Nowa (stara) frazeologia w SMS-ach widzów Szkła kontaktowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.06

Słowa kluczowe:

SMS, frazeologia, transformacje, media, publicystyka, polityka

Abstrakt

NEW (OLD) PHRASEOLOGY IN SMS TEXTS SENT BY VIEWERS OF THE TV PROGRAMME “SZKŁO KONTAKTOWE”
(“CONTACT LENS”)

The purpose of this article is to describe creative transformations of fixed expressions found in “Szkło kontaktowe” broadcast on the TVN24 information channel. The presented sample of research material, collected in 2020-2022, consists of 20 items. Linguistic analysis of the collected SMS texts included reconstruction of stem strings in investigated phrases. It also aimed at determining types of structural and semantic transformations and analysis of their extra-linguistic context (textological perspective). Description of the material is predominantly based on theoretical assumptions of standard and pragmatic phraseology. Additionally, some tools of cultural linguistics have been applied, particularly elements of reconstruction related to the linguistic picture of the world, which allows for the reconstruction of a fragment of the contemporary social and political reality reflected in the SMS comments of viewers.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, „Filologia Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr 37, Poznań.

Chlebda W., 2020, Reprodukowalność, reprodukcja, reprodukty, [w:] W. Chlebda, J. Tarsa (red.), Frazeologia a reprodukowalność w teorii i praktyce komunikacyjnej. Problemy – metody analizy – opis, „Intercontinental Dialogue on Phraseology”, nr 6, Białystok, s. 27–50.

DS: Dobry słownik, [on-line:] https://dobryslownik.pl.

Grzegorzewski K., 2010, Felietonowość „Szkła Kontaktowego”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” t. 13, s. 505–516.

Jachimek T., 2022, No i pogadali. „Szkło kontaktowe”, gdy gasną kamery, Warszawa.

Jarząbek K., 2016, Słownik mowy ciała Polaków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3527, Katowice.

Kaczmarek M., 2002, Specyfika językowa i graficzna krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów), [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź, s. 127–135.

Kozioł-Chrzanowska E., 2014, Antyprzysłowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjolingwistyka” XXVIII, s. 49–66.

Krzempek M., 2006, SMS jako genologiczne signum temporis, „Stylistyka” XV, s. 361–370.

KSŁ: J. Muras (red.), Księga sentencji łacińskich, Warszawa 2005.

Lewicki A.M., 2003, Studia z teorii frazeologii, „Prace Językoznawcze – Leksem”, nr 5, Łask.

Majkowska G., 1988, Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicznych, [w:] M. Basaj, D. Rytel (red.), Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 5, Wrocław, s. 143–163.

Melerovič A.M., Mokienko V.M., 1997, Frazeologizmy v russkoj reči. Slovar’, Moskva.

Miecugow G., Ozminkowski V., 2012, Szkiełko i wokół, Warszawa.

Miecugow G., Sianecki T., 2007, Kontaktowi czyli Szklarze bez kitu, Warszawa.

MSS: Miejski słownik slangu i mowy potocznej, [on-line:] https://miejski.pl.

Niekrewicz A., 2020, Funkcja politycznych słów kluczy w memach internetowych, „Forum Lingwistyczne” nr 7, s. 105–116, http://doi.org/10.31261/FL.2020.07.08. DOI: https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.08

Przywara P., 2012, SMS jako środek komunikowania, „Komunikacja Społeczna” nr 2, s. 29–41.

SCP: J. Siatkowski, M. Basaj, Słownik czesko-polski, wyd. 2 zaktual., Warszawa 2002.Senderek D., 2003, SMS. Słowa mają siłę, Warszawa.

Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, „Prace Monograficzne – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, nr 654, Kraków.

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2010, SMS jako element tekstu telewizyjnego, [w:] A. Ginter (red.), Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Łódź, s. 405–412.

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2016, Telewizyjny dyskurs polityczny, „Forum Lingwistyczne” nr 3, s. 97–106.

Szutkowski T., 2019, (Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów.

Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej, „Studia Rossica Posnaniensia” nr 2 (44), s. 169–185, https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16. DOI: https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16

Tokarski R., 2013, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin.

USJP: Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Wierzbicka A., 2004, Semantyka zwrotów językowych, [w:] J. Bartmiński (red.), Programy dydaktyczne. Bibliografia. Etykieta językowa, „Współczesna Polszczyzna. Wybór opracowań”, t. 1, Lublin, s. 150–156.

WSC: H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, wyd. nowe, popr. i znacznie rozsz., Kraków 2007.

WSFJP: P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyrażenia, zwroty, frazy, Warszawa 2004.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] wsjp.pl.

Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-21

Jak cytować

Gasz, A. (2022) „Nowa (stara) frazeologia w SMS-ach widzów Szkła kontaktowego”, LingVaria, 17(2(34), s. 83–96. doi: 10.12797/LV.17.2022.34.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna