Frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy w mowie dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.16

Słowa kluczowe:

kalka frazeologiczna, półkalka frazeologiczna, hybryda frazeologiczna, staroobrzędowcy, dwujęzyczność, interferencja

Abstrakt

Phraseological Calques, Semi-calques and Hybrids in the Language of the Bilingual Community of Old Believers in Poland
The paper is an attempt to create the definitions of and delimitations between the terms calque, semi-calque, and phraseological hybrid, based on the material collected among the bilingual community of Old Believers in Poland. Many scientfic papers have been written on calques, semi-calques, and phraseological hybrids, contributing to a better understanding of those linguistic phenomena, and deepening the possibilities of their interpretation. Calques, semi-calques, and lexical hybrids have been described in a quite satisfactory way; with reference to phraseology, however, theoretical and methodological discussions are still lacking. Their correct interpretation is key for an analysis of the phraseological store of the bilingual community of Old Believers in Poland. For more than half a century, their Russian dialect has been subjected to an incessant, strong influence of Polish, resulting in the appearance of an increasingly large number of elements borrowed from Polish, especially in the lexical system: borrowings, lexical calques, as well as phraseological calques and semi-calques.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bally Ch., 1909/1951, Francuzskaâ stilistika, Moskva.

Głuszkowski M., 2011, Czy gwara staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego jest wciąż rosyjska?, „Zeszyty Łużyckie” 45, s. 107–117.

Grek-Pabisowa I., 1983/1999, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. I. Typy zapożyczeń i sposoby przyswajania wyrazów polskich, [w:] eadem, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej, Warszawa, s. 211–227.

Grupa M., 2016, Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 40, s. 167–185, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2016.009. DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2016.009

Grzybowski S., Głuszkowski M., 2008, Sociolingvističeskaâ situaciâ staroobrâdcev v derevnâh Gabove Grondy i Bur (Polʹša), [w:] L.L. Kasatkin (red.), Russkie staroobrâdcy. Âzyk, kulʹtura, istoriâ, Moskva, s. 200–214.

Haugen E., 1972, Process zaimstvovaniâ, [w:] V.Û. Rozencvejg (red.), Novoe v lingvistike. Vypusk VI. Âzykovye kontakty, Moskva, s. 344–382.

Obara J., 1986, Hybrydy i półkalki na tle innych jednostek językowych obcego i rodzimego pochodzenia, [w:] S. Warchoł (red.), Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, Lublin, s. 59–73.

Obara J., 1989a, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.

Obara J., 1989b, Kalki jako jeden z przejawów interferencji językowej, „Rozprawy Slawistyczne” 4, s. 185–210.

Paśko D., 2010, Hybrydy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augustowskim, [w:] W. Kuligowski (red.), Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, Poznań, s. 95–102.

Paśko-Koneczniak D., 2011a, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

Paśko-Koneczniak D., 2011b, Dynamika zmian w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-augustowskim, „Zeszyty Łużyckie” 45, s. 118–126.

Staszewski S., 1985, Półkalki, kalki, zapożyczenia i hybrydy we frazeologii, „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” II, s. 215–218.

Šanskij N.M.,1969, Frazeologiâ sovremennogo russkogo âzyka, Moskva.

Weinreich U., 1968/1972, Odnoâzyčie i mnogoâzyčie, [w:] V.Û. Rozencvejg (red.), Novoe v lingvistike. Vypusk VI. Âzykovye kontakty, Moskva, s. 25–60.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Grupa-Dolińska, M. (2019) „Frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy w mowie dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce”, LingVaria, 14(27), s. 249–258. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.16.

Numer

Dział

Z zagadnień bilingwizmu

Informacje o finansowaniu