Model władzy w państwach postsowieckich

Authors

  • Elżbieta Kużelewska Uniwersytet w Białymstoku
  • Adam R. Bartnicki Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.14

Keywords:

władza wykonawcza, autorytaryzm, wybory, sukcesja władzy

Abstract

The Model of Power in the Post-Soviet States


The aim of this article is to show the evolution of the model of power in the former Soviet states on the example of Belarus, Azerbaijan and Central Asian states (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan). The research task of this article is to answer the following questions: Why in the post-Soviet states the most attractive and the most effective is the quasi-authoritarian system? Which factors influenced on deep-rooted authoritarianism in analyzed counties? Why the post-Soviet republics society accepts such a model? And finally, are any chances of the regime’s transition towards the classical democratic system? The role of the referendum in increasing the power of the president will be explored, too.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achilov D., Islamic Revival and Civil Society in Kazakhstan, [w:] Civil Society and Politics in Central Asia, red. Ch.E. Ziegler, Lexington 2015, Asia in the New Millennium.

Aitken J., Nazarbayev and the Making of Kazakhstan. From Communism to Capitalism, New York 2009.

Anderson J., Kyrgyzstan. Central Asia’s Island of Democracy?, London 1999, Postcommunist States and Nations, 4.

Bartnicki A.R., Sukcesja władzy w warunkach pozorowanej demokracji państw postsowieckich, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 33.

Bartnicki A.R., Kużelewska E., Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji, [w:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Kraków–Nowy Sącz 2009.

Bartnicki A.R., Kużelewska E., Społeczeństwo obywatelskie w autorytarnych państwach postradzieckich objętych Partnerstwem Wschodnim, [w:] Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Warszawa 2010.

Beichelt T., Forms of Rule in the Post-Soviet Space: Hybrid Regimes, [w:] Presidents, Oligarchs and Bureaucrats. Forms of Rule in the Post-Soviet Space, red. S. Stewart i in., Farnham 2012.

Bennet B., The Last Dictatorship in Europe. Belarus under Lukashenko, London 2011.

Bodio T., Mołdawa T., Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007.

Bunce V.J., Wolchik S.L., Azerbaijan: Losing the Transitional Moment, [w:] Transitions to Democracy. A Comparative Perspective, red. K. Stoner, M. McFaul, Baltimore 2013.

Bunce V.J., Wolchik S.L., Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, Cambridge 2011, Cambridge Studies in Contentious Politics.

Carothers T., The End of the Transition Paradigm, [w:] Debates on Democratization, red. L. Diamond, M.F. Plattner, P.J. Costopolous, Baltimore 2010, Journal of Democracy Book.

Cummings S.N., Power and Change in Central Asia, London 2002, Politics in Asia.

Czajowski A., Turkmenistan, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2983.

Ekiert G., Kubik J., Vachudova M.A., Democracy in the Post-Communist World: An Unending Quest?, „East European Politics and Societies” 2007, Vol. 21, nr 7, [online] http://dx.doi.org/10.1177/0888325406297170. DOI: https://doi.org/10.1177/0888325406297170

Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 2000.

Fukuyama F., Ostatni człowiek, przeł. T. Bieroń, Poznań 1997.

Geiss P.G., Changing Poitical Systems and Regime Types: In between the Neopatrimonial and the Bureaucratic Developmental State in Central Asia, [w:] Presidents, Oligarchs and Bureaucrats. Forms of Rule in the Post-Soviet Space, red. S. Stewart i in., Farnham 2012.

Gel’man V., Authoritarian Russia. Analyzing Post-Soviet Regime Changes, Pittsburgh 2015, Series in Russian and East European Studies. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt155jmv1

Golovina M., Kyrgyz President Formally Resigns after Turmoil, Reuters, 16 IV 2010, [online] http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFLDE63D01Q20100416?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0.

Gortat R., Ostatnia autokracja w Europie. System władzy na Białorusi po referendum w 1996 r., „Przegląd Europejski” 2001, Vol. 2, nr 3.

Herron E.S., Elections and Democracy after Communism?, New York 2009. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230621701

Hołubko W., Transformacja administracji państw postradzieckich: od totalitaryzmu ku standardom europejskim, „Roczniki Administracji i Prawa” 2010, R. 10.

Ioffe G., Reassessing Lukashenka. Belarus in Cultural and Geopolitical Context, New York 2014. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137436757

Kozłowski K., Następstwa kolorowych rewolucji na obszarze poradzieckim, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 33.

Kużelewska E., Mechanizmy rządzenia w Turkmenistanie, [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Warszawa 2010.

Kużelewska E., Porównanie pozycji ustrojowej prezydenta Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 33.

Levitsky S., Way L.A., Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge 2010, Problems of International Politics. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511781353

Linz J.J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, [w:] Handbook of Political Science, red. F.I. Greenstein, N.W. Polsby, Reading 1975, Addison-Wesley Series in Political Science.

Łomanowski A., Wpływ dzieci przywódców Azji Centralnej na sytuację polityczną i gospodarczą państw regionu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 2.

Maszkiewicz M., Republika Białoruś, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2983.

McFaul M., Russia’s 1996 Presidential Election. The End of Polarized Politics, Stanford 1997, Hoover Institution Press Publication, 442.

Minahan J., The Former Soviet Union’s Diverse Peoples. A Reference Sourcebook, Santa Barbara 2004, Ethnic Diversity Within Nations.

Omelicheva M.Y., Central Asian Conception of „Democracy”: Ideological Resistance to International Democratization, [w:] International Dimensions of Authoritarian Persistence. Lessons from Post-Soviet States, red. R. Vanderhill, M.E. Aleprete Jr., Lanham 2013.

Orzelska A., Turkmenistan, [w:] Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004-2005, red. J. Fiszer, Warszawa 2005.

Pogłódek A., Instytucja referendum w Uzbekistanie, „Roczniki Administracji i Prawa” 2014, Vol. 14, nr 1.

Radnitz S., A Horse of a Different Color: Revolution and Regression in Kyrgyzstan, [w:] Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World, red. V.J. Bunce, M. McFaul, K. Stoner-Weiss, Cambridge 2010.

Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1995.

Silitski V., Preempting Democracy: The Case of Belarus, „Journal of Democracy” 2005, Vol. 16, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1353/jod.2005.0074. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2005.0074

Sullivan Ch.J., Civil Society in Chains: The Dynamics of Sociopolitical Relations in Turkmenistan, [w:] Civil Society and Politics in Central Asia, red. Ch.E. Ziegler, Lexington 2015, Asia in the New Millennium.

Szymanek J., Geneza i ewolucja konstytucjonalizmu kazachstańskiego, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 33.

Truscott P., Russia First. Breaking with the West, London 1997.

Way L., The Real Causes of the Color Revolutions, „Journal of Democracy” 2008, Vol. 19, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1353/jod.0.0010. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.0.0010

Wolters A., The Loss of Difference: The Conditions of Modern Politics in Kyrgyzstan, [w:] Presidents, Oligarchs and Bureaucrats. Forms of Rule in the Post-Soviet Space, red. S. Stewart i in., Farnham 2012.

Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Warszawa 2010.

Published

2021-06-21

How to Cite

Kużelewska, Elżbieta, and Adam R. Bartnicki. 2021. “Model władzy W państwach Postsowieckich”. Politeja 13 (2 (41):263-78. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.14.