I. Janyšková, H. Karliková (red.), Studia etymologica brunensia, Praha, s. 17–33.

Damborský J., 1969, Frazeologia czeska i polska w ujęciu porównawczym, „Język Polski” XLIX, s. 341–350.

Hansen B., 2006, Èkonomnye kak nemcy. Nacionalʹnye stereotipy i ih otraženie v kon-notaciâh ètnonimov v russkom i drugih âzykah, „Acta Neophilologica” VIII, s. 163–173.

K: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I – VI, Kraków 1900–1911.

Kępiński A., 1990, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa – Kraków.

Králik L., 2006, [= Л. Kpaлuк], Iz clovackoj dialektnoj lekciki: deethnonymica, [w:] Ad fontes verborum. Iccledovaniâ po ètimologii i ictopičeckoj cemantike. K 70-letiû Ž͵ anny Ž͵anovny Bapbot, Mockva. Krzyżanowski J., 1975, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin, t. I–III, Warszawa.

KSGP: Kartoteka Słownika gwar polskich w Instytucie Języka Polskiego PAN, Kraków.

Michow E., 1994, Międzynarodowe stereotypy narodowości (na podstawie frazeologizmów polskich i bułgarskich), „Kieleckie Studia Filologiczne” 7, s. 55−69.

Mokijenko W. M. [= В. М. Мокиенко], 2007, Âzykovaâ kartina mira v zerkale frazeologii, [w:] W. Chlebda (red.), Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, Opole, s. 49–66.

Niewiara A., 2010, Polskie stereotypy narodowe w świetle badań diachronicznych, „LingVaria” nr 2 (10), s. 171–183.

NK: J. Krzyżanowski, S. Świrko (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I–IV, Warszawa 1969–1978.

Orłoś T. Z., 1994, Polskie i czeskie związki frazeologiczne z nazwami narodowości lub z przymiotnikami odnarodowościowymi, [w:] M. Basaj, D. Rytel (red.), „Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej” VI, s. 139–153.

Pająkowska-Kensik M., 2009, Powiedzónka, [w:] M. Pająkowska-Kensik (red.), Nie tylko popularny słownik kociewski. Co o kulturze i przyrodzie regionu warto a nawet trzeba wiedzieć, Gruczno – Świecie, s. 137–145.

Pelletier C., 1998, Stereotyp Niemca i Anglika we Francji a w Polsce, [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), Profilowanie w języku i w tekście, Lublin, s. 237–247.

S: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław – Warszawa – Kraków (– Gdańsk) 1967–1976.

SSWG: Zespół pod kier. M. Milaniak i E. Widy, Słownik spiskich wyrazów gwarowych, Łapsze Niżne 2006.

Szarota T., 1996, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa.

Szerszunowicz J., 2004, Paralelizmy frazeologiczne w analizie komparatywnej, „Białostockie Archiwum Językowe” 4, s. 207–220.

Treder J., 1996, Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), [w:] A. M. Lewicki (red.), „Problemy frazeologii europejskiej” I, s. 131–146.

Tyrpa A., 2011, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków.

Tyrpa A., Zieliński L., 2003, Parallels in the Semantic Development of Ethnonyms in European Languages, [w:] Abstracts of Scholary Papers. Thesen der Vorträge. Résumés des communications. Тезисы докладов, Riga 2003, s. 109−110.

Pobrania

Opublikowane

2013-05-18

Jak cytować

Tyrpa, A. . (2013) „Stereotypy etniczne w różnych językach – narodowe? Międzynarodowe? Uniwersalne?”, LingVaria, 8(15), s. 145–154. doi: 10.12797/LV.08.2013.15.13.

Numer

Dział

Etnolingwistyka