Niechciani obcy – imigranci w świetle komentarzy internetowych

Autor

  • Justyna Winiarska Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.13

Słowa kluczowe:

wartości w języku, stereotyp, język w Internecie, podmiot mówiący

Abstrakt

Unwanted Aliens – Immigrants in the Light of Internet Comments

The article deals with comments published in the Internet as a reaction to remarks made by foreigners. Subject’s utterances are treated as a way of his (her) self-presentation and presentation of held values. The author uses methodology of cognitive linguistic and concept of linguistic image of the world. The article shows that when Polish Internet users encounter aliens they use stigmatization and stereotypes, feel threatened and display their aversion.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła materiałów

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/

Literatura

Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

Bartmiński J., 2007, Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 19, s. 35–59.

Bartmiński J., Chlebda W., 2008, Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 20, s. 11–27.

Bartmiński J., Majer-Baranowska U., Lappo I., 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 14, s. 105–151.

Bauman Z., 2016, Obcy u naszych drzwi, przeł. W. Mincer, Warszawa.

Benveniste É., 2008, O subiektywności w języku, przeł. M. Abramowicz, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, „Czerwona Seria” Instytutu Filologii Polskiej UMCS 25, Lublin, s. 21–30.

Czykwin E., 2007, Stygmat społeczny, Warszawa.

Głowiński M., 1986, Wartościowanie w badaniach literackich a język potoczny, [w:] S. Sawicki, W. Panas (red.), O wartościowaniu w badaniach literackich: studia, „Literatura w Kręgu Wartości”, Lublin, s. 179–195.

Goffman E., 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, „Jednostka, Kultura, Społeczeństwo”, Gdańsk.

Jabłońska M., 2018, Człowiek w cyberprzestrzeni: wprowadzenie do psychologii Internetu, Łódź.

Krzeszowski T.P., 1998, Aksjologiczne aspekty metafor, [w:] W. Kubiński, R. Kalisz, E. Modrzejewska (red.), Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, Gdańsk, s. 80–103.

Krzeszowski T.P., 1999, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, „Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce”, Toruń.

Kubiński W., 2012, Empatia: kluczowe pojęcie dla kognitywnej analizy dyskursu?, [w:] H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, „RRR – Kognitywistyka” 3, Lublin, s. 167–179.

Kujawska Z., 2017, Antysemityzm bez Żydów. Fantazmat Żyda w dobie późnej polskości, [on-line:] https://www.academia.edu/36893735/Antysemityzm_bez_%C5%BByd%C3%B3w._Fantazmat_%C5%BByda_w_dobie_p%C3%B3%C5%BAnej_polsko%C5%9Bci.

Kurcz I., 1994, Zmienność i nieuchronność stereotypów. Studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego, Warszawa.

Langacker R., 2001, Kotwiczenie, kodowanie, dyskurs, [w:] W. Kubiński, D. Stanulewicz (red.), Językoznawstwo kognitywne II: zjawiska pragmatyczne, Gdańsk, s. 22–69.

Leszkowicz-Baczyński J., 2018, Ewolucja przekonań Polaków wobec „obcych” jako efekt kryzysu migracyjnego w Europie, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Marynarki Wojennej” nr 2, s. 31–48.

Lévinas E., 1998, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, „Biblioteka Współczesnych Filozofów”, Warszawa.

Nowicka E., Nawrocki J. (red.), 1996, Inny – obcy – wróg: swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, Warszawa.

Majer-Baranowska U., 2005, Podmiot w języku czy język w podmiocie, [w:] M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz (red.), Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004, t. 1, Kraków, s. 253–266.

Pajdzińska A., 2001, My, to znaczy… (z badań językowego obrazu świata), „Teksty Drugie” nr 1, s. 33–53.

Puzynina J., 2003, Wokół języka wartości, [w:] J. Bartmiński (red.), Język w kręgu wartości: studia semantyczne, „Czerwona Seria” Instytutu Filologii Polskiej UMCS 17, Lublin, s. 19–34.

Puzynina J., 2013, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU”, t. LXXXIII, Kraków.

Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków.

Stefaniak A., Górska P., 2015, Syndrom międzygrupowej wrogości w Polskim Sondażu Uprzedzeń 2, [w:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce, Warszawa, s. 131–155.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Kraków 1996.

Szydlak P., Nowicka E., 1996, Swoi i obcy. Granice jawne i ukryte, [w:] E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny – obcy – wróg: swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, Warszawa, s. 185–219.

Tabakowska E., 2008, Kategoria podmiotu literackiego w gramatyce, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, „Czerwona Seria” Instytutu Filologii Polskiej UMCS 25, Lublin, s. 109–122.

Taylor Ch., 2001, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, „Biblioteka Współczesnych Filozofów”, Warszawa.

Zbróg P., Zbróg Z., 2017, Prezentacja społeczna wulgaryzmów w świetle wypowiedzi polskich internautów, „Socjolingwistyka” XXXI, s. 205–230, https://doi.org/10.17651/SOCJOLING.31.13.

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Winiarska, J. . (2020) „Niechciani obcy – imigranci w świetle komentarzy internetowych”, LingVaria, 15(2(30), s. 159–174. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.13.

Numer

Dział

Socjolingwistyka